Règim jurídic del mercat Codi:  03.538    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Règim Jurídic del Mercat es configura com una matèria optativa dins del Grau en Dret que té per objectiu introduir l'estudiant en el conjunt de normes jurídiques en què es basa el funcionament del mercat.

Amunt

És molt recomanable haver superat l'assignatura Dret mercantil I.

Amunt

L'objectiu general d'aquesta assignatura és oferir una anàlisi interrelacionada del conjunt de normes jurídiques en què es basa el funcionament del mercat.

Objectius específics:

1. Comprendre les regles estructurals, tant de tipus nacional com supranacional i internacional, sobre les quals s'edifica el règim jurídic del mercat que avui podem considerar globalitzat.

2. Analitzar i comparar els diferents instruments jurídics de què disposa un empresari per a desenvolupar i estendre la seva activitat empresarial.

3. Estudiar les normes que busquen garantir el lliure accés al mercat i la competència lleial entre els seus participants.

4.  Analitzar els sistemes jurídics de protecció de les invencions i dels signes distintius dels empresaris. I conèixer les disposicions normatives en matèria de publicitat comercial privada i de contractació en mitjans telemàtics.

5. Estudiar els drets bàsics dels consumidors dins el mercat.

6. Conèixer la normativa de protecció de dades de caràcter personal i els deures que se'n desprenen pels empresaris.

7. Estudiar la disciplina bàsica de prestació dels serveis de la societat de la informació.

Competències específiques:

1. Capacitat per analitzar i comprendre les forces del mercat que influeixen en les activitats comercials i de negoci.

2. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del mercat.

3. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics

4. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Competències transversals:

1. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.

2. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

Amunt

Mòdul 1: EL MERCAT. NORMES GENERALS I MANERES DE PARTICIPAR-HI

 1. Introducció al mercat i el seu règim jurídic.
 2. Regulació del mercat a Espanya. L'article 38 de la Constitució espanyola i la llibertat d'empresa.
 3. La Unió Europea i el Mercat Comú.
 4. L'Organització Mundial del Comerç.
 5. L'empresari i la seva xarxa comercial: introducció.
 6. Distinció entre agent comercial, representant i distribuïdor.

Mòdul 2: EL DRET DE LA COMPETÈNCIA COMUNITARI I NACIONAL

 1. Introducció al Dret de la Competència.
 2. Concurrència del Dret comunitari i espanyol de la Competència.
 3. Òrgans encarregats d'aplicar el Dret de la Competència.
 4. Les pràctiques col·lusòries: article 101 del TFUE i article 1 LDC.
 5. L'abús de posició dominant: article 102 TFUE i article 2 LDC.
 6. El control de les concentracions d'empreses.

Mòdul 3: LA PROTECCIÓ DE L'EMPRESARI, ELS SEUS SIGNES DISTINTIUS I CREACIONS

 1. Propietat industrial: marques.
 2. Propietat industrial: patents.
 3. Noms de domini.
 4. Drets d'autor i propietat intel·lectual.

Mòdul 4: COMPETÈNCIA DESLLEIAL I PUBLICITAT

 1. Competència deslleial.
 2. La publicitat.

Mòdul 5: DRETS DELS CONSUMIDORS

 1. Introducció al dret del consum.
 2. Concepte de consumidor.
 3. La Llei General de Consumidors i Usuaris.
 4. Contractació amb consumidors.
 5. Regulació del comerç electrònic i d'Internet.
 6. La Llei 22/94 de 6 de juliol, sobre responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos.
 7. Garanties i altres aspectes de la venda de béns de consum

Mòdul 6:PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. La protecció de dades de caràcter personal: marc jurídic i definicions.
 2. Característiques principals de la protecció de dades. Dades protegides especialment.
 3. Cessió de dades personals.
 4. Transferència internacional de dades personals.
 5. Infraccions i sancions.

Mòdul 7: SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC.

 1. Serveis de la societat de la informació.
 2. El principi de control en origen.
 3. Règim jurídic dels serveis de la societat de la informació.
 4. La tramesa de comunicacions comercials no sol·licitades.
 5. Contractació electrònica.
 6.  Infraccions i sancions.
 7. Solució de conflictes.

Amunt

Règim jurídic del mercat Web
Règim jurídic del mercat PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt