Dret processal penal Codi:  03.573    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
Aquesta assignatura té com a objecte l'estudi del procés penal. S'analitza, doncs, l'instrument que permet fer efectiu el Dret penal. El procés penal presenta moltes singularitats respecte del procés civil, derivades tant de la naturalesa del dret subjacent com de disposicions constitucionals i que fan necessari el seu estudi diferenciat del procés civil.

El procés penal pot entendre's, i aquest és un dels objectius implícits en les explicacions i en el desenvolupament de l'assignatura, com un conjunt de garanties que serveixen a objectius aparentment enfrontats: per una banda, la garantia per a tots els ciutadans, que l'Estat posarà els mitjans i els efectius necessaris per a la persecució dels delictes, però per altra banda, que qualsevol persona de la que es sospiti la participació en un fet criminal, tindrà reconeguts i garantits tots i cadascun dels drets que l'ordenament jurídic consagra.

L'estudi del procés penal permet, doncs, endinsar-se en el coneixement de les fórmules legislatives de què disposem per a aconseguir aquest delicadíssim equilibri entre la persecució del fet criminal i la protecció del presumpte innocent.

Amunt

Dins del Grau en Dret, l'estudi fonamental del dret processal civil i penal queda estructurat en tres assignatures: Dret Processal Civil I, Dret Processal Civil II i Dret Processal Penal. Amb l'assignatura de Dret Processal Penal, es completa l’estudi del dret processal.

Amunt

La transcendència pràctica de l'assignatura és molt rellevant: la intervenció en el procés és connatural a la immensa majoria de les professions jurídiques (jutges, magistrats, advocats, procuradors, fiscals, secretaris judicials...).

Amunt

L'estudi d'aquesta assignatura requereix, per una banda, haver iniciat en l’estudi del dret processal (és a dir, l'assignatura de Dret processal civil I), en constituir la base imprescindible per cursar aquesta assignatura ja que subministra els conceptes bàsics i les nocions centrals necessàries per entendre el Dret processal en el seu conjunt. D'altra, atès el caràcter instrumental del dret processal per a la realització del dret substantiu, és necessari haver completat l'estudi del dret penal.

Amunt

És molt recomanable haver superat les assignatures de Dret processal Civil I, i el conjunt d’assignatures que integren l’estudi del dret penal.

Amunt

Per aquesta assignatura s'estableixen els següents objectius:
 
Coneixements acadèmics i disciplinars (coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura).

1. Conèixer els principis del procés penal, la seva interrelació amb el dret material, la seva influència en l'estructura del procés i la seva correlació constitucional.
 2. Saber determinar la competència dels òrgans judicials de l'ordre penal a partir dels criteris legals, i conèixer el seu tractament processal.
3. Aprendre els qui poden actuar com a parts en el procés penal, les seves funcions, facultats i pressupòsits d'actuació.
4. Conèixer la dinàmica del procés penal, a través de la regulació de les seves diferents fases distingint aquelles institucions que tenen una regulació específica en el procés ordinari i en el procés abreujat. 5.Comprendre la configuració del dret als recursos en matèria penal i la sistemàtica dels recursos previstos en l'ordenament jurídic espanyol.
6. Entendre el procés penal com el conjunt de garanties, constitucionals i legals, que assisteixen totes les persones que s'enfronten a la imposició d'una pena.
7. Conèixer detalladament l'anomenat judici ràpid i el judici per delictes lleus, per la seva important aplicació pràctica. Tant quant a la seva procedència com al seu desenvolupament.
8. Detectar els pressupòsits de procedència de la resta dels procediments especials penals, així com els seus aspectes més definitoris.

Competències professionals (conjunt de tècniques, habilitats i destreses aplicades a l'àmbit disciplinar de l'assignatura).

Específiques:
 
1-. Identificació dels principis jurídics, així com les institucions jurídiques específiques en l'àmbit del dret.
2-. Interpretació dels texts jurídics des d'una perspectiva interdisciplinària i utilitzant els principis jurídics com a eina d'anàlisi.
3-. Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits fàctics.
4-. Interpretació i aplicació de l'ordenament jurídic d'acord amb els valors ètics.
5-. Desenvolupament d'un discurs jurídic correctament estructurat, tant de forma oral com escrita.
6-. Anàlisi crítica de l'ordenament jurídic.

Transversals:

1-. Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisió i criteris clars.
2-. L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

Amunt

1.Sistemes i principis del procés penal
2.Subjectes i objecte del procés penal. Jurisdicció, competències, parts i objecte
3.La fase d'instrucció
4.Fase intermitja i judici oral
5.Finalització del procés
6.Altres procediments. Procediments especials

Amunt

Amunt

El material didàctic de l'assignatura constitueix la referència bàsica en el seguiment de la matèria, i té com a objectiu actuar com a base del procés d'ensenyament i aprenentatge que es porta a terme a través de la dinàmica d'aula, la realització de les proves d'avaluació contínua (PAC), el treball amb les guies d'estudi (GES) i el treball sobre els casos pràctics proposats als mòduls, i per descomptat, mitjançant el treball individual de cada estudiant i l'aprofundiment en els continguts a partir de documents complementaris en format electrònic.

D'altra banda, dins l'espai virtual de l'aula es troben a disposició de l'estudiant les guies d'estudi (GES), la funció de les quals és orientar i facilitar el procés d'aprenentatge.

Igualment, és imprescindible, com a material bàsic d'aquesta assignatura, el text complet i actualitzat de la Llei d'Enjudiciament Criminal (LECrim) i legislació complementaria.  Aquesta normativa la podreu trobar, juntament amb d'altra d'interès, a l'Espai de l'Aula:  Materials i fonts > Fonts d'informació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt