Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Codi:  05.614    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Enfocament conceptual

Dominar la matemàtica és imprescindible, tant en els seus continguts com en la seva metodologia, per a cursar qualsevol grau de caràcter científic. Per això, és necessari comprendre algunes de les seves tècniques i conceptes bàsics (moltes vegades, ja tractats a secundària i a batxillerat) abans d'afrontar una assignatura matemàtica dintre dels estudis corresponents.

En aquest curs, doncs, es proporcionaran tècniques i conceptes bàsics de l'àlgebra lineal i el càlcul, amb la finalitat de garantir la preparació adequada per superar moltes de les assignatures de la titulació.

Amunt

Aquesta assignatura ha de cimentar les tècniques i conceptes matemàtics, sobre els quals es recolzaran les futures assignatures matemàtiques del grau, així com altres matèries que també els requereixin.

Amunt

Aquesta assignatura és d'anivellament i requereix els continguts matemàtics treballats a l'educació secundària.

Amunt

Els objectius bàsics de l'assignatura són:

(1) Adquirir la terminologia, les tècniques i els conceptes fonamentals de l'Àlgebra i l'Anàlisi Matemàtica.

(2) Possibilitar l'ús pràctic dels conceptes matemàtics estudiats 

  • Conèixer la teoria bàsica de conjunts i, en particular, la del conjunt dels nombres.
  • Manipular polinomis.
  • Resoldre equacions i inequacions.
  • Manipular matrius, calcular determinants de matrius de dimensions reduïdes i resoldre sistemes d'equacions lineals de dues i tres variables mitjançant el mètode de Gauss.
  • Comprendre el concepte de funció real de variable real, conèixer les característiques de les funcions elementals: polinòmiques, trigonomètriques (sinus, cosinus, tangent), exponencials i logarítmiques.
  • Comprendre el concepte de límit, conèixer les seves propietats i calcular límits aplicant les principals regles de càlcul.
  • Comprendre el concepte de derivada i la seva interpretació geomètrica, conèixer les seves propietats i calcular derivades aplicant les seves regles de càlcul.
  • Calcular primitives de les funcions elementals.
  • Aplicar tots els conceptes esmentats en el plantejament i anàlisi de problemes pràctics.

Amunt

MÒDUL 1: BLOC D'ÀLGEBRA

Tema 1: Números (0,5 crèdits)

Tema 2: Equacions (0,5 crèdits)

Tema 3: Sistemes (0,5 crèdits)

Tema 4: Polinomis (0,5 crèdits)

Tema 5: Matrius (0,5 crèdits)

 

MÒDUL 2: BLOC D'ANÀLISI

Tema 6: Funcions Polinòmiques (0,5 crèdits)

Tema 7: Funcions trigonomètriques (0,5 crèdits)

Tema 8: Exponencial i logaritme (0,5 crèdits)

Tema 9: Continuïtat (0,5 crèdits)

Tema 10: Derivació (0,75 crèdits)

Tema 11: Integració (0,75 crèdits)

Amunt

Funcions trigonomètriques PDF
Nombres PDF
Funcions polinòmiques PDF
Derivació de funcions PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria PDF
Integració de funcions PDF
Equacions PDF
Continuïtat de funcions PDF
Sistemes d'equacions PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Web
Funcions PDF
Funcions exponencial i logarítmica PDF
Matrius PDF
Polinomis PDF

Amunt

El material bàsic d'aquesta assignatura és en format web. Cada un dels temes conté un document pdf que es pot baixar i imprimir.

 

Eines de treball

Utilitzarem la calculadora CalcMe, que trobareu a l'espai Recursos amb una guia d'ús molt útil ("introducció a la Calculadora CalcMe"), per a realitzar càlculs numèrics i algebraics, i representacions gràfiques. La calculadora disposa d'un apartat d'ajuda complet.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt