Propietat intel·lectual Codi:  03.542    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Parlem de propietat intel·lectual, en l'àmbit espanyol, per referir-nos al règim de protecció que la llei atorga als autors (drets d'autor) i als artistes, productors i altres entitats (drets connexes). A nivell internacional, en canvi, l'expressió "propietat intel·lectual" té un abast més ampli que inclou no només els drets d'autor i connexes sinó també el dret de patents, les marques i dissenys industrials. 

 

El nom, però, no ens hauria de confondre. Diem que la propietat intel·lectual és un règim de "propietat especial" perquè en alguns aspectes, la PI és com qualsevol altra propietat: per exemple, l'exclusivitat que confereix tot règim dominical, la facultat de disposar-ne i contractar-hi, o la possibilitat de transmetre-la mortis causa. En molts d'altres aspectes, però, és un règim "especial," i ben diferent de la propietat tradicional: per exemple, està limitada temporalment (la PI no es protegeix eternament), una obra pot ser objecte de gaudi en condicions de no rivalitat (per diferents persones alhora) i -potser l'aspecte més diferencial- l'objecte de protecció no és un bé tangible (moble o immoble) sinó un bé "intel·lectual".

 

En aquesta assignatura estudiarem els fonaments d'aquest règim de propietat (drets d'autor i connexes) en l'àmbit legislatiu espanyol, però sempre en un context de globalització normativa ja que -com veurem- la normativa de PI està altament influenciada tant per les directives d'harmonització de la UE (dictades per tal d'assegurar el correcte funcionament del mercat interior) com per tractats i fors internacionals (Organització mundial de la Propietat Intel·lectual -OMPI i l'Organització mundial del comerç -OMC).

 

La protecció dels drets d'autor i de la PI - en general- és un component fonamental en l'economia dels països desenvolupats, en la mesura que genera llocs de treball i riquesa; Un estudi del 2013 (https://euipo.europa.eu/ohimportal/documents/11370/80606/IP+Contribution+studyfet per la EUIPO (aleshores, Oficina de Armonización del Mercado Interior - OAMI) i l' Oficina Europea de Patentes (OEP) conclou que les indústries basades en el dret de propietat intel·lectual (drets d'autor, patents, marques i dissenys industrials) generen més de la quarta part dels llocs de treball i més d'un terç de l'activitat econòmica de la UE (39% PIB europeu). En concret,  el dret d'autor genera una mitjana del 3,2% al total de llocs de treball de la UE, un 4,2% del PIB europeu (509.859 milions d'euros); Pel que fa a Espanya, això suposa el 3 % de llocs de treball i el 3,6% del PIB nacional. Segons el mateix informe, un 4,2% de les exportacions de la UE deriven de la protecció dels drets d'autor.

 

A més a més de la importància econòmica i de la creixent "aproximació" normativa a nivell internacional, cal fer esment encara d'un altre factor determinant en la legislació de la propietat intel·lectual: l'evolució tecnològica. Ja des de l'aparició de l'impremta de Gutenberg, la propietat intel·lectual sempre ha anat de la mà de la tecnologia i dels mercats: és impensable un règim de propietat intel·lectual sense mercats i modalitats de distribució o sense un públic de potencials consumidors. Amb l'arribada de la tecnologia digital ens estem qüestionant molts dels fonaments d'aquest règim de propietat: els conceptes d'autoria i originalitat, l'abast dels drets exclusius que la llei atorga als autors i el termini de protecció, i els límits que la llei estableix a aquests drets per tal d'assegurar l'exercici d'altres drets fonamentals com ara la llibertat d'expressió, l'accés a la cultura, els drets d'educació i recerca i la llibertat d'informació. Fins i tot, ens podem arribar a qüestionar la bondat d'aquest règim en el mon d'internet.

 

En reflexionar sobre tots aquests temes, sempre hem de tenir present l'objectiu doble d'aquest règim de propietat intel·lectual: un mecanisme per permetre que autors i titulars puguin ser compensats pel seu esforç (creatiu, d'inversió econòmica o artística) i també per fomentar i assegurar el continu creixement cultural d'una comunitat.      

Amunt

En la formació d'un jurista a l'actualitat gairebé és imprescindible tenir coneixements bàsics de propietat intel·lectual. L'assignatura està pensada amb el propòsit que l'expertesa en aquest camp sigui un tret definitori dels graduats en Dret de la UOC i, per tant, un dels actius que els permeti obtenir avantatges competitius en el mercat.

 

Per fer aquesta assignatura és molt recomanable haver fet abans Dret civil I, II i III i Dret mercantil I i II.

Amunt

- Competències: 

En aquesta assignatura es treballen les següents competències: 

1. Aplicació de la normativa (de propietat intel¿lectual) a supòsits fàctics. 
2. Anàlisis crític de l'ordenament jurídic (el règim de propietat intel¿lectual) com a sistema regulador dels mercats i les realitats socials . 

- Objectius d'Aprenentatge: 

1. Conèixer els principis bàsics que estructuren el sistema de protecció de la propietat intel¿lectual a Espanya, en el context de la UE i internacional. 
2. Conèixer els principals mecanismes d'exercici i contractació dels drets d'autor i connexes, ja sia de forma individual o col¿lectiva. 
3. Conèixer les transformacions més importants que la tecnologia digital ha ocasionat (i ocasiona) en aquest sistema. 
4. Examinar les qüestions que continuen obertes amb relació a l'explotació i la protecció d'obres a Internet i per mitjà de suports digitals.

Amunt

 1. Marc jurídic i justificació del règim de la propietat intel·lectual  
 2. L'objecte: l'obra. El concepte d'originalitat. La inexistència de formalitats. El principi de protecció automàtica.
 3. El subjecte: autors, titulars. Els règims de pluriautoria: obra en col·laboració, obra col·lectiva, obra creada per encàrrec o en virtut de relació laboral.
 4. El contingut: drets morals, drets exclusius d'explotació i drets de remuneració.
 5. Els límits: termini de protecció i ''excepcions''
 6. El règim de transmissió de drets. Regles generals. Modalitats d'explotació. Les mesures tecnològiques de protecció. Les  llicències Creative Commons (CC).
 7. Les entitats de gestió col·lectiva.
 8. L'obra audiovisual.
 9. Els programes d'ordinador; El programari ''lliure'' i la llicència GPL.
 10. Les bases de dades i el dret sui generis.
 11. Els drets connexos: Artistes intèrprets i executants; Productors de fonogrames i d'enregistraments audiovisuals; Entitats de radiodifusió; Realitzadors de meres fotografies; Editors.
 12. La infracció de drets: civil i penal. La infracció online i la "Comisión Sinde.

 

L'assignatura s'estructura en tres unitats d'aprenentatge, que s'avaluen amb una PAC cadascuna de forma progressiva (cada PAC es construeix sobre els coneixements adquirits en les anteriors)

1.- El règim de protecció de la propietat intel·lectual és molt simple: la llei atorga a l'autor un conjunt de drets d'explotació (econòmics) i morals (personals) sobre la seva obradurant un temps determinat i  salvaguardant sempre uns quants usos directament autoritzats per la llei (a través del sistema de límits o excepcions) com ara, la paròdia, la cita, els usos educatius i informatius, etc. En exercici dels drets que la llei atorga a l'autor sobre la seva obra, l'autor pot explotar-la directament o autoritzar-ne l'explotació a tercers, a través de contractes i llicències, o fins i tot pot encomanar la gestió dels seus drets a les entitats de gestió; la llei estableix unes quantes regles que regeixen la transmissió i llicència d'aquests drets. La primera unitat del curs es destina a estudiar aquests cinc aspectes fonamentals: autor, obra, drets, límits i transmissió.

2.- La segona unitat examinarà la protecció que s'atorga a altres titulars (que no són, pròpiament, autors) però que fan alguna contribució (artística, empresarial, professional, tècnica, etc) que també mereix protecció; els anomenem "drets veïns" o "drets connexes" : artistes, productors, editors, entitats de radiodifusió, editors, realitzadors de meres fotografies -com veurem, aquesta protecció s'emmiralla en els drets i límits previstos pel dret d'autor. En aquesta unitat, examinarem també més en detall alguns dels règims específics que regula la TRLPI; en concret: la producció editorial, la producció audiovisual, la producció fonogràfica, les bases de dades, els programes d'ordinador, etc.   

3.- La tercera unitat la dedicarem a examinar la dinàmica del dret d'autor: l'explotació (a través de llicències) i la infracció (actes d'explotació no autoritzats per llei o per l'autor), infracció que en alguns casos poden ser tipificats com a delicte pel Codi Penal, i els mecanismes que la llei preveu per a lluitar-hi. Aquesta unitat ens servirà per repassar i consolidar tots els conceptes de les unitats anteriors.  

 

Per a cada unitat, tindreu disponible a l'aula una guia per ajudar-vos a organitzar la lectura i estudi dels materials bàsics (Manual de Propiedad Intelectual, coord. Prof. Bercovitz) i també alguns altres elements de lectura que us recomanarem com a "complementària" per si hi esteu interessats.

Manual de Propiedad Intelectual 

Coordinador: Rodrigo Bercovitz Rodríguez Cano

Editorial: Tirant lo Blanch

Colección: Manuales de Derecho Civil y Mercantil

9ª Edición / 399 págs. / Rústica / Castellano / Libro

ISBN13: 9788413360188

 

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt