Pràcticum Codi:  03.536    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El seminari de competències jurídiques presenta una sèrie de particularitats des de la perspectiva del seu plantejament general, contingut i objectius.

No és una assignatura de continguts en el sentit tradicional, és a dir, d'aprenentatge dels elements substantius d'una determinada branca del dret. Tampoc compta amb un calendari prèvi (us heu d'adaptar al moment en que apareguin els encàrrecs i els terminis que es proposen). 

Dins del currículum del Grau té el tractament de matèria obligatòria amb una valoració de 4 crèdits ECTS.

No haureu d'estudiar nous continguts; se suposa que aquests ja els teniu. Del que ara es tracta és d'aplicar-los en els diferents casos pràctics que es plantegen. En aquesta assignatura heu de treballar i desenvolupar competències orals i escrites pròpies de d'un/una advocat/da.  

En aquest sentit, heu de fer cerques doctrinals i jurisprudencials (teniu al vostre abast diferents bases de dades jurídiques i altres recursos a la Biblioteca), analitzar el contingut dels diferents escrits forenses, i fer valoracions crítiques des d'una perspectiva jurídica.

El vostre professor-col.laborador us demanarà resoldre diferents qüestions escrites i intervenir oralment fent servir l'eina Present@.

Amunt

1.Per a cursar el Seminari de competències jurídiques i el Treball final de grau (tant simultàniament com successivament) és obligatori haver superat un mínim de 168 crèdits del grau. 

2.És recomanable tenir superades les següents assignatures:

. Introducció al Dret
. Sistema constitucional Espanyol 
. Dret civil I
. Dret penal I
. Dret internacional públic 
. Dret civil II 
. Introducció al Dret de la Unió Europea 
. Dret penal II 
. Dret administratiu I 
. Dret civil III 
. Dret administratiu II 
. Dret civil IV 
. Dret financer i tributari I 
. Dret mercantil I 
. Dret mercantil II 
. Dret financer i tributari II 
. Dret processal I 
. Dret del Treball I 
. Dret processal II 
. Dret internacional privat

Amunt

Els objectius són els propis d'un període de pràctiques, és a dir, assolir les habilitats i competències adequades per desenvolupar tasques d'interpretació i d'aplicació del dret a supòsits de la vida real i en un context (virtual) equiparable al que més endavant pot constituir l'àmbit propi de l'exercici professional.

Competències:

Competències específiques

1. Cerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).

2. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.

3. Identificació dels principis jurídics, i també de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.

4. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

5. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

6. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.

7. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.

8. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant oral com escrit.

9. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

10. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Competències transversals

1. Utilitzar i aplicar les TIC.

2. Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

4. Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

5. Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, i també per a les relacions interpersonals.

6. Liderar equips de treball de manera creativa.

7. Innovar al si de les organitzacions.

8. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

A diferència de les assignatures que heu cursat fins ara, no tindreu aquí un llistat de continguts. Ja hem destacat que no es tracta d'aprendre nous coneixements teòrics, sinó de viure de manera directa l'aplicació pràctica dels coneixements que ja teniu. Això no vol dir que no s'hagin d'estudiar els assumptes des de la perspectiva legal, jurisprudencial i doctrinal, cosa que forma part essencial de l'exercici de les professions jurídiques.

La documentació és una mera simulació, sense cap valor legal, elaborada exclusivament per a finalitats docents i d'ús restringit als estudiants del Seminari de competències jurídiques de Dret de la UOC. 

Totes les dades personals són fictícies: qualsevol possible coincidència amb dades reals és mera casualitat Durant el temps de durada del Seminari de competències jurídiques, on treballareu amb situacions i materials molt propers a la vostra futura realitat professional, cadascun dels expedients treballats passa per tres fases:

- Presentació de l'encàrrec per part del consultor a través d'un missatge al tauler que es visualitza amb un post-it. 

- Lliurament de l'estudiant. 

- Presentació de la solució per part del consultor. 

A més, al llarg del Seminari de competències jurídiques, podeu contactar amb el consultor per preguntar-li qualsevol qüestió vinculada amb la realització de les diferents activitats proposades. També teniu la possibilitat de contactar amb la resta de companys mitjançant l'espai de fòrum. I, d' assistir als diversos judicis que us proposaran els consultors.

Amunt

Com és natural, els recursos de la biblioteca són molt importants. Entre d'altres hi trobareu les bases de dades de jurisprudència i legislació que ja coneixeu, i el que us pot ser de gran utilitat, els models i formularis que podeu trobar per exemple a la base de dades V-Lex, accessibles des de la pestanya "contractes". 

Com que treballem amb documents extrets de la realitat, en trobareu tant en català com en castellà. Vosaltres, tant en el lliurament dels treballs escrits o orals com en les comunicacions amb el consultor i al fòrum, podeu emprar indistintament català o castellà.

Convé advertir que els casos en els quals treballareu no són supòsits imaginaris, sinó que són reals o inspirats en casos reals.

D'altra banda, a més dels casos processals, i igual com succeeix realment a l'exercici de l'advocacia, en el Practicum tenen gran rellevància els assumptes no estrictament judicials que es desenvolupen sobre la base de les consultes plantejades pels clients, que necessiten de l'assessorament de l'advocat per resoldre o obtenir orientació sobre les diferents qüestions jurídiques que se'ls presenten, i que per a cada client -i també per a l'equip jurídic que s'ocupa del cas- són de summa transcendència.

La vostra tasca consisteix a desenvolupar individualment els encàrrecs que se us van encomanant. Els terminis per realitzar i lliurar cada treball variaran en cada supòsit: potser se us assenyalaran quinze dies per preparar un informe o bé se us exigirà preparar unes al·legacions o un requeriment amb urgència, sempre en funció de les necessitats i prioritats que calgui tenir en compte.  

Eina Present@

L'eina Present@ està pensada per a desnvolupar les vostres competències orals.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt