Treball final de grau Codi:  03.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura pensada perquè l'estudiant realitzi un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau així com per posar en pràctica les competències necessàries per optar al títol de Graduat en Dret.

El seu objectiu general és aprofundir en alguna de les temàtiques tractades en les assignatures teòriques, mitjançant l'elaboració d'un treball de recerca en el qual es treballaran les competències del grau, amb especial dedicació a les relatives a la metodologia.

L'esforç dedicat per l'estudiant s'ha de traduir en unes 150 hores de treball aproximadament i, en tot cas, ha d'incloure l'anàlisi de la doctrina, l'estudi de la jurisprudència i una valoració personal de l'estudiant en un o diversos punts.

Amunt

Aquesta assignatura culmina el procés d'aprenentatge dins del Grau de Dret. Aporta una primera aproximació a la recerca jurídica.

El seu seguiment no busca introduir nous continguts (sense perjudici del tema de recerca tractat) sinó aplicar en un context determinat el que s'han après en assignatures prèvies en un àmbit concret.

D'aquesta manera, l'estudiant aprofundeix en aquella àrea i matèria(s) que han despertat el seu interès durant el Grau, i inicia una especialització i sedimentació de continguts apresos en assignatura(s) ja cursada(s).

Amunt

Els objectius i competències que es treballen en el desenvolupament de l'assignatura constitueixen l'avantsala en diversos camps professionals de l'àmbit del Dret, en concret, en despatxos professionals d'advocats, empreses, notaries, administració pública i organitzacions no governamentals. En particular, es poden donar alguns dels següents escenaris professionals i/o situacions per a la seva aplicació pràctica :

- Cerca de bibliografia per a la comprensió i anàlisi d'un tema.

- Estructurar i redactar texts d'anàlisi i recerca.

- Difondre resultats de recerca (divulgació científico-jurídica)

-Presentacions en públic, inclosa pràctica de litigi en tribunals.

En afegit la recerca sobre un tema concret completa l'aprenentatge realitzat sobre la matèria en el curs del Grau, i pot considerar-se com una especialització que prepara a l'estudiant per a la sol·licitud de determinats llocs de treball on es requereix haver aprofundit en un tema/aspecte concret.

Amunt

Així mateix, serà recomanable que l'estudiant hagi superat l'assignatura obligatòria l'àrea temàtica de la qual sigui de referència respecte a la matèria o tema escollit per TFG (vinculació amb l'assignatura de nova creació Competències de la pràctica en Dret).

Amunt

 1. Per a cursar el Treball final de grau (tant simultàniament com successivament) és obligatori haver superat un mínim de 168 crèdits del grau.

  Si heu superat els 168 crèdits, aquestes assignatures us apareixeran directament en el potencial de matrícula i us en podreu matricular des de l'espai Secretaria / Matriculació / Formalització de la matrícula. Les assignatures que computen per al càlculs dels 168 crèdits són les assignatures de què us heu matriculat i que heu superat, i les assignatures convalidades, encara que no les hagueu incorporat a l'expedient.

 2. És recomanable tenir superades les següents assignatures:
  • Introducció al Dret
  • Sistema constitucional Espanyol
  • Dret civil I
  • Dret constitucional
  • Dret penal
  • Dret internacional públic
  • Dret civil II
  • Introducció al Dret de la Unió Europea
  • Dret penal II
  • Dret administratiu I
  • Dret civil III
  • Dret administratiu II
  • Dret civil IV
  • Dret financer i tributari I
  • Dret mercantil I
  • Dret mercantil II
  • Dret financer i tributari II
  • Dret processal I
  • Dret del Treball I
  • Dret processal II
  • Dret internacional privat

Amunt

El TFG aposta per competències vinculades a la recerca, per aquest motiu els objectius d'aprenentatge perseguits siguin:

- Potenciar les habilitats de l'estudiant per desplegar raonaments jurídics complexos enfront de casos reals.

- Potenciar la capacitat d'anàlisi científica dels estudiants, així com la seva autonomia i innovació en el camp jurídic.

- Consolidar la capacitat d'argumentar jurídicament tant a l'hora de crear un discurs jurídic individual com l'hora de fer-ho en grup.

 

Competències transversals a treballar:

- Ús i Aplicació de les TIC's.

- Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

- Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

- Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

- L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

Competències específiques a treballar:

- Recerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals);

- Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com a escrita.

- Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

- Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

- Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Amunt

El TFG consistirà en la modalitat de treball de recerca documental: revisió teòrica d'un aspecte rellevant (novetat normativa, decisió judicial, fenomen problemàtic, etc) dins d'un àrea del Dret. Es realitzarà l'estudi de l'estat de la qüestió en l'àmbit local, nacional, regional, i/o internacional, i la seva anàlisi, interpretació i conclusions.

Es valoraran aspectes com la redacció amb enfocament de gènere, i conclusions propositives.

El TFG no superarà una extensió màxima de les 10.000 paraules (unes 20 pàgines en els tipus i tamanys de lletra més habituals), sense tenir en compte l'índex, bibliografia i annexos.

Amunt

Com presentar un Treball final de grau Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt