Dret del treball individual Codi:  03.569    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura "Dret del treball individual" aborda l'estudi de les relacions laborals i, en particular, de tots els aspectes jurídics vinculats al treball per compte aliena.

En el pla d'estudis del Grau en Dret hi ha assignatures que tenen un contingut general, teòric, conceptual i formatiu, mentre que d'altres tenen un contingut més concret i de dret positiu.

L'assignatura "Dret del Treball Individual" està en aquest segon grup, i en coherència amb l'abans dit, té un contingut eminentment pràctic i amb un ampli nombre de disposicions de dret positiu, en la que es manegen una abundant quantitat de conceptes i de coneixements extrets d'altres assignatures de continguts més generals o instrumentals.

Aquesta assignatura es la primera part de l'estudi de les diverses dimensions de les relacions laborals (que es complementa amb l'assignatura obligatòria "Dret Sindical" i amb l'optativa "Dret Processal del Treball").

En aquesta assignatura es fa una aproximació a l'origen històric d'aquesta branca del dret i també es fa incidència en les seves fonts normatives i, en particular, en la manifestació privilegiada de la acció col·lectiva: el conveni col·lectiu.
 
Aquest marc conceptual permet iniciar l'anàlisi de la relació de treball per compte aliena, identificant els paràmetres que la defineixen i delimitant les figures contractuals que no poden qualificar-se com a tal. També es fa esment a la definició "treballador" i "empresari", als instruments que faciliten l'accés al mercat de treball, així com els elements que caracteritzen a aquesta relació contractual.
 
Es presta molta atenció a les diverses modalitats contractuals i es fa un estudi en profunditat del règim jurídic del salari i la jornada de treball, així com de les altres condicions contractuals i drets que, com a mínim, han de gaudir tots els treballadors.

També s'estudien les diverses vicissituds que poden afectar a la relació contractual al llarg de la seva durada (modificació, suspensió i extinció del contracte de treball).
 
Finalment, cal tenir molt present que aquesta assignatura es centra en l'estudi de la legislació nacional i internacional, prestant molta atenció a la interpretació que estan duent a terme els Tribunals nacionals i internacionals, oferint un contingut que integra coneixements teòrics i pràctics.

Amunt

L'assignatura "Dret del Treball Individual" guarda estreta relació amb altres assignatures.

Amb el Dret Constitucional, ja que hi ha drets fonamentals i principis rectors de política social i econòmica que tenen contingut específicament laboral, a més de considerar els sindicats com a institució fonamental d'una societat democràtica. Amb el Dret Civil, ja que la relació individual de treball es basa en el contracte de treball al qual li és d'aplicació la teoria general del contracte civil. I amb el Dret Administratiu ja que l'Administració Laboral intervé tant a les relacions individuals com a les col·lectives. 

Amunt

El Dret del Treball, en sentit estricte, s'aplica a la relació jurídica existent entre un treballador per compte aliena i el seu empresari, que constitueixen un col·lectiu amplíssim al nostre país.

Això suposa una important necessitat d'assessorament per a les parts implicades, i, en cas de conflicte, d'assistència lletrada davant de la jurisdicció social. Conseqüentment, els departaments de recursos humans de les empreses, i fins i tot ens públics, tenen assessors laborals que solen ser Llicenciats o Graduats en Dret.

Donat l'elevat nombre de conflictes que es plantegen en l'ordre jurisdiccional social hi ha un important col·lectiu d'advocats especialitzats en matèria laboral. Els temes que solen defensar es refereixen tant a reclamacions de treballadors davant empresaris com davant les entitats gestores de la Seguretat Social.

No és menyspreable el nombre de funcionaris estatals i de comunitat autònoma que es relacionen amb matèries laborals i de Seguretat Social: Inspectors de Treball i Seguretat Social, Controladors Laborals, Lletrats de les entitats gestores de la Seguretat Social, etc.

Amunt

És recomanable haver superat "Teoria General del Dret", "Dret civil I", "Dret civil II", "Sistema constitucional Espanyol", "Dret constitucional", "Dret mercantil I", "Dret mercantil II" i "Dret administratiu I".

Amunt

A grans trets podem dir que l'objectiu de l'assignatura és conèixer el contingut bàsic de la relació jurídica que existeix entre treballador i empresari.

Explicitant els objectius de forma més concreta, l'assignatura persegueix els següents:

· Saber identificar els elements que determinen l'existència d'una relació laboral.
· Conèixer les condicions mínimes de treball que fixen les normes legals (drets i deures d’ambdós parts contractuals) i el contingut bàsic del poder de direcció.
· La dinàmica de la relació laboral (gènesi, variacions i extinció).
· Poder desenvolupar casos pràctics en relació amb aquestes qüestions.

Competències específiques i transversals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit jurídic, en general, i a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

1. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques del Dret del Treball i de la Seguretat Social.
2. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
4. Aplicació dels principis del dret y la normativa jurídica a supòsits fàctics
5. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions

Amunt

-   Antecedents històrics del Dret del Treball. El contracte de treball; objecte, causa i subjectes contractants
-   Les fonts del Dret del Treball.
-   Definició del contracte de treball. Subjectes del contracte de treball.
-   La relació laboral comuna i les seves especialitats: les relacions especials de treball.
-   Naixement i durada del contracte de treball.
-   Contingut del contracte de treball.
-   Les vicissituds del contracte de treball.
-   L'extinció del contracte del treball.

Descripció i relació de continguts.

L'assignatura es divideix en quatre unitats d'aprenentatge.

- La primera unitat d'aprenentatge gira entorn del contracte de treball, o relació individual de treball, i comprèn els mòduls didàctics 1 i 2. En aquest bloc, s'estudien els orígens històrics i les fonts del Dret de Treball.

- La segona unitat d'aprenentatge es correspon amb els Mòduls 3 i 4 i aborda la qüestió relativa als subjectes del contracte de treball, així com les especificitats de les anomenades relacions laborals especials.

- La tercera unitat d'aprenentatge, composta pels Mòduls 5 i 6, analitza el contingut del contracte de treball des d'una perspectiva estàtica. És a dir, s'estudia els elements que possibiliten el naixement de la relació contractual així com el conjunt de drets i obligacions que ostenta cadascú dels subjectes contractants en un moment donat.

- La quarta unitat d'aprenentatge, que inclou els Mòduls 7 i 8, analitza el contingut del contracte de treball des de la perspectiva dinàmica. És a dir, s'estudien les possibles situacions que poden afectar al contracte de treball al llarg del temps. I en concret, la modificació de condicions, la suspensió i l'extinció del contracte.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

És imprescindible que l'estudiant manegi, tant per a les qüestions teòriques com pràctiques, els texts legals corresponents. 

La normativa bàsica (no única) que ha d'emprar-se, a més de la Constitució Espanyola, és la següent:

  • Estatut dels Treballadors (Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre).
  • Llei Orgànica de Llibertat Sindical (Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost).
  • Reial Decret-Llei sobre Relacions de Treball (Reial Decret-Llei 17/1977, de 4 de març).
  • Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (Llei 36/2011, de 10 d'octubre).
  • Llei General de la Seguretat Social (Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny).

 

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt