Nacionalitat i estrangeria Codi:  03.544    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Nacionalitat i estrangeria, de 4 crèdits ECTS, forma els estudiants sobre els aspectes essencials de dues disciplines: d'una banda, el dret a la nacionalitat i, d'altra banda, el dret d'estrangeria. Com és sabut, cada Estat és sobirà per a determinar a qui considera els seus nacionals i per omplir de contingut l'estatut jurídic dels seus nacionals i dels estrangers.

En aquesta assignatura s'estudiaran, entre d'altres qüestions, el contingut de la nacionalitat espanyola, la ciutadania europea i la relació entre nacionalitat espanyola i veïnatge civil, els criteris d'adquisició i pèrdua de la nacionalitat, l'anomenada doble nacionalitat, els drets dels estrangers a Espanya (en l'esfera personal, política, educativa, laboral, econòmica i social, així com familiar). S'estudiarà també la problemàtica derivada de l'entrada i sortida dels estrangers a Espanya i la seva permanència. I, finalment, s'analitzarà el règim sancionador davant infraccions del dret d'estrangeria.

Per afavorir l'adequat progrés en el coneixement d'aquesta matèria, s'ha optat per un sistema d'aprenentatge que té com a eix vertebrador les proves d'avaluació contínua a desenvolupar per l'estudiant al llarg del semestre.

Amunt

L'interès d'aquesta assignatura per a la pràctica professional és significatiu, ja que proporciona un coneixement extens del dret de nacionalitat i estrangeria. Constitueix una formació amb un alt grau d'especialització.

Amunt

No procedeix.

Amunt

Aquesta assignatura no requereix ni pressuposa que l'estudiant tingui coneixements jurídics previs, però resulta molt recomanable que conegui les bases del dret civil, de les obligacions i contractes, i també tingui nocions de dret processal civil. 

Amunt

Les competències transversals que es treballen en aquesta assignatura són les següents: 

  1. Capacitat per l'anàlisi crític i capacitat de síntesi.

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són les següents:

  1. Capacitat per interpretar el sistema jurídic des d'una perspectiva interdisciplinària i de conformitat amb les valors ètics, per aplicar-los als supòsits fàctics. 
  2. Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària. 
  3. Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant els tribunals. 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents: 

  1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics relatius a la nacionalitat i l'estrangeria.
  2. Entendre els aspectes fonamentals de la regulació de l'estrangeria a Espanya i a Europa. 
  3. Comprendre tota la problemàtica associada a la immigració i estrangeria. 
  4. Dominar els trets bàsics de la regulació de l'estrangeria. 
  5. Conèixer els aspectes fonamentals que defineixen el règim de l'estrangeria a Espanya.

Amunt

Els continguts de l'assignatura són els següents:

Mòdul didàctic 1. Dret de la nacionalitat
1. La nacionalitat: concepte, principis rectors i fonts
2. L'adquisició de la nacionalitat espanyola
3. La pèrdua i la conservació de la nacionalitat espanyola
4. La recuperació de la nacionalitat espanyola
5. La doble nacionalitat i l'apatrídia
6. La prova de la nacionalitat

Mòdul didàctic 2. Dret d'estrangeria (I): fonts i règims
1. Règims d'estrangeria: supòsits, marc normatiu i delimitació
2. Règim especial dels ciutadans de la Unió Europea
3. El règim general d'estrangeria

Mòdul didàctic 3. Dret d'estrangeria (II): autoritzacions i sancions
1. Estada i residència
2. Autoritzacions per a la realització d'activitats lucratives
3. Infraccions i sancions. Procediment

Amunt

Amunt

L'estudi de l'assignatura es durà a terme a partir dels tres Mòduls didàctics que estan disponibles a l'aula (espai RECURSOS).

A més a més, també es recomana la consulta de la següent legislació:

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt