Dret processal civil II Codi:  03.572    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L’assignatura de Dret processal civil II culmina l'anàlisi del procés civil, iniciat en Dret processal civil I, amb l'estudi de l'execució forçosa, les mesures cautelars, les especialitats procedimentals del procés declaratiu i els diferents processos especials (monitori, matrimonials, etc.). Així mateix, s’estudien el procés concursal i la jurisdicció voluntària, que tot i no tractar-se de processos "stricto sensu", pertanyen també a l’àmbit del dret processal.

Amunt

Dins del Grau en Dret, l'estudi fonamental del dret processal civil i penal queda estructurat en tres assignatures: Dret Processal Civil I, Dret Processal Civil II i Dret Processal Penal. Amb l'assignatura de Dret processal Civil II, es completa com s'ha dit, l'estudi del procés civil.

Amunt

La transcendència pràctica de l'assignatura és molt rellevant: la intervenció en el procés és connatural a la immensa majoria de les professions jurídiques (jutges, magistrats, advocats, procuradors, fiscals, lletrats de l'administració de justícia...) i, com ja s'ha dit, el procés civil conté les bases que informen la regulació dels processos que es segueixen en la resta d'ordres jurisdiccionals.

Amunt

L'estudi d'aquesta assignatura requereix, per una banda, haver estudiat prèviament el procés civil de declaració (és a dir, l'assignatura de Dret processal civil I), en constituir la base imprescindible per cursar aquesta assignatura ja que subministra els conceptes bàsics i les nocions centrals necessàries per entendre el Dret processal Civil en el seu conjunt. D'altra, atès el caràcter instrumental del dret processal per a la realització del dret substantiu, és necessari haver complert l'estudi del dret civil.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures de Dret processal Civil I, Dret mercantil I i II; i el conjunt d’assignatures que integren el dret civil.

Amunt

Per aquesta assignatura s'estableixen els següents objectius:
 
Coneixements acadèmics i disciplinars
(coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura).

1. Conèixer la regulació dels pressupòsits processals del procés d'execució (acció executiva i títol executiu), així com la funció i naturalesa d'aquest procés.
2. Aprendre a delimitar els subjectes i l'objecte del procés civil d'execució.
3. Estudiar la dinàmica dels diferents procediments d'execució de condemnes pecuniàries i de sentències estrangeres.
4. Conèixer el règim de la il·licitud de l'execució i de les terceries (de domini i de millor dret).
5. Examinar el sistema d'execució provisional de les sentències definitives dictades en primera o en segona instància.
6. Analitzar el règim de les mesures cautelars, els seus pressupostos i tipus.
7. Estudiar les diferents especialitats procedimentals del procés declaratiu.
8. Distingir i estudiar els diferents processos especials de declaració (processos matrimonials, d'incapacitació, de paternitat, filiació, etc.).
9. Conèixer la prioritat a què s'encamina el procés concursal a diferència dels processos especials d'execució singular.
10. Aprendre les característiques de la Llei Concursal.
11.Conocer les característiques de la jurisdicció voluntària i el seu contingut.
12. Estudiar el règim jurídic dels actes judicials de jurisdicció voluntària.

 Competències professionals
(conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

Específiques:
 
1-. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques en l'àmbit del dret.
2-. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3-. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
4-. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
5-. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.
6-. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.


Transversals:

1-. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2-. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

1.El procés d'execució: Pressupòsits de l'execució (subjectius i objectius). L'embargament. L'execució provisional.
2. El procés d'execució (II) La realització forçosa. Execució no dinerària. Les mesures cautelars.
3. Especialitats procedimentals dels processos declaratius ordinaris.
4. Processos especials.
5. Procés concursal i jurisdicció voluntària.

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència essencial en el seguiment de la matèria, i és la base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització dels proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les Guies d'Estudi (GES) i el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls i, per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en paper i format electrònic.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat  de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil.

Com ja s'ha dit, dins l'espai virtual de l'aula es troben, paulatinament, a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt