Criminologia Codi:  03.566    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Sota el títol Criminologia es presenta una assignatura que, més enllà, de suposar una introducció a  aquesta disciplina per a futurs juristes  interessats  en especialitzar-se  en matèria penal, pot ser atractiva i d'utilitat per a alumnes altres estudis que vulguin assolir coneixements i recursos científics per al tractament de conflictes socials delictius, predelictius o postdelictius.  

L'enfocament conceptual d'aquesta assignatura, com a conseqüència, es caracteritza per ésser científic-empíric i interdisciplinari de manera, que permeti afegir als mètodes i tècniques jurídics els d'altres disciplines científiques  ampliant  el ventall d'instruments per al diagnòstic i tractament del delicte. En partir de la idea de que per a la comprensió i tractament  del fenomen delictual no és suficient l'aplicació eficaç d'un bon cos normatiu, es pretén mostrar a l'estudiant una Criminologia que - amb un mètode empíric- va més enllà de la mera exposició del seu desenvolupament històric. La Criminologia acompleix la funció de presentar a la víctima i al delinqüent com a individus reals protagonistes d'un delicte. Tenint en compte que aquest darrer és un fenomen normal dins de la realitat social, també s'introdueix a l'estudiant en les tècniques per a la seva prevenció.

Amunt

El plantejament  d'aquesta matèria dins del context  dels estudis de la UOC respon al propòsit de donar a l'estudiant unes eines introductòries que li permetin descobrir la practicitat i l'abast d'aquesta disciplina dins del sistema penal, entenent que els sistema penal no està conformat només per la seva vessant normativa o jurídico-penal. La realitat i, com a part d'ella, el problema criminal no són fenòmens unívocs que només  puguin ser entesos des d'una sola perspectiva científica. 

És  més, emprar per a l'anàlisi del fenomen criminal més d'una disciplina científica és insuficient si els resultats que se n'obtenen no es connecten entre ells. Això significa, pel que fa a la Criminologia - com assignatura - que els estudiants també han d'aprendre que la realitat del  delicte (o crim) va més enllà  de la infracció de la norma i la lesió d'un bé d'una persona o persones concretes Per les esmentades raons  seria altament positiu que aquells que, ja capbussats de ple en el segle XXI, degut als seus interessos professionals o personals tinguin contacte amb aquest aspecte de la societat, tinguessin la possibilitat de realitzar  una interpretació del casos que arribin a les seves mans (ja sigui com a fiscals, jutges, advocats, educadors, treballadors socials, psicòlegs juvenils, funcionaris penitenciaris, de benestar social, etc.) que superi l'àmbit de la infracció normativa per tal d'afegir una contextualització  dins una franja més àmplia de branques del Saber. 

Amunt

La Criminologia pot ajudar al professional del sistema penal a comprendre per què es produeix el crim , què es pot fer per a prevenir-lo i quines són les tècniques per a tractar al delinqüent (infractor). Però d'altra banda, també pot aportar a d'altre tipus de futurs professionals una sèrie d'instruments interdisciplinars que enriqueixin el seu fons de coneixements en vers la matèria. Pot ser atractiva i d'utilitat per a alumnes altres estudis que vulguin assolir coneixements i recursos científics per al tractament de conflictes socials delictius, predelictius o postdelictius.  

Amunt

És molt recomanable haver superat Dret penal I. És aconsellable haver superat Dret penal II.

 

Amunt

 Coneixements acadèmics i disciplinars:  

1.- Conèixer l'abast de la Criminologia respecte d'altres disciplines científiques: mètode, funcions i objectius.

2.- Delimitar els objectes d'estudi de la Criminologia i les seves particularitats.

3.- Delimitar el significat i les conseqüències que deriven del mètode, objectius i funcions de la Criminologia.

4.- Reconèixer la víctima com objecte d'estudi de la Criminologia: el moviment de retorn a la víctima.

5.- Conèixer la història de la Criminologia i les seves conseqüències en la disciplina actual.

6.- Conèixer i distingir els models biologicistes , psicologicistes i sociològics.

7.- Saber per què el model sociològic és l'imperant en l'actualitat.

8.- Conèixer el concepte criminològic de prevenció i les seves diferències respecte al de prevenció especial del Dret penal.

9.- Conèixer els models clàssic i neoclàssic de prevenció: el sistema penal com a mitjà de dissuasió del delicte.

10.- Conèixer els criteris essencials emprats en la Criminologia per a dur a terme una anàlisi dels sistemes penals.

11.- Conèixer els diferents tipus de programes de prevenció del delicte.

12.- Conèixer i avaluar els programes de resocialització de la Llei orgànica general penitenciària.

Competències específiques (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicables a l'àmbit jurídic en general i a l'àmbit disciplinar del Dret penal I). Entre d'altres cal desenvolupar les següents competències:

1. - Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
2. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
3. Negociació, argumentació i mediació en l'entorn professional.

A banda d'aquests coneixements i competències específiques, a totes les assignatures de la llicenciatura de Dret es treballarà un conjunt de competències transversals i generals de la UOC:   

1. Us i Aplicació de les TIC's.
2. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
3. Treballar en equip i en ambients multidisciplinaris, així com per a les relacions interpersonals.
4. Innovar al si de les organitzacions.
 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ 

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Amunt

Mòdul 1.- La Criminologia com a ciència empírica i interdisciplinària

Té com a objecte principal l'estudi del mètode, objecte i funcions de la criminologia parant especial atenció als elements que la distingeixen del Dret i les tècniques jurídico-penals. Serà, doncs, necessari iniciar l'estudi de l'assignatura per la justificació del seu mètode empíric i la seva ineludible connexió amb d'altres disciplines científiques. Des d'aquesta premissa, s'analitzaran els conceptes criminològics de delicte i els de delinqüent i víctima com elements constitutius de la parella criminal. Pel que fa aquesta darrera, s'introduirà a la Victimologia com a element afavoridor d'un canvi de paràmetre en la Criminologia actual. I , en darrer terme, s'oferirà una perspectiva històrica del canvi d'objecte i funcions de la Criminologia moderna a partir de l'exposició de l'etapa precientífica i la evolució del pensament il·lustrat de l'Escola clàssica a l'empirisme de l'Escola positiva.

Mòdul 2: La moderna Criminologia científica i els diversos models teòrics

En aquest grup de temes s'estudiaran les teories modernes que varen sorgir com a conseqüència de la Lluita d'escoles i les seves característiques principals. Les modernes teories criminológiques d'aquest segle es poden agrupar en tres grans models: biologista, psicologista i sociològic. En primer terme, s'introduiran les traces essencials de les teories biologistes (doncs estudiar totes diversificacions tant d'aquest model com dels altres és impossible en l'abast d'aquest programa), com a filles del positivisme criminològic que parteixen del principi de la diversitat per explicar l'etiologia i desenrotllament del problema criminal. En segon lloc s'exposaran les dels models psicologistes que tracten d'aplicar el delicte des de la Psiquiatria i la Psicologia com a manifestació d'una malaltia mental o un defecte de personalitat. I, per últim, s'entrarà en l'anàlisi de les teories de la sociologia criminal que donen fonament a gran part de les teories criminològiques actuals i que es basen en l'observació del funcionament de la societat i dels individus dins d'aquesta per a explicar el fenomen criminal.

Mòdul 3: La prevenció del delicte i l'anàlisi dels diversos models i sistemes de reacció al delicte.

La primera tasca que es durà a terme en aquest bloc de temes serà la d'establir quin és el concepte de prevenció amb el que actua la Criminologia, parant especial atenció a la seva diferenciació del emprat en seu de fins i funcions del Dret penal. Es tractarà d'exposar les raons per les quals la Criminologia té com a objectiu construir els fonaments de la política preventiva en l'estat social i democràtic de dret. Per això, s'estudiaran les tècniques de prevenció a partir dels tres grans models de lluita contra la criminalitat: models clàssic, re-socialitzador i integrador. I en darrer terme, es pararà especial atenció als diferents programes preventius dels quals en destaquen els de resposta alternativa al delicte, com els de conciliació reparació i substitutius de la pena en general.

Amunt

Amunt

Format Paper :

MÒDUL 1:  La  Criminologia com a ciència empírica i interdisciplinària  (2 crèdits, 4 temes). 

MÒDUL 2:  La Criminologia científica moderna i els diversos models teòrics (2 crèdits, 3 temes). 

MÒDUL 3:  La  prevenció del delicte i l'anàlisi dels diversos models i sistemes de reacció al delicte. (2 crèdits,  7 temes).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt