Dret sindical Codi:  03.568    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Dret Sindical, també anomenat Dret Col·lectiu del Treball, es centra en l'estudi de les normes jurídiques que regulen les relacions entre els sindicats o altres organitzacions de representació dels treballadors i els empresaris o altres organitzacions que els representen.
 
El contingut de les Unitats d'Aprenentatge que conformen aquesta assignatura es centra en les diverses manifestacions de la llibertat sindical i l'associacionisme empresarial, els mecanismes de representació dels treballadors a l'empresa (unitaris i sindicals), la negociació col·lectiva i, finalment, en el dret de conflictes col·lectius, en general, i la vaga, en particular, i el tancament patronal.
 
Aquesta assignatura que complementa el contingut de l’assignatura obligatòria de “Dret del Treball Individual” (i de l’optativa “Dret Processal Laboral”), es centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, tenint molt present la interpretació que està duent a terme els Tribunals, oferint un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics.


Amunt

L'assignatura "Dret Sindical" guarda estreta relació amb altres assignatures.

Amb el Dret Públic, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica. Amb el Dret Administratiu ja que l'Administració Laboral té un paper rellevant en les relacions col·lectives; i amb el Dret del Treball Individual ja que el contracte de treball també juga un paper important. Això fa necessari manejar conceptes adquirits en les esmentades assignatures per poder estudiar temes de la present.

Amunt

Les relacions laborals i l'oposició d'interessos que les caracteritzen fan del conflicte un fenomen habitual quan es parla del Dret Sindical.
Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència legal davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals. Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'operadors jurídics especialitzats en matèria laboral.
No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores de la Seguretat Social, etc.

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements relatius al Dret del Treball Individual, el Dret Constitucional i Administratiu, així com Dret Civil i Dret Mercantil.

Amunt

És recomanable haver superat "Teoria general del dret", "Dret civil I", "Dret civil II", "Sistema constitucional Espanyol", "Dret constitucional", "Dret administratiu I", "Dret del Treball Individual".

Amunt

Competències específiques i transversals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit jurídic, en general, i a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
2. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
4. Aplicació dels principis del dret y la normativa jurídica a supòsits fàctics
5. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions
 
Totes aquestes competències es concreten en l'objectiu de que es conegui i es comprengui:

- La importància històrica de l'associació obrera com a remei a la qüestió social i la desigualtat intrínseca a la relació de treball per compte d'altri.

- El sentit constitucional del dret a la llibertat sindical i la rellevància que per a la seva comprensió té la llibertat sindical individual en la seva manifestació positiva i negativa, així com la llibertat sindical col·lectiva.

- El concepte legal de sindicat, la funció que té assignada i els efectes jurídics que es deriven de la seva representativitat.

- La configuració legal de les associacions empresarials.

- Els diversos canals de representació dels interessos del personal i dels sindicats en l'empresa.

- El concepte de conveni col·lectiu estatutari i altres manifestacions derivades de la negociació col·lectiva.

- La diferenciació conceptual entre el conflicte col·lectiu d'interessos i el jurídic, així com els diversos canals habilitats per a la seva solució pacífica.

- El sentit constitucional de la vaga i el tancament patronal com a instruments no pacífics de confrontació entre treballadors i empresaris.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en les següents Unitats d'Aprenentatge següents:
 
Unitat 1. Llibertat Sindical i Associacions Empresarials

-       La llibertat sindical: evolució històrica i reconeixement constitucional.
-       La llibertat sindical: definició i contingut.
-       Fonts de la llibertat sindical
-       Manifestacions de la llibertat sindical
-       La llibertat sindical individual
-       La llibertat sindical col·lectiva o autonomia sindical.
-       La llibertat sindical dels funcionaris públics.
-       Les associacions empresarials.
 
Unitat 2. La Representació dels Treballadors a l'Empresa

-       El doble canal de representació dels treballadors a l'empresa.
-       La representació unitària.
-       La representació sindical a l'empresa.
-       El dret de reunió dels treballadors.
-       El comitè d'empresa europeu.
-       Altres canals de representació dels treballadors.
-       La representació dels funcionaris públics.
 
Unitat 3. La Negociació Col·lectiva

-       Evolució històrica i funció de la negociació col·lectiva
-       Concepte i marc normatiu
-       La determinació de la unitat negociadora y del conveni aplicable.
-       La legitimació per negociar
-       El procediment de negociació del conveni col·lectiu.
-       El contingut del conveni col·lectiu
-       La dinàmica aplicativa del conveni.
-       Els acords i pactes d'empresa
-       La negociació col·lectiva extraestatutària
-       La negociació col·lectiva en l'àmbit de la funció pública.
-       La negociació col·lectiva a la Unió Europea
 
 
Unitat 4. Els conflictes col·lectius, la vaga i el tancament patronal.

-       El conflicte col·lectiu.
-       La vaga: definició i evolució.
-       Fonts i règim jurídic del dret de vaga.
-       Caracterització del dret de vaga.
-       Tramitació del dret de vaga: elements formals.
-       Il·licitud de la vaga.
-       Fi de la vaga.
-       Efectes de la vaga sobre la relació laboral del vaguista.
-       El tancament patronal.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

Així mateix, és recomanable que aquest material es complementi amb un manual de consulta. Els més
adequats ens semblen els següents:

- " Dret Sindical" d'Ojeda Avilés, A., Madrid, Editorial Tecnos.

- " Dret Sindical " de Sala Franco, T. i Albiol Montesinos, I. Tirant Lo Blanch, València.

- " Dret del Treball " d'Alonso Olea, M.; Cases Baamonde, M.E., Madrid, Civitas.

Existeixen altres bons manuals que s'esmenten en la bibliografia continguda en els mòduls.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals
corresponents.

La normativa bàsica (no única) que ha de manejar, a més de la Constitució Espanyola, és la següent:

- Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).

- Llei Orgànica de Llibertat Sindical (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost).

- Reial Decret-Llei sobre relacions de treball (Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març).

- Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt