Dret processal civil I Codi:  03.571    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Dret processal civil I o Dret processal I té per objecte, d'una banda, introduir l'estudiant en la disciplina del dret processal, per ser l'assignatura en la qual s'inicia l'estudi de la matèria; i de l'altra, oferir una visió global del procés civil de declaració, i dins d'aquest, l'estudi concret dels processos declaratius ordinaris (el judici ordinari i el judici verbal). La part introductòria subministra els conceptes bàsics i les nocions centrals necessàries per entendre el dret processal en el seu conjunt.
Les especialitats procedimentals dels processos declaratius, els processos civils especials, així com les mesures cautelars i el procés civil d'execució s'integren en una altra assignatura

Amunt

Dintre del Grau en Dret, l'assignatura Dret processal civil I o Dret processal I, amb una càrrega docent de 6 crèdits constitueix el primer contacte de l'estudiant amb la disciplina del dret processal. És per això, com s'ha assenyalat, que la part primera de l'assignatura s'ocupa de l'estudi dels conceptes e institucions bàsics de la matèria, necessaris per una correcta comprensió de la resta d'assignatures que conformen la disciplina. La segona part de l'assignatura aborda específicament el procés civil de declaració.

Amunt

La transcendència pràctica de l'assignatura és molt rellevant: la intervenció en el procés és connatural a la immensa majoria de les professions jurídiques (jutges, magistrats, advocats, procuradors, fiscals, lletrats de l'administració de justícia...) i, com ja s'ha dit, el procés civil conté les bases que informen la regulació dels processos que es segueixen en la resta d'ordres jurisdiccionals.

Amunt

Per a comprendre aquesta assignatura és necessari haver-se iniciat en l'estudi del dret constitucional i del dret civil.

Amunt

És molt recomanable haver cursat les assignatures de Dret Constitucional i Dret civil I, Dret civil II i Dret civil III.

Amunt

Per aquesta assignatura s'estableixen els següents objectius:

Coneixements acadèmics i disciplinars (coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura).

1.- Entendre el concepte de jurisdicció i conèixer els ordres jurisdiccionals i els òrgans judicials que els integren.
2.- Comprendre els aspectes més rellevants de l'organització del poder judicial.
3.- Estudiar els principis constitucionals bàsics relatius a la funció jurisdiccional.
4.- Conèixer determinats aspectes relatius al personal jurisdicent i no jurisdicent dels òrgans judicials.
5.- Entendre el concepte d'acció, les seves principals teories i la seva diferent virtualitat en els diferents processos.
6.- Delimitar el concepte de procés, els seus principis i distingir les classes i tipus de processos, coneixent les seves dinàmiques de manera general.
7.- Entendre les classes i tipus d'actes processals i estudiar el seu règim jurídic.
8.- Aprendre el règim regulador de l'assistència jurídica gratuïta.
9.-Conèixer l'existència de mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes.
10.- Entendre les finalitats i estructura dels processos ordinaris de declaració.
11.- Estudiar quins són els pressupòsits de naturalesa processal que condicionen l'existència d'un procés civil.
12.- Comprendre la importància que té l'establiment de l'objecte del procés civil i conèixer els seus elements delimitadors.
13.- Analitzar les fases del procés civil.
14.- Aprendre els requisits i efectes de la sentència.
15.- Estudiar la denominada "terminació anormal del procés".
16.- Estudiar els diferents recursos i els mitjans per a la rescissió de la sentència ferma.
17.-Adquirir una visió general dels processos ordinaris mitjançant els quals cap substanciar un procés civil.

Competències professionals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

Específiques:

1-. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques en l'àmbit del dret.
2-. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3-. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
4-. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
5-. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat de forma escrita.
6-. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

Transversals:

1-. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2-. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

1.  Jurisdicció i acció

1. Jurisdicció. Dret processal i funció jurisdiccional.
2. Origen i antecedents del concepte de jurisdicció i dret processal.
3. La jurisdicció com a potestat pública encaminada a la realització del Dret en el cas concret.
4. La jurisdicció i la resta de les potestats de l'Estat: administració i legislació.
5. Principis constitucionals del poder judicial.
6. Govern autònom del poder judicial: el Consell General del Poder Judicial i altres òrgans de govern.
7. Els òrgans jurisdiccionals: principis informadors.
8 . Classes de jutjats i tribunals. Els quatre ordres jurisdiccionals.
9. Element subjectiu del poder judicial: personal al servei de l'administració de justícia i personal col·laborador.
10. L'acció.

2. El procés

1. Elements bàsics del procés.
2. Procés declaratiu i procés d'execució. Les mesures cautelars.
3. Procés i ordres jurisdiccionals: procés civil; procés penal, procés laboral i procés contenciós-administratiu.
4. Els principis del procés: algunes consideracions generals.
5. Actes processals.
6. Mètodes alternatius a la jurisdicció.

3. Els pressupòsits processals i l'objecte del procés civil declaratiu.

1. Introducció i característiques generals del procés civil.
2. Naturalesa jurídica del procés.
3. Diferents formes de procés.
4. La jurisdicció dels tribunals civils.
5. La competència.
6. Les parts del procés civil. Concepte de part. Capacitat i compareixença en el procés.
7. Representació processal i defensa tècnica.
8. Legitimació i successió processal.
9. Pluralitat de parts: litisconsorci i intervenció de tercers.
10. L'objecte del procés: els seus elements delimitadors.
11. Pluralitat d'objectes processals: acumulació d'accions i acumulació d' interlocutòries.

4. El procés civil de declaració en primera instància. La prova.

1. El procés civil en primera instància: regles per determinar el judici corresponent.
2. La preparació del procés.
3. La demanda.
4. Possibles conductes del demandat davant de la demanda. Al·legacions posteriors a la contestació a la demanda i fixació inicial dels fets.
5. La rebel·lia.
6. La contestació a la demanda.
7. L'audiència prèvia. Una referència expressa.
8. La prova (teoria general).
9. L'interrogatori de les parts.
10. Dictamen de pèrits.
11. La prova testifical.
12. El reconeixement judicial.
13. Prova documental.
14. La reproducció de la paraula, el so i la imatge i dels instruments que permetin arxivar i conèixer dades rellevants per al procés.
15. Les presumpcions: naturalesa i concepte.
16. Fixació definitiva dels fets. Generalitats.
17. Diligències finals.

5. Acabament del procés: recursos i cosa jutjada. Judici ordinari i judici verbal
.

1. Acabament normal del procés: la sentència.
2. Acabament del procés sense sentència o amb sentència no contradictòria (acabament anormal del procés).
3. Crisis processals.
4. Disposicions generals en matèria de recursos.
5. El recurs de reposició.
6. Recurs d'apel·lació.
7. Els recursos extraordinaris en el sistema processal civil.
8. Recurs de queixa.
9. La cosa jutjada.
10. Mitjans de rescissió i nul·litat de sentències fermes.
11. Processos declaratius ordinaris: judici ordinari i judici verbal (desenvolupament esquemàtic).

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència essencial en el seguiment de la matèria, i és la base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització dels proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les Guies d'Estudi (GES) i el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en paper i format electrònic.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Com ja s'ha dit, dins l'espai virtual de l'aula es troben, paulatinament, a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt