Dret penitenciari Codi:  03.549    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La inclusió del dret penitenciari en el pla d'estudis de la UOC respon a la importància creixent que aquesta branca de l'ordenament jurídic ha adquirit en els darrers temps. Aquesta circumstància ha propiciat la incorporació de l'estudi d'aquesta matèria en algunes de les universitats del nostre país. En la major part s'hi sol oferir com a assignatura de caràcter optatiu, un cop l'estudiant ha adquirit uns mínims coneixements de dret penal (generalment se sol exigir haver cursat l'assignatura de Dret penal I).

Aquesta ha estat també l'opció adoptada per la UOC. Aquesta elecció resulta plenament plausible ateses les característiques que presenta el dret penitenciari i la seva estreta relació amb altres branques de l'ordenament jurídic: el dret constitucional, el dret processal penal i, sobre tot, el dret penal.

Convé, no obstant, aclarir dues qüestions: la primera, referida al caràcter optatiu d'aquesta assignatura i, la segona, a la relació amb la resta de matèries que configuren els estudis de dret en aquesta universitat.

 

Amunt

La naturalesa optativa d'aquesta assignatura s'explica per l'àmbit de la realitat jurídica que amb ella es pretén estudiar. El dret penitenciari, malgrat la seva indubtable importància, adquireix el seu veritable sentit com a branca auxiliar o complementària del dret penal. Es tracta d'estudiar totes les qüestions que envolten l'execució de la pena i, més concretament, de la pena privativa de llibertat. És per això que l'anàlisi d'aquesta problemàtica es presenta com a complementària en els estudis de dret, de particular interès per a aquelles persones que optin per determinades sortides professionals: advocats, jutges, fiscals, etc., o que exerceixen funcions en l'Administració penitenciària. Cada vegada amb més freqüència, la funció de l'advocat no acaba als jutjats, sinó que es prolonga durant el període de compliment de la pena, la qual cosa fa encara més necessari el coneixement en profunditat d'aquesta branca del dret.

Amunt

Quant a la relació amb altres matèries, com ja hem indicat més amunt, el dret penitenciari guarda una estreta connexió no solament amb el dret penal, sinó també amb el dret constitucional -són moltes les referències que trobareu a preceptes de la Constitució i a sentències del Tribunal Constitucional-, amb el dret processal, la criminologia, etc. Aquesta circumstància determina que el seu estudi no es pugui dur a terme sense uns coneixements previs de dret penal. Per aquesta raó, per a abordar amb unes mínimes garanties d'èxit l'estudi del dret penitenciari és imprescindible conèixer la part general del dret penal (assignatura de Dret penal I).

És recomanable haver adquirit els coneixements necessaris de l'assignatura Dret Penal I.

Amunt

És molt recomanable haver superat Dret penal I. És aconsellable haver superat Dret penal II.

Amunt

 Coneixements acadèmics i disciplinars: 

1. Assolir uns coneixements bàsics dels diversos aspectes relatius a la problemàtica del compliment de les penes privatives de llibertat.

2. Adquirir consciència de la importància i de la posició del dret penitenciari en el conjunt de les ciències penals.

3. Conèixer els continguts del dret penitenciari espanyol establerts fonamentalment en la Llei orgànica general penitenciària.

4. Disposar d'eines teòriques per a reflexionar críticament sobre el sentit, la funció i el contingut de les penes privatives de llibertat.

5. Disposar de les eines teòriques i dels coneixements necessaris per a poder resoldre els problemes jurídics que es plantegin en les activitats de règim i de tractament penitenciari.

Competències específiques (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicables a l'àmbit jurídic en general i a l'àmbit disciplinar del Dret penal I). Entre d'altres cal desenvolupar les següents competències:

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
2. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
4 Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
5. Anàlisi crític de l'ordenament jurídic.
6. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

A banda d'aquests coneixements i competències específiques, a totes les assignatures de la llicenciatura de Dret es treballarà un conjunt de competències transversals i generals de la UOC:   

1. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Mòdul 1.- El dret penitenciari, el sistema de compliment i la relació jurídic penitenciària.

Mòdul 2.- Establiments penitenciaris i el seu funcionament-

Mòdul 3.- Règim penitenciari. Drets, deures i beneficis dels interns.

Mòdul 4.- Deures de l'intern. Vigilància i seguretat dels establiments. Règim disciplinari

Mòdul 5.- El tractament penitenciari.

Mòdul 6.- El jutge de vigilància penitenciària

Amunt

Amunt

El material necessari per a treballar l'assignatura de Dret penitenciari és el "material didàctic de dret penitenciari" que és a les vostres mans. Tant el programa d'estudi com les activitats complementàries proposades prenen com a punt de referència l'esmentat material. Els sis mòduls de què consta l'assignatura s'hi corresponen exactament. Atesa aquesta circumstància, resulta redundant reproduir aquí novament el contingut de cadascun dels mòduls, per la qual cosa ens remetem al que hem exposat en l'epígraf anterior.

Juntament amb aquest material és convenient, com a complement bibliogràfic, consultar el llibre de Tamarit Sumalla, Sapena Grau i García Albero titulat Curso de Derecho Penitenciario (Ed. Cedecs, Barcelona, 1996). Segons el nostre parer, aquesta obra és la que s'adapta millor al programa de l'assignatura proposat. Aquesta circumstància la fa especialment adequada per a resoldre dubtes, ampliar informació sobre alguns temes i familiaritzar-se amb l'ús de la legislació penitenciària, tant la Llei general penitenciària com el seu reglament. Aquests últims textos legals són imprescindibles per a l'estudi de l'assignatura.

Per a una millor comprensió de les característiques específiques pròpies d'una universitat "no presencial" es recomana la lectura de l'apartat dedicat a "Les tècniques d'estudi a la Universitat Oberta de Catalunya", que es troba en la Guia per als estudiants confeccionada per la UOC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt