Dret públic de Catalunya Codi:  03.565    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La consolidació de l'Estat autonòmic a l'Estat espanyol fa imprescindible el coneixement d'una part fonamental del seu dret i de les seves institucions públiques: la referida a la instància autonòmica de poder. El dret públic de Catalunya queda emmarcat per la Constitució de 1978, i està format per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el conjunt de normes jurídiques catalanes que el despleguen i que són elaborades, aplicades i controlades per tot un seguit d'institucions que integren la Generalitat de Catalunya.

L'Estatut del 2006 ha suposat iniciar una nova etapa en l'autonomia que Catalunya va recuperar durant la transició política. En aquesta assignatura s'expliquen d'una manera global i sistemàtica els principals elements de l'ordenament públic català, posant especial èmfasi en les novetats de tot ordre que comporta aquest nou Estatut, interpretat d'acord amb les SSTC del 2010.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del Grau en Gestió i Administració (240 crèdits ECTS) que la UOC ofereix conjuntament amb la Universitat de Barcelona dins del marc general de l'adaptació de l'ensenyament universitari a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

L'assignatura de Dret Públic de Catalunya s'ofereix com a assignatura optativa. Està pensada per l'alumnat que ja ha assolit uns determinats coneixements en l'àmbit del Dret Públic (a través de les assignatures com Sistema Constitucional Espanyol, Dret Administratiu I i II o Dret i Govern Local) i que així mateix vol seguir especialitzant-se en aquest àmbit, tot estudiant amb més deteniment el Dret Públic de Catalunya.

Hi ha una profunda interrelació entre aquesta assignatura i les que, en general, tracten del dret públic: tant del dret administratiu com del dret constitucional, bàsicament, però també del dret financer. Un coneixement suficient de les institucions jurídiques fonamentals d'aquests àmbits es dóna per suposat i, a partir d'aquesta base imprescindible, aquesta assignatura fa front al repte de conèixer el contingut del dret públic català, així com el seu funcionament a la pràctica quotidiana.

Amunt

Si bé ens trobem en un context històric de creixent privatització funcional i orgànica en relació amb les nostres administracions públiques, és també cert que estem assistint a una progressiva publificació de nombroses esferes de la vida privada i, en conseqüència, a una gradual influència del dret públic sobre el privat. Per tant, el coneixement del dret públic de Catalunya és imprescindible per als graduats que pretenguin operar en l'àmbit de les relacions amb els poders públics a Catalunya.

Concretament, el contingut d'aquesta assignatura és de cabdal importància per als graduats que desenvolupin la seva tasca professional en el sector públic, en tasques de gestió, coordinació, execució i assessorament pròpies dels cossos superiors i tècnics de l'Administració pública, institucions polítiques i altres organitzacions de caràcter públic que operen en l'Administració pública autonòmica.

A més a més, cal destacar que l'assignatura també interessa als graduats que treballin des del sector privat en empreses i actors que es relacionen amb l'Administració catalana, com ara: consultories, organitzacions polítiques, empreses concessionàries de serveis públics, contractistes de l'Administració, assessors, analistes polítics, gestors públics, concessionàries de serveis públics, gabinets de comunicació, fundacions, ONG, etc.

Amunt

Per a estudiar profitosament Dret Públic de Catalunya es recomana haver superat les assignatures bàsiques de Introducció al Dret i Dret Constitucional Espanyol.

D'altra banda, i tot i no ser un requisit obligatori, el fet d'haver superat amb èxit assignatures obligatòries de Dret Públic, com ara Dret Administratiu I i II o Dret i Govern Local, permetrà a l'estudiant encarar l'assignatura amb un coneixement més ampli i ben assentat de les estructures jurídiques administratives de l'Estat en els seus diferents nivells.

Amunt

Per a matricular-se de Dret Públic de Catalunya no és imprescindible haver superat prèviament cap altra assignatura, però és molt recomanable haver superat Dret administratiu I, Dret administratiu II, Sistema constitucional espanyol i Dret constitucional

Amunt

Objectius

 • Obtenir coneixements avançats sobre l'entorn jurídic, polític, social, financer i econòmic de Catalunya, així com sobre l'estructur de l'administració pública catalana per a comprendre'n el funcionament organitzatiu: 
  • Conèixer el marc polític i normatiu que crea i emmarca el govern autonòmic a Catalunya
  • Analitzar els elements fonamentals del govern autonòmic a Catalunya
  • Conèixer el marc institucional del govern autonòmic a Catalunya
  • Explorar les competències i potestats autonòmiques a Catalunya
  • Entendre el marc de finançament dins el qual es desenvolupen les polítiques del govern autonòmic de Catalunya
 • Consolidar i augmentar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i lideratge personal, com també la presa de decisions i la valoració de possibles estratègies d'actuació.
 • Dotar l'estudiant d'una deontologia professional correcta compromesa amb els drets humans fonamentals, els principis d'igualtat i no discriminació, i els valors democràtics propis d'una cultura de pau.
 • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, tant oralment com per escrit.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.
 • Desenvolupar la capacitat creativa, innovadora i l'esperit emprenedor.

Competències

Competències transversals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Capacitat per a la resolució de problemes.
 • Capacitat per a la presa de decisions.
 • Capacitat per a gestionar la informació.
 • Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de forma òptima.
 • Capacitat per a comunicar-se correctament, oralment i per escrit, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat de treball en equip en entorns multidisciplinaris.
 • Capacitat per a generar noves idees (creativitat i innovació).
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
 • Capacitat per a l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Competències específiques

 • Capacitat per a comprendre l'estructura i el funcionament de l'ordenament jurídic i de les institucions polítiques.
 • Capacitat per a identificar els pressupostos teòrics dels actors públics, com també les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
 • Capacitat per a analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'entorn econòmic, com també el marc teòric i legal que regula l'activitat econòmica i financera del sector públic.
 • Capacitat per a entendre i saber aplicar el marc normatiu de les diferents activitats que desenvolupen les administracions públiques.
 • Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'àmbit de la gestió pública i l'administració electrònica.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Amunt

Mòdul didàctic 1: L'autonomia política de Catalunya

1.- La comunitat autònoma de Catalunya

2.- Els drets i deures estatutaris. Els principis rectors

 

Mòdul didàctic 2: El marc institucional de la Generalitat de Catalunya

1.- El sistema institucional de la Generalitat de Catalunya

2.- El Parlament de Catalunya

3.- El president de la Generalitat

4.- El Govern

5.- L'administració de la Generalitat

6.- Les altres institucions de la Generalitat

 

Mòdul didàctic 3: El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya

1.- Les fonts del dret de Catalunya

2.- Les competències de la Generalitat

3.- El marc econòmic i tributari de la Generalitat de Catalunya

Amunt

El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya XML
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya DAISY
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya EPUB 2.0
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya MOBIPOCKET
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya KARAOKE
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya HTML5
El marc normatiu, competencial i econòmic de la Generalitat de Catalunya PDF
L'autonomia política de Catalunya XML
L'autonomia política de Catalunya DAISY
L'autonomia política de Catalunya EPUB 2.0
L'autonomia política de Catalunya MOBIPOCKET
L'autonomia política de Catalunya KARAOKE
L'autonomia política de Catalunya HTML5
L'autonomia política de Catalunya PDF
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya XML
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya EPUB 2.0
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya MOBIPOCKET
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya HTML5
El marc institucional de la Generalitat de Catalunya PDF

Amunt

Els materials bàsics per a la preparació de l'assignatura són els mòduls didàctics que, per a aquesta assignatura, edita la Universitat Oberta de Catalunya. Els materials d'estudi es divideixen en vuit mòduls didàctics.  Els materials es poden complementar, per resoldre dubtes, ampliar coneixements, etc., amb l'estudi d'algun dels manuals de la matèria que se citen en l'apartat següent. A més, en els mòduls didàctics es poden trobar nombroses referències bibliogràfiques per a cada bloc temàtic, per tal d'oferir la possibilitat d'aprofundir en la matèria que es desitgi a aquells estudiants que ho vulguin fer. Així mateix, es considera fonamental el maneig, a l'hora d'estudiar l'assignatura, de les normes jurídiques fonamentals que es van citant, començant, òbviament, per la pròpia Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat el 2006 i també, tot i que en menor mesura, el Reglament del Parlament de Catalunya.

També cal tenir en compte que la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 va declarar inconstitucionals certs preceptes de l'Estatut i va establir la interpretació que cal fer de molts preceptes.

En qualsevol cas, l'estudiant haurà de tenir en compte quelcom que l'acompanyarà al llarg de tota la seva carrera professional com a jurista: les lleis i reglaments són modificats amb més rapidesa i freqüència que les corresponents edicions i reculls. Les bases de dades són, en aquest context, un instrument fonamental.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt