Dret de la contractació Codi:  03.541    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura pretén proporcionar un marc general del Dret de la contractació. Una vegada cursada i superada l'assignatura Dret civil 2 (Dret d'obligacions i contractes), que estudia els fonaments del Dret patrimonial, es tracta d'aprofundir en l'estudi de la funció econòmica i social dels tipus de contractes més freqüents. També cal entendre i aprendre el règim jurídic dels esmentats contractes i saber aplicar el marc estudiat a supòsits de fet similars als que es produeixen diàriament en el tràfic jurídic.

L'estudi d'aquesta matèria es realitza partint d'una aproximació que procura superar la divisió tradicionalment existent en l'ordenament jurídic espanyol entre contractació civil i mercantil. Es pretén un enfocament conjunt de la matèria, mostrant també els passos que s'estan fent vers la unificació del Dret de contractes principalment a nivell europeu i tenint també present el marc de la contractació electrònica.

Amunt

 

L'estudi monogràfic del dret de la contractació que es proposa en aquesta assignatura complementa els coneixements de dret d'obligacions i contractes. Des d'una òptica unificada del fenomen contractual i amb una especial atenció a les darreres iniciatives internacionals, els coneixements que l'alumne adquirirà al llarg d'aquesta assignatura l'ajudaran a entendre de forma més coherent el nucli dur del dret patrimonial i veure l'aplicació pràctica i la rellevància de molts dels conceptes que ja ha estudiat en la part general del dret civil i en l'assignatura de dret mercantil II sobre contractes mercantils.

Amunt

El contingut de l'assignatura Dret de la Contractació es projecta en molts i diversos camps professionals. De fet, resulta difícil identificar algun àmbit pràctic o teòric del dret -públic i privat- en què no resulti imprescindible un coneixement del procés contractual i dels tipus contractuals més habituals.

El dret de la contractació ocupa una part molt important de la feina dels advocats, que mitjançant els contractes cerquen la solució que millor satisfà les necessitats dels seus clients i eviten l'aparició de conflictes futurs.

El dret de contractes és, a la vegada, una part important de la feina dels jutges i magistrats que amb freqüència han de decidir sobre les conseqüències d'un incompliment contractual o sobre la millor forma d'interpretar les clàusules d'un contracte. De la mateixa forma, la feina de notaris i registradors esdevé sovint una tasca de control i qualificació de contractes.

El dret de contractes és igualment molt rellevant per motius fiscals i tributaris, atès que el recurs a un tipus contractual determinat pot tenir importants efectes en la tributació d'una persona, física o jurídica, i és necessari conèixer a fons les eines contractuals que l'ordenament posa a disposició dels particulars per tal d'escollir la fórmula contractual que millor s'avingui a les necessitats dels contractants i suposi un cost menor.

Amunt

Per a l'estudi de l'assignatura Dret de la contractació és molt recomanable que els alumnes hagin superat l'assignatura Dret Civil II (Obligacions i contractes) i Dret Mercantil I (estatut jurídic de l'empresari i part general del dret mercantil). Es pressuposa el coneixement del concepte de contracte, de relació jurídica patrimonial, la teoria de l'incompliment contractual i nocions generals sobre el sistema de fonts del dret mercantil. També es recomanable haver cursat Dret Mercantil II, que tracta sobre les obligacions i contractes en seu mercantil.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures Dret Civil I, Dret Civil II (Obligacions i contractes) i Dret Mercantil I.

Amunt

Amb l'assignatura de Dret de la Contractació es vol contribuir a l'assoliment de les competències específiques i transversals següents:

a) Competències específiques: 

1. Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari

Per tal d'assolir aquesta competència, l'assignatura es proposa els objectius d'aprenentatge següents:

 • Comprendre el sistema dualista de la contractació privada en l'ordenament jurídic espanyol
 • Conèixer els arguments que justifiquen la proposta d'unificar el Dret civil i mercantil dels contractes i el fenomen de la unificació en l'àmbit de la contractació internacional.
 • Conèixer els elements bàsics de la contractació electrònica.
 • Estudiar, entendre i aprendre la funció econòmica i social que compleixen els següents contractes així com conèixer el seu règim jurídic:
  • Contractes translatius del domini;
  • Contractes d'ús i gaudi;
  • Contractes de finançament, de fiança, i contractes bancaris;
  • Contractes de serveis;
  • Contractes de cooperació en l'activitat jurídica aliena;
  • Contractes societaris;
  • Contractes aleatoris;
  • Contractes en la litis.

2. Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilizant els principis jurídics com a eina d'anàlisi

3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.

4. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.

5. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials

 

b) Competències transversals:

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.

Amunt

Començarem explicant la dualitat de règims regulatoris en matèria contractual, el seu origen històric i els criteris -no massa determinants en ocasions- de discriminar l'aplicació del règim legal previst al Codi de Comerç i al Codi Civil. A la vegada, s'intenta a proprocionar criteris que permetin aplicar les regles d'ambdós Codis a la realitat contractual contemporània. És important no perdre de vista que el Codi de Comerç vigent és de l'any 1885 i que el Codi Civil va ser promulgat l'any 1889. La majoria de normes sobre contractes dels dos codis són encara vigents i, malgrat les reformes dutes a terme al llarg dels anys de la seva vigència, no cobreixen les necessitats dels operadors actuals.

El programa de l'assignatura ofereix a l'alumne eines analítiques i legals per a entendre noves manifestacions contractuals, com ara la contractació per mitjans electrònics o noves formes de contractació financera i bancària. També formen part del contingut de l'assignatura les categories clàssiques dels contractes translatius del domini i de l'ús d'un bé i els contractes aleatoris, així com els contractes de col·laboració en activitats alienes. Es farà un esment molt especial, però, al contracte de serveis, que s'ha convertit -amb totes les seves múltiples variants- en la fórmula contractual que vehicula la major part de la riquesa de la nostra economia.

Per tal de donar una perspectiva àmplia del món de la contractació, el contingut de l'assignatura inclou també l'examen dels contractes que tenen per objecte finalitzar una controvèrsia entre les parts i d'altres formes convencionals -o d'origen convencional- per a arribar a la solució d'un conflicte al marge de mecanismes judicials.

Els continguts de l'assignatura s'organitzen d'acord amb l'esquema següent, que correspon als mòduls didàctics:

1. El marc general de la contractació privada.
2. Contractes traslatius de domini.
3. Contractes d'ús i gaudi.
4. Contractes de finançament, fiançament i bancaris.
5. Contractes de serveis.
6. Contractes de cooperació en l'activitat jurídica aliena.
7. Contractes societaris.
8. Contractes aleatoris.
9. Contractes en la litis.

 

Amunt

Amunt

El material bàsic i de coneixement inexcusable és el format pels mòduls didàctics que composen la base teòrica de l'assignatura de Dret de la Contractació, que es complementen amb les Guies d'Estudi, en les que, a més de fer un repàs dels conceptes més importants, s'indiquen aquells punts rellevants que cal tenir en compte per a l'actualització dels mòduls, tant pel que fa a la legislació posterior com a la jurisprudència.

Pel que fa la legislació, és recomanable treballar amb bases de dades de legislació, como les que estan disponibles a la biblioteca digital o d'altres, com ara els textos consolidats que publica la web del BOE (http://www.boe.es/legislacion/codigos/) per tal d'assegurar que el text legal està degudament actualitzat. També es pot treballar amb qualssevol dels compendis de legislació publicats per les principals editorials jurídiques, sempre que es tingui la garantia que estan actualitzats.

Al llarg del curs es farà esment al Common Frame of Reference, un text elaborat per juristes europeus que proposa una regulació unificada de la part general dels contractes i d'alguns contractes especials per a totes les jurisdiccions de la Unió Europea. Per a l'estudi de determinats temes serà interessant la consulta de la Convenció internacional per a la compravenda internacional de mercaderies, aprovada a Viena el 1980 per la Comissió de Dret Mercantil de les Naciones Unides i ratificada per Espanya l'any 1991. Ambdós textos es posaran a disposició de l'alumne a l'apartat de recursos de l'aula de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt