Dret processal del treball Codi:  03.570    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

El dret processal laboral és el conjunt sistemàtic de normes que regulen les activitats de prestació jurisdiccional i els procediments previstos per la llei per a dirimir els conflictes en la branca social del dret. S'hi inclouen tot un seguit de mecanismes de solució dels conflictes laborals mitjançant el procés laboral, que és una institució jurídica creada per a formalitzar i dirimir conflictes de treball davant un jutge instituït per l'Estat, amb la finalitat d'assegurar l'efectivitat del dret, la tutela del qual es demana.

L'origen de la jurisdicció social coincideix amb el de la primera legislació obrera (finals del segle XIX), tenint en compte que la jurisdicció civil era inadequada per a resoldre litigis laborals, i és que els treballadors desconfiaven d'una justícia llarga, costosa i complicada com la civil. Després d'una primera Llei de tribunals industrials de 1908, i successives reformes legislatives, l'actual text regulador és la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

El dret processal laboral el componen tot un seguit de principis i normes. Els principis que l'identifiquen són en alguns casos coincidents amb els principis civils, però en altres casos es tracta de principis propis i autòctons, diferents del procés civil, que procuren compensar la desigualtat substancial en què es troba el treballador socialment i econòmicament, i garantir així la salvaguarda del seu dret a la tutela judicial efectiva. Respecte de les normes, està integrat bàsicament per la Llei reguladora de la jurisdicció social, si bé amb caràcter supletori a aquesta s'ha d'acudir a la Llei d'enjudiciament civil o a la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Es tracta, en tot cas, de normes de dret necessari absolut, immodificables per les parts.

Per a dur a terme la seva funció, el dret processal laboral s'ha de valer de la jurisdicció social, composta per jutges i tribunals independents encarregats de jutjar i de fer executar el que s'ha jutjat, i que tenen la funció de resoldre conflictes jurídics individuals i col·lectius, que siguin objecte de la branca social del dret.

 L'objecte d'aquesta assignatura recau en l'estudi de les particularitats d'aquesta branca de la jurisdicció, prestant especial atenció a la jurisdicció social; el procés laboral com a mecanisme de solució dels conflictes jurídics; els principis que informen el procés laboral; les parts que intervenen en el mateix; l'objecte del procés; el règim de les actuacions processals així com el temps, lloc i forma per a la seva pràctica; els actes d'evitació del procés; el procés ordinari i el monitori, les modalitats processals especials; els recursos i l'execució en el procés laboral.

 

Amunt

L'objectiu és que l'estudiant adquireixi els coneixements fonamentals del dret processal laboral, i de les seves institucions nuclears, i que tingui la capacitat d'interrelacionar aquests coneixements i d'aplicar-los a supòsits concrets utilitzant com a eines bàsiques la interpretació de les lleis processals i la jurisprudència.

 

Amunt

La intenció d'aquesta assignatura és habilitar l'estudiant perquè adquireixi els coneixements i les capacitats necessaris a l'hora d'exercir funcions de representació i de defensa processal, però també habilita per a l'assessorament judicial de persones individuals, sindicats i empreses.

 

Amunt

Pel seguiment d'aquesta assignatura és imprescindible tenir interioritzats els coneixements de Dret processal Civil i de l'àmbit de Dret del Treball.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures Teoria General del Dret, Dret civil I, Dret civil II, Sistema constitucional Espanyol, Dret constitucional, Dret mercantil I, Dret mercantil II, Dret administratiu I, Drets humans, Dret processal I i Dret processal II i les de l'àmbit del Dret del treball.

Amunt

Competències i objectius

 

Les competències transversals es treballen en aquesta assignatura són:

 -          Capacitat per l'anàlisi crític i la síntesi.

-          Capacitat per comunicar correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

 

 I les competències específiques que es treballen en aquesta assignatura són:

-          Capacitat per interpretar el sistema jurídic des de la perspectiva interdisciplinar i d'acord amb els valors ètics, per aplicar-los a supòsits fàctics.

-          Capacitat per assessorar i gestionar en matèria de contractació laboral, ocupació, seguretat social i protecció social complementària.

-          Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels Tribunals.

 

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 -          Conèixer i estudiar les institucions bàsiques del règim jurisdiccional laboral, reguladores dels conflictes laborals, així com els diversos procediments de solució.

-           Capacitat per identificar, interpretar i aplicar la normativa processal a cada situació.

-          Dotar a l'estudiant dels instruments bàsics imprescindibles per a l'exercici professional en l'àmbit concret del Dret Processal Laboral.

 

METODOLOGIA D'AVALUACIÓ

 La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura pot consistir, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

 

NÚMERO DE PAC D'AQUESTA ASSIGNATURA:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PAC.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els cinc mòduls següents:

 

Mòdul 1. La Jurisdicció Social.

1. La jurisdicció social: concepte, Orígens i evolució de la Jurisdicció Social i Extensió i límits de l'ordre jurisdiccional social. 

2. La competència dels òrgans jurisdiccionals socials

3. El procés laboral i els seus principis informadors.

4. Les parts en el procés laboral

5. L'objecte del procés laboral

6. El règim de les actuacions processals

7. Les activitats prèvies d'evitació del procés

 

Mòdul 2. El procés ordinari.

1. Iniciació del procés.

2. Judici oral: fases.

3. La sentència.

  

Mòdul 3. Les modalitats processals especials

1. Composició de conflictes derivats del contracte de treball: Conflictes derivats de l'exercici empresarial del seu poder disciplinari o d'organització del treball i Conflictes derivats de l'extinció del contracte.

2. Composició de conflictes derivats de les relacions col·lectives o de naturalesa "sindical": eleccions sindicals, Conflictes col·lectius, Impugnació de conveni col·lectius i Impugnació d'estatuts dels sindicats i de les associacions empresarials o la seva modificació.

3. Composició de conflictes sorgits per la intervenció de l'Autoritat laboral en les relacions laborals: Procediment d'ofici, Impugnació d'actes administratius en matèria laboral i de Seguretat Social, amb exclusió dels prestacionals i Impugnació de les resolucions administratives que deneguen el registre d'estatuts de sindicats o organitzacions empresarials.

4. Conflictes en matèria de Seguretat Social

5. Tutela dels drets fonamentals i altres llibertats públiques

 

Mòdul 4. Els recursos en el procés laboral

1. Aproximació general al sistema de recursos en la normativa processal laboral. Funció i classificació.

2. El recurs de reposició

3. El recurs directe de revisió

4. El Recurs de suplicació

5. Els recursos de cassació

6. El recurs de queixa

7. La revisió de sentències i laudes arbitrals fermes. El procés d'error judicial

 

Mòdul 5. Execució en el procés laboral

1. Normativa d'aplicació.

2. Títols executius.

3. Principis de l'execució.

4. Òrgan competent per a conèixer sobre l'execució.

5. Les parts en l'execució.

6. Terminis en l'execució.

7. Acumulació d'execucions.

8. Fases de l'execució.

9. Suspensió de l'execució.

10. Execució parcial.

11. Execució dinerària.

12. Execució de sentències d'acomiadament.

13. Processos d' execució laboral amb singularitats.

14. Costes en l'execució.

Amunt

Amunt

El material bàsic per preparar l'assignatura el constitueixen els mòduls didàctics que facilita la Universitat.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt