Treball final de grau Codi:  03.537    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura pensada perquè l'estudiant realitzi un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del Grau així com per posar en pràctica les competències necessàries per optar al títol de Graduat en Dret.

El seu objectiu general és aprofundir en alguna de les temàtiques tractades en les assignatures teòriques, mitjançant l'elaboració d'un treball de recerca en el qual es treballaran les competències del grau, amb especial dedicació a les relatives a la metodologia.

L'esforç dedicat per l'estudiant s'ha de traduir en unes 150 hores de treball aproximadament i, en tot cas, ha d'incloure l'anàlisi de la doctrina, l'estudi de la jurisprudència i una valoració personal de l'estudiant en un o diversos punts.

Amunt

Aquesta assignatura culmina el procés d'aprenentatge dins del Grau de Dret. Aporta una primera aproximació a la recerca jurídica.

El seu seguiment no busca introduir nous continguts (sense perjudici del tema de recerca tractat) sinó aplicar en un context determinat el que s'han après en assignatures prèvies en un àmbit concret.

D'aquesta manera, l'estudiant aprofundeix en aquella àrea i matèria(s) que han despertat el seu interès durant el Grau, i inicia una especialització i sedimentació de continguts apresos en assignatura(s) ja cursada(s).

Amunt

Els objectius i competències que es treballen en el desenvolupament de l'assignatura constitueixen l'avantsala en diversos camps professionals de l'àmbit del Dret, en concret, en despatxos professionals d'advocats, empreses, notaries, administració pública i organitzacions no governamentals. En particular, es poden donar alguns dels següents escenaris professionals i/o situacions per a la seva aplicació pràctica :

- Cerca de bibliografia per a la comprensió i anàlisi d'un tema.

- Estructurar i redactar texts d'anàlisi i recerca.

- Difondre resultats de recerca (divulgació científico-jurídica)

-Presentacions en públic, inclosa pràctica de litigi en tribunals.

En afegit la recerca sobre un tema concret completa l'aprenentatge realitzat sobre la matèria en el curs del Grau, i pot considerar-se com una especialització que prepara a l'estudiant per a la sol·licitud de determinats llocs de treball on es requereix haver aprofundit en un tema/aspecte concret.

Amunt

Així mateix, serà recomanable que l'estudiant hagi superat l'assignatura obligatòria l'àrea temàtica de la qual sigui de referència respecte a la matèria o tema escollit per TFG (vinculació amb l'assignatura de nova creació Competències de la pràctica en Dret).

Amunt

 1. Per a cursar el Treball final de grau (tant simultàniament com successivament) és obligatori haver superat un mínim de 168 crèdits del grau.

  Si heu superat els 168 crèdits, aquestes assignatures us apareixeran directament en el potencial de matrícula i us en podreu matricular des de l'espai Secretaria / Matriculació / Formalització de la matrícula. Les assignatures que computen per al càlculs dels 168 crèdits són les assignatures de què us heu matriculat i que heu superat, i les assignatures convalidades, encara que no les hagueu incorporat a l'expedient.

 2. És recomanable tenir superades les següents assignatures:
  • Introducció al Dret
  • Sistema constitucional Espanyol
  • Dret civil I
  • Dret constitucional
  • Dret penal
  • Dret internacional públic
  • Dret civil II
  • Introducció al Dret de la Unió Europea
  • Dret penal II
  • Dret administratiu I
  • Dret civil III
  • Dret administratiu II
  • Dret civil IV
  • Dret financer i tributari I
  • Dret mercantil I
  • Dret mercantil II
  • Dret financer i tributari II
  • Dret processal I
  • Dret del Treball I
  • Dret processal II
  • Dret internacional privat

Amunt

El TFG aposta per competències vinculades a la recerca, per aquest motiu els objectius d'aprenentatge perseguits siguin:

- Potenciar les habilitats de l'estudiant per desplegar raonaments jurídics complexos enfront de casos reals.

- Potenciar la capacitat d'anàlisi científica dels estudiants, així com la seva autonomia i innovació en el camp jurídic.

- Consolidar la capacitat d'argumentar jurídicament tant a l'hora de crear un discurs jurídic individual com l'hora de fer-ho en grup.

 

Competències transversals a treballar:

- Ús i Aplicació de les TIC's.

- Analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

- Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

- Comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

- L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

 

Competències específiques a treballar:

- Recerca, obtenció i ús de les fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals);

- Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com a escrita.

- Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.

- Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

- Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

- Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Amunt

El TFG consistirà en la modalitat de treball de recerca documental: revisió teòrica d'un aspecte rellevant (novetat normativa, decisió judicial, fenomen problemàtic, etc) dins d'un àrea del Dret. Es realitzarà l'estudi de l'estat de la qüestió en l'àmbit local, nacional, regional, i/o internacional, i la seva anàlisi, interpretació i conclusions.

Es valoraran aspectes com la redacció amb enfocament de gènere, i conclusions propositives.

El TFG no superarà una extensió màxima de les 10.000 paraules (unes 20 pàgines en els tipus i tamanys de lletra més habituals), sense tenir en compte l'índex, bibliografia i annexos.

Amunt

Material Suport
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual

Amunt

Belmonte Nieto, M. Enseñar a investigar : libro del alumnado, Bilbao : Mensajero, 2011.

Cassany Comas, D. La Cuina de l'escriptura, Barcelona : Empúries, 2002.

Eco, U. Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura, Barcelona : Gedisa, 2001.

López Borrull, A. i Sort Serra, M. Treball final de grau I. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, 2012 (llibre electrònic).

Quivy, R. i Campenhoudt, L.V. Manual de recerca en ciències socials, Barcelona : Herder, 1997.

Sierra Bravo, R. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica : metodología general de su elaboración y documentación, Madrid : Paraninfo, 1999.

Veit, R.  Research : the student's guide to writing research papers, New York : Pearson/Longman, 2004.

Walker, M. Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa, 2000.
 

Amunt

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en tres fases:

Primera fase: elecció del tema: els estudiants hauran de comunicar al PRA, mitjançant un formulari online, quin és l'àmbit de preferència per a la realització del TFG, d'entre els següents: Dret administratiu, Dret del treball i seguretat social, Dret penal, Dret mercantil, Dret Civil, Dret financer i tributari, Dret internacional privat, Dret internacional públic, Dret constitucional, Història del dret, Filosofía del Dret, Dret processal, Dret de l'Unió Europea, així com el títol del treball (el títol no caldrà que sigui el definitiu). A l'apartat d'observacions del formulari podran realitzar-se indicacions, inclòs un possible segon tema de TFG si existeixen dubtes sobre l'elecció del primer en aquest cas es tractarà de manera subsidiària.

Una vegada realitzada l'elecció, la PRA procedirà a la cerca i assignació de tutor/a qui, en la mesura del possible, estarà especialitzat en el tema, en la matèria o a l'àrea triada. És important tenir en compte que la UOC només pot garantir que tots els estudiants comptaran amb un tutor/a, però no que aquest sigui de l'àmbit de preferència de l'estudiant. Per això, se seguirà un estricte ordre cronològic en l'assignació de les direccions (els primers en escollir l'àmbit tindran més possibilitats de tenir un tutor/a especialista en el camp del dret escollit).

En cas de no manifestar cap preferència dins el termini establert, s'assignarà un tutor d'acord amb la disponibilitat.

Segona fase: realització i lliurament del treball: Una vegada assignat el tutor/a, aquest i l'estudiant tractaran sobre el tema escollit i, si aquest fos molt genèric, concretaran el tema del treball. En cas de que el consens no sigui possible, la darrera paraula correspondrà al tutor/a.

La tasca principal del tutor/a és oferir orientació i assessorament a l'estudiant en el desenvolupament de la seva tasca. D'aquesta manera li aconsellarà sobre diferents aspectes, tant formals (com citar adequadament les fonts i la bibliografia, estructura del treball, etc.) com substantius (enfocament més adequat del tema tractat, bibliografia rellevant, etc.). Al mateix temps, una de les seves tasques principals serà valorar els progressos de l'estudiant a mida que aquest li vagi fent arribar les successives versions parcials o provisionals. Hi ha tres lliuraments parcials obligatoris a l'aula, però és molt recomanable acordar un calendari de lliuraments per tal de fer un seguiment més efectiu i constant de la feina. A banda, un dels aspectes que el tutor/a valorarà al final del semestre i que tindrà rellevància per la qualificació final és el grau de seguiment per part de l'estudiant dels terminis i orientacions del procés de direcció.

Tal com s'indicarà a l'aula, hi haurà una planificació de l'execució del TFG mitjançant un calendari de dates mínimes en les quals els estudiants hauran de fer el següents lliuraments obligatoris al tutor/a:

- Primer lliurament: consistirà en presentar un índex o estructura general del treball, amb una descripció o breu resum dels continguts de cada apartat, així com de la bibliografia o fonts d'informació relacionades amb aquests.

- Segon lliurament: haurà de tenir uns continguts més desenvolupats, de tots o d'alguns dels diferents apartats o parts del treball (aproximadament, hauria de ser del 30%).

- Tercer lliurament: es recomana lliurar uns continguts més desenvolupats, de tots o d'alguns dels diferents apartats o parts del treball (aproximadament, hauria de ser del 60%).

- Quart lliurament: consistirà en dipositar la versió definitiva del TFG.

Els tres primers lliuraments obtindran un feedback per part del tutor/a.

Una vegada lliurada la versió definitiva (dipòsit), l'estudiant haurà de procedir a enregistrar una defensa en vídeo, de durada no superior a 10 minuts, que serà penjada públicament a l'aula a través de l'eina Presenta.

Tercera fase: Avaluació final: Un cop dipositat el TFG i el vídeo de defensa, ambdós seran objecte de valoració per part de la Comissió d'Avaluació, que podrà realitzar a través del RAC preguntes i/o comentaris als vídeos lliurats al Presenta, als quals l'estudiant haurà de donar resposta, mitjançant l'enregistrament d'un altre vídeo que haurà de tornar a pujar a l'eina Presenta, en el termini fixat.

Un cop finalitzat aquest procés, el/la tutor/a i la comissió procediran a qualificar el TFG, i es farà la ponderació següent: qualificació del tutor/a 30%; qualificació de la comissió d'avaluació: 70%. Cal tenir en compte que, en el cas de que la nota del tutor/a sigui inferior a 5 punts, el TFG queda automàticament suspès, independentment de la qualificació de la comissió d'avaluació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Model d'avaluació

Aquesta assignatura només pot superar-se a partir de la fórmula avaluació contínua (AC) + Defensa (DF).

L'AC finalitza amb el lliurament i qualificació del treball escrit, i posteriorment amb la DF.

L'AC serà qualificada pel tutor/a, i tindrà un valor del 30% del total de la qualificació. No obstant, en cas que la nota del tutor sigui inferior a 5 punts, el TFG queda automàticament suspès, independentment de la qualificació de la comissió d'avaluació.

La DF serà qualificada per la comissió d'avaluació i la seva realització és obligatòria per superar l'assignatura. Tindrà un valor del 70%. Aquesta comissió estarà formada per tres membres: el tutor/a i dues persones més. 

La nota final s'obté a partir duna ponderació entre la qualificació del tutor/a (30%) i de la comissió d'avaluació (70%).

La nota final és la ponderació de les dues qualificacions en els percentatges assenyalats. Els espais del registre d'avaluació contínua referits als lliuraments parcials, al lliurament del TFG escrit i als vídeos s'han creat simplement per poder pujar el TFG i per a indicar al calendari els terminis per pujar el vídeo al Presenta i no estan pensats per a incidir en la qualificació de l'assignatura.

A banda, convé tenir en compte el següent:

- Les qualificacions del tutor/a i de la comissió són totalment independents l'una de l'altra. Es tracta de persones diferents i avaluen elements parcialment diferents. El tutor/a valora el TFG escrit i el procés de direcció, mentre que la comissió avaluadora valora el TFG escrit i l'acte de defensa (vídeo de defensa i vídeo de les respostes). La nota posada per una de les parts avaluadores no predetermina ni limita la de l'altra, de manera que poden arribar a haver-hi divergències significatives.

- Les qualificacions dels lliuraments parcials NO computen en el càlcul de la nota final, ja que la seva funció es limita a servir d'orientació a l'estudiant durant el procés d'elaboració del seu TFG.

- En cas que la nota del tutor sigui inferior a 5 punts, el TFG queda automàticament suspès, independentment de la qualificació de la comissió d'avaluació.  

En cas de tenir consultes o queixes sobre la nota final, heu de procedir a sol·licitar revisió en el termini previst com en qualsevol altra assignatura mitjançant el canal corresponent que teniu a la vostra disposició.

Avaluació contínua

L'AC comença amb l'elecció del tema, que haurà de lliurar-se via formulari, enllaç habilitat a l'aula.

El TFG és la culminació del procés d'aprenentatge i es valorarà la consecució per part de l'estudiant del conjunt de les competències. Això tendeix diverses implicacions:

1) El TFG requereix una dedicació continuada i rigorosa en si mateix, per la qual cosa si be l'avaluació tindrà lloc al final del semestre, al moment del seu lliurament per escrit al tutor (avaluarà un 30% de la qualificació) i la seva presentació oral en l'acte de defensa i les respostes que li formulin la comissió d'avaluació (70% de la qualificació), en ella es té en compte també la presentació dels tres lliurament i el lliurament del text final TFG. Així doncs, aquests lliuraments no es qualifiquen com a document (la nota de lliurament serà per defecte una C+ en el Registre d'AC , o RAC) però si qualifiquen en el total de l'avaluació.

2) Al seu torn, el model d'avaluació no és el d'AC, sinó que és necessari realitzar la Defensa per superar l'assignatura.

El lliurament de les activitats d'AC serà a través del RAC, tant en el cas dels tres esborranys com del text final TFG.

3) La realització de la Defensa és necessària per treballar la competència d'expressió oral i comunicació en públic, essencial en un jurista i advocat, entre altres professions, i per tant la seva realització és obligatòria. No obstant això, s'ha plantejat com una oportunitat de practica, donada la major presència de competències escrita en el model pedagògic de la UOC, i per això serveix per elevar la qualificació, i no s'exigeix una nota mínima de superació. Es pretén que el/l'estudiant trobi estímul per a la seva preparació.

La defensa es realitzarà via l'eina Presenta que trobareu a l'aula.

Plagi / Còpia

La realització de les diferents activitats d'avaluació és responsabilitat personal de cada alumne/a. La còpia literal de textos o part de textos extrets de qualsevol font d'informació (internet, llibres de text, etc.) així com el lliurament d'una activitat copiada o duplicada d'altres estudiants, del mateix grup o d'un altre diferent, comportarà directament el suspens de l'assignatura per a tots els estudiants implicats. La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants.

La UOC disposa de mecanismes i eines eficients de detecció de plagi i de còpia entre estudiants. Per ajudar-vos a citar correctament i evitar aquests problemes, podeu consultar la "Guia d'elaboració de les PAC", disponible a l'apartat de "Materials i fonts" de l'aula.

Amb independència de qui sigui l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, l'amonestació acadèmica per mal ús del sistema de l'avaluació continuada recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats, i d'aquestes conductes s'en podran derivar les sancions disciplinàries corresponents per infracció de la Normativa de drets i deures.

La possibilitat de qualificar una conducta com a còpia/plagi i l'eventual imposició d'una amonestació acadèmica i/o sanció disciplinària pot produir-se en qualsevol moment de l'Avaluació Continuada del semestre en curs respecte de totes les Proves d'Avaluació, encara que ja hagin estat avaluades i/o estigui posada la nota final de l'Avaluació Continuada".

 

Amunt

El tutor/a realitzarà un treball de seguiment individualitzat i personalitzat, i és per això que cada estudiant rebrà del seu tutor/a les orientacions i especificacions particulars sobre els continguts i altres aspectes del procés d'elaboració del TFG. El tutor/a ajudarà a l'estudiant a concretar el tema de TFG, validarà cadascuna de les etapes del treball i a més avaluarà i decidirà si el treball és apte per a passar a la fase de defensa, tal com s'ha explicat anteriorment. No obstant això, l'estudiant ha de complir les dates i lliuraments mínims recollits en el calendari de l'aula, sense perjudici que amb el seu tutor/aampliï entregues.

Amunt