Mediació i arbitratge Codi:  03.560    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
 
L'assignatura Mediació i arbitratge té com objectiu principal aproximar a l'estudiant a les modalitats de resolució al marge dels tribunals, la seva regulació, els processos que ofereixen i els resultats que poden obtenir-se mitjançant el seu ús. Aquest propòsit es concreta en els objectius específics següents: (i) Comprendre quins han estat els pressupostos que han propiciat l'aparició de mètodes de resolució extrajudicials. (ii) Conèixer quins són els problemes que poden ser resolts en l'àmbit dels privats, això és, al marge de les instàncies judicials. (iii) Arribar a amb solvència coneixements sobre les fonts normatives relatives als mètodes ADR en el marc internacional, europeu i espanyol (iv) Conèixer les diverses modalitats, les seves particularitats, trets identificatius i operativitat.

A través d'aquesta assignatura l'estudiant desenvoluparà habilitats per a facilitar els acords, analitzar i exposar arguments a les parts en conflicte, identificar posicions i interessos, construir propostes de solució i, si escau, emetre informes, resolucions o laudes. L'expressió i l'argumentació són dos elements essencials en les primeres fases de negociació, mediació i conciliació. En aquest context, es treballaran les diverses tècniques que permeten la construcció de solucions que ofereixin satisfacció als interessos de les parts enfrontades. Així mateix es desenvoluparan capacitats d'anàlisis i judici que permeten adquirir habilitats adequades per a la presa de decisions. La correcció i qualitat de l'argumentació serà altre aspecte que es treballarà també, vinculada a la segona part de l'assignatura

A fi d'arribar a aquests objectius, l'assignatura s'ha estructurat a partir de dues temàtiques fonamentals que sintetitzen les dues formes d'abordar els conflictes en l'àmbit extrajudicial: (i) les modalitats autocompositives, entre les quals destaca de manera particular la mediació; (ii) i les modalitats heterocompositives, com l'arbitratge.

Per a afavorir l'adequat progrés en el coneixement d'aquestes tècniques, s'ha optat per un sistema d'aprenentatge continuat que té com eix vertebrador una pràctica de tipus col·laboratiu a desenvolupar al llarg del semestre consistent en un Moot o competició, i dues pràctiques d'avaluació contínua (PAC) de caràcter individual.

Tot i les seves notables diferències, la mediació i l'arbitratge tenen en comú que constituïxen mecanismes de resolució extrajudicial de problemes o conflictes. Mitjançant els mateixos s'encomana a un tercer (mediador o àrbitre) la intermediació davant un determinat problema o conflicte perquè ho resolguin les pròpies parts (mediació) o bé el professional tercer a través d'una decisió (resolució, laude arbitral) d'obligat compliment per a les parts. De la seva naturalesa i de la manera que es desenvolupen els dos mecanismes ens ocuparem en particular en la present assignatura.

 

L'estudiant tindrà accés a una plataforma tecnològica molt innovadora anomenada eLearnCourt 

L' eLearnCourt és un espai de role play per a l'aprenentatge de les tècniques i estratègies de la negociació, mediació conciliació i arbitratge en línia. En aquesta plataforma podrà participar en activitats pràctiques opcionals. La participació és voluntària. 

Amunt

Aquesta assignatura forma part del bloc de crèdits optatius del Grau de Dret que permet accedir a l'esment en "Teoria general i argumentació jurídica".

 

Amunt

La incidència d'aquesta assignatura en la pràctica professional és significativa. L'activitat del jurista ha d'anar dirigida a la recerca de la solució més adequada a les necessitats i interessos de les persones que es troben en conflicte. L'activitat jurisdiccional no resulta sempre la via més adequada. L'activitat facilitativa i adjudicativa dels professionals en mètodes extrajudicials exigeix una formació diferent a la adversarial pròpia de l'advocat. La construcció de consensos es porta a terme a través de mecanismes i habilitats molt diversos, el que demanda una formació adequada i un alt nivell de professionalitat.

 

Amunt

Aquesta assignatura, atès el seu nivell i component eminentment pràctica, no requereix ni pressuposa que l'estudiant hagi de contar amb coneixements jurídics avançats però resulta molt recomanable que conegui les bases del dret d'obligacions i contractes així com certes nocions de dret processal civil.

 

Amunt

Objectius primordials:
 
a) Conèixer i saber aplicar les distintes tècniques i modalitats de resolució alternativa de conflictes. Arribar a un nivell optim d'expressió per a la creació d'un bon clima de diàleg i comunicació entre les parts. Adquirir habilitats d'argumentació jurídica que contribueixin a la tasca de facilitació i proposta de solucions adequades.
 
b) Desenvolupar capacitat d'anàlisi crítica per a qualificar les diferents situacions de fet, verificar la realitat i valorar críticament per a finalment resoldre si escau.
 
Aquesta assignatura s'ofereix com optativa en el Grau de Dret.

 
 
-        Competències:
 Competències professionals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).
 
Específiques:
 
1. Comprensió de les diferents formes de creació del dret, la seva evolució històrica i la seva realitat actual.
2. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
3. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.
4. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.
5. Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 
Transversals:
 
1-. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2. Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per a les relacions interpersonals.
3. Liderar equips de treball de manera creativa.
 
 
-        Objectius d'Aprenentatge:
 
1.- Conèixer les diferents modalitats de resolució extrajudicial de conflictes.
2.- Estudiar la naturalesa de la mediació i la seva dinàmica.
3.- Estudiar la naturalesa, classes, procediment i efectes de l'arbitratge.
4.- Conèixer la dinàmica general de l'arbitratge internacional i dels arbitratges especials.
 
En esta assignatura l'evaluació continuada está conformada per 4 PACs

Amunt

       

MÒDUL 1 . El conflicte y mecanismes de resolució extrajudicial de litigis.

 1.  El Conflicte.
 2. Tipologies i formes de gestió
 3. Els mecanismes alternatius de resolució de litigis.
 4. La resolució extrajudicial dels conflictes com a instrument de la pau social.
 5. Taxonomia. Modalitats
 6. Les modalitats electròniques (RLL)
 7. Consideracions preliminars sobre la mediació.
 8. Definició, característiques i anàlisis.
 9. Principis i ètica de la mediació

 

MÒDUL 2. La mediació

 1.  La mediació i el seu fonament: el contracte de transacció.
 2. Les parts intervinents. Les parts en conflicte. El mediador. Les institucions de mediació. L'estatut del mediador.
 3. Models, tècniques i estratègies de mediació. El model directiu de l'escola de Harvard. El model transformatiu. El model circular-narratiu. Tècniques de la mediació
 4. Estructura i fases de la mediació. Fase de premediació. Fase informativa. Fase constitutiva. La fase de mediació pròpiament dita. Protocol·lització o homologació.
 5. La mediació en l'ordenament jurídic espanyol.
 6. Principis rectors de la mediació en la LMCM
 7. Les institucions de mediació.
 8. L'estatut del mediador en la LMCM. Requisits de formació. Actuació del mediador. Responsabilitat dels mediadors.
 9. Efectes de la mediació sobre els terminis de prescripció i caducitat
 10. El procediment de mediació en la LMCM. Fases de la mediació civil i mercantil. Terminació del procediment. L'acord de mediació. Actuacions desenvolupades per mitjans electrònics. Algunes qüestions processals que s'han tenir en compte. L'execució dels acords de mediació.
 11. La mediació electrònica. La mediació tradicional en línia. El procediment simplificat electrònic per a determinades reclamacions de quantitat.
 12. La mediació en les diferents comunitats autònomes. Catalunya i Cantàbria. La mediació aplicada. La mediació en l'àmbit familiar. La mediació de consum. La mediació empresarial. La mediació ciutadana i comunitària

MÔDUL 3. L'arbitratge

 1. 1. Perspectiva històrica i actual de l'arbitratge
 2. 1.1. Perspectiva històrica
 3. 1.2. Perspectiva actual. Avantatges de l'Arbitratge com via de solució de conflictes
 4. 2. Concepte, classificació i naturalesa de l'arbitratge
 5. 2.1. Concepte.
 6. 2.2. Classificació.
 7. 2.2.1. Ad hoc, Institucional.
 8. 2.2.2. Reglamentari, Formal.
 9. 2.2.3. De Dret, d'Equitat.
 10. 2.2.4. Contractual, testamentari
 11. 2.2.5. Intern i internacional.
 12. 2.3. Naturalesa.
 13. 3.- Àmbit d'aplicació i matèries objecte de l'arbitratge
 14. 3.1.- L'àmbit d'aplicació. El principi de territorialitat
 15. 3. 2. - Les matèries de lliure disposició
 16. 4.- El conveni arbitral
 17. 4.1.- Concepte i naturalesa
 18. 4.2.- La forma del conveni arbitral
 19. 4.3.- Contingut
 20. 4.4.- Efectes

MÒDUL 4. El procediment arbitral

 1. El procediment arbitral. Índex
 2. 1.- Els subjectes del procediment arbitral
 3. 1.1.-. Les parts
 4. 1.2.- Els àrbitres: capacitat i incompatibilitats
 5. 2.- Nomenament dels àrbitres
 6. 2.1.- Composició de l'òrgan arbitral
 7. 2.2.- La llibertat d'autonomia de les parts i regles subsidiàries
 8. 2.3.- Fur per a la determinació de l'òrgan judicial competent
 9. 2.4.- Procediment de designació
 10. 3.- Abstenció, recusació i remoció dels àrbitres
 11. 3.1.- Motius d'abstenció i recusació
 12. 3.2.- El procediment de recusació
 13. 3.3.- Falta o impossibilitat de l'exercici de les seves funcions. La remoció de l'àrbitre
 14. 3.4.- Nomenament de l'àrbitre substitut
 15. 4.- Règim de responsabilitat i drets retributius dels àrbitres i institucions arbitrals
 16. 4.1.- Responsabilitat dels àrbitres i institucions arbitrals
 17. 4.2.- Provisió de fons i drets retributius.
 18. 5.- El procediment arbitral
 19. 5.1.- Els principis del procediment
 20. 5.1.1.- El principi de dualitat o pluralitat de parts
 21. 5.1.2.- Principis d'igualtat, audiència i contradicció
 22. 5.1.3.- La confidencialitat
 23. 5.2. Competència dels àrbitres
 24. 5.3.- Suport i control judicial de l'arbitratge
 25. 5.4.- La determinació del procediment arbitral
 26. 5.5.- Activitats prèvies a l'arbitratge. El requeriment arbitral
 27. 6.- El desenvolupament del procediment
 28. 6.1.- La demanda i la contestació a la demanda arbitral
 29. 6.2.- La tutela cautelar
 30. 6.3.- L'activitat provatòria
 31. 6.3.1.- La prova pericial
 32. 6.3.2.- Assistència judicial en l'activitat probatòria
 33. 6.4.- La terminació de les actuacions arbitrals
 34. 7.- El laude
 35. 7.1.- Concepte i classes de laudes
 36. 7.2.- Normes aplicables al fons de la controvèrsia i l'adopció de les decisions arbitrals.
 37. 7.3.- Termini i forma del laude
 38. 7.4.- Estructura, contingut i notificació del laude
 39. 7.5.- Notificació
 40. 7.6.- Correcció, aclariment, complement i extralimitació del laude
 41. 8. La impugnació del laude: anul·lació i revisió.
 42. 8.1.- L'anul·lació del laude
 43. 8.1.1- Motius
 44. 8.1.2.- Competència i procediment
 45. 8.2.- La revisió del laude
 46. 9.- L'execució del laude
 47. 9.1.- El procés d'execució
 48. 9.2.- Suspensió de l'execució
 49. 9.3.- Oposició a l'execució

 

MÖDUL 5. Arbitratges especials.

 1. 1. Arbitratge internacional.
 2. 1. 1. Justificació.
 3. 1. 2. Concepte.
 4. 1. 3. Fonts de l'arbitratge internacional.
 5. 1. 4. El conveni arbitral internacional.
 6. 1. 5 . El procediment arbitral internacional.
 7. 1. 6 . El laudo arbitral internacional
 8. 1. 7 . Reconeixement i execució de laudes arbitrals estrangers.
 9. 1. 8 . El exequatur de laudes arbitrals estrangers.
 10. 2. Arbitratge ordinari i arbitratges especials.
 11. 1. Arbitratge de consum
 12. 2. Arbitratge en l'àmbit del transport
 13. 3. Arbitratge i propietat industrial
 14. 4. Arbitratge i propietat intel·lectual
 15. 5. Arbitratge i segur privat
 16. 6. Arbitratge i arrendament i compravenda
 17. 7. Arbitratge i cooperatives
 18. 8. Arbitratge i propietat horitzontal
 19. 3 . Arbitratge en el dret públic
 20. 4. Arbitratges previstos per normativa espanyola que no tenen tal condició estrictament.

 

OBJECTIUS

Són objectius d'aquest aprenentatge, en extrema síntesi, els següents: (i) Conèixer les diferents modalitats de resolució extrajudicial de conflictes. (ii) Estudiar la naturalesa de la mediació i la seva dinàmica. (iii) Estudiar la naturalesa, classes, procediment i efectes de'l arbitratge. (iv) Conèixer la dinàmica general de'l arbitratge internacional i dels arbitratges especials.

Amunt

Amunt

L'estudiant tindrà accés a una plataforma tecnològica molt innovadora anomenada eLearnCourt 

L' eLearnCourt és un espai de role play per a l'aprenentatge de les tècniques i estratègies de la negociació, mediació conciliació i arbitratge en línia. En aquesta plataforma podrà participar en activitats pràctiques opcionals. La participació és voluntària. 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt