Teoria de la literatura Codi:  07.506    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La Teoria de la Literatura intenta comprendre el fenomen literari en la seva totalitat, aportant a la interpretació dels discursos literaris una perspectiva multidisciplinària, oberta, compromesa i, molt sovint, polèmica.

Al llarg del segle XX, aquest camp s'ha vist enriquit i eixamplat per les aportacions de la lingüística, l'antropologia, la filosofia, la ciència política, la sociologia o la psicoanàlisi, entre d'altres disciplines de les ciències humanes i socials. Potser més important encara, la teoria literària ha abandonat el paradigma objectivista i cientifista dels seus inicis per assumir plenament i sense complexos una funció crítica i activa en els debats polítics, socials i intel·lectuals del nostre temps.

La nostra assignatura pretén donar una panoràmica selectiva i rigorosa dels principals corrents d'aquesta disciplina en constant evolució, on les controvèrsies i els debats interns conflueixen amb la ferma voluntat de restar amatent a les dinàmiques socials i de projectar-se més enllà del terreny estrictament acadèmic, configurant-se en un camp tan creatiu i divers com la mateixa literatura.

Amunt

La Teoria de la literatura és una de les assignatures obligatòries del grau en Llengua i Literatura Catalanes.

Amunt

És necessari haver cursat i superat l'assignatura Introducció a l'estudi de la literatura. Tot i que Teoria de la literatura no n'és estrictament la continuació, s'assumeix que heu assimilat els coneixements teòrics fonamentals sobre els gèneres literaris i l'anàlisi formal-estructural dels textos literaris que es treballen en aquella altra assignatura.

Amunt

Competències específiques

2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina

2.1. Comparar i relacionar models i posicions teòriques dintre de la disciplina, fer-ne un ús productiu i respectar la pluralitat d'aproximacions teòriques i metodològiques als objectes d'estudi.

2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes

10. Anàlisi de textos, discursos i fenòmens des d'una perspectiva teòrica i comparada

10.1. Conèixer les tendències principals de la teoria de la literatura.

10.4. Reflexió teòrica i metacrítica en relació amb la literatura.

13. Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat

13.2. Conèixer els principals marcs teòrics i conceptuals en l'estudi de la subjectivitat.

14. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana

14.2. Entendre el paper del llenguatge en la producció simbòlica.

14.3. Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, així com els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.

14.6. Comprendre i analitzar els processos de dominació i resistència en la cultura i els seus efectes en la producció i recepció de significats culturals.

14.7. Comprendre i analitzar les maneres en què el cos intervé i és afectat pels processos de dominació i resistència, de reproducció cultural i de creació de significats culturals.

15. Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals

15.3. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació, la raça o la classe.

15.4. Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia social.

16. Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional

16.1. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.

16.6. Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

 

Competències transversals

3. Exercici de l'anàlisi i la síntesi

3.1. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.

Amunt

Mòdul 1: Del Formalisme rus a l'Estructuralisme francès. La influència de la lingüística en els Estudis Literaris

1. Introducció al Formalisme Rus

2. Lingüística i Poètica

3. Aproximació a l'Estructuralisme francès

Mòdul 2: Teories de la sospita als Estudis Literaris

1. El Marxisme i la dimensió sociològica de la literatura

2. La Psicoanàlisi i l'expressió de l'inconscient

3. El discurs literari i la deconstrucció

Mòdul 3: Teories de la recepció, feminisme i estudis postcolonials

1. Les teories de la lectura: l'hermenèutica, l'estètica de la recepció, el lector model

2. Llegir des del gènere

3. La teoria postcolonial

Amunt

Material Suport
Rotger, Neus (coord). L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura. Barcelona: Oberta Publishing, 2016. Audiovisual

Amunt

1. Del Formalisme rus a l'Estructuralisme francès. La influència de la lingüística en els Estudis Literaris

Lectures obligatòries:

 • Eichenbaum, B. (1925). "La teoria del 'método formal'". Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Ed. Tzvetan Todorov. Trad. Ana María Nethol. Madrid: Siglo XXI, 1995, pp. 21-54.
 • Barthes, R. (1956). "El mito hoy". A: Mitologías. Mèxic: Siglo XXI, 1999, pp. 199-257.

Lectura optativa:

 • Sklovski, V. (1917). "El arte como artificio". Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Ed. Tzvetan Todorov. Trad. Ana María Nethol. Madrid: Siglo XXI, 1995, pp. 55-70.

2. Teories de la sospita als Estudis Literaris

Lectures obligatòries:

 • Raymond Williams (1981), "El marxisme, l'estructuralisme i l'anàlisi literària", trad. Enric Sullà, Els Marges, núm. 24, 1982, pp. 3-18.
 • Freud, S. (1900). "L'elaboració del somni". En: Sigmund Freud. La interpretació dels somnis. Vol. 2. Trad Joan Leita. Barcelona: Empúries, 1985, pp. 9-41.
 • Derrida, J. (1963). "L'estructura, el signe i el joc en el discurs de les ciències humanes". Els Marges, núm. 27-29, 1983, pp. 191-203.

3. Teories de la recepció, feminisme i estudis postcolonials

Lectures obligatòries:

 • Iser, W. (1972). "El proceso de lectura". En: José Antonio Mayoral. Estética de la recepción. Madrid: Arco/Libros,1987, pp. 215-243.
 • Kristeva, J. (1979). "El tiempo de las mujeres", trad. Isabel Vericat, Debate feminista, 11:6 (1995), pp. 343-365.
 • Said, E. (1978). "Introducció". A: Orientalisme. Trad. Josep Mauri i Dot. Vic: Eumo, 1991, pp. 15-39.

Lectura optativa:

 • Jauss, H-R. (1967). "La història de la literatura com a provocació de la teoria literària". Els Marges, núm. 7, 1976, pp. 13-34.

Amunt

Temps

L'assignatura està organitzada en funció dels mòduls didàctics i de les activitats avaluables corresponents:

 • Mòdul 1 -> PAC1

 • Mòdul 2 -> PAC2

 • Mòdul 3 -> PAC3

A més d'aquessta temporalització, vinculada a les dates obligatòries de lliurament de les activitats, es proposa una temporalització específica per a l'estudi dels mòduls. Aquesta progressió, que no és d'obligatori compliment, es pautarà a través dels missatges que el consultor enviarà al Tauler amb la introducció dels diferents submòduls.

Espais

L'activitat de l'aula es desenvoluparà en diferents espais:

 • Tauler: Espai bàsic de comunicació per part del consultor. L'hauríeu de consultar de manera regular per poder seguir adequadament el curs.

 • Fòrum: Espai obert a les intervencions de tots els participants de l'aula, tant vostres com del consultor de l'assignatura. Es molt recomable que l'utilitzeu per plantejar els vostres dubtes i problemes, ja siguin de contingut com de metodologia, de manera que tota l'aula pugui beneficiar-se de la resolució.

 • Blog: Espai que s'utilitzarà a l'inici del curs perquè us presenteu a la resta de companys de l'aula i la PAC 2. Els detalls sobre el funcionament d'aquesta activitat es donaran a l'enunciat.

 • Debat: Espai on es realitzarà una part de la PAC 2. Els detalls sobre el funcionament d'aquesta activitat es donaran a l'enunciat.

 • Registre d'Avaluació Continuada: En aquest espai lliurareu les activitats de les PAC 1 i 3, i hi trobareu les qualificacions de cada activitat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final presencial (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació contínua de Teoria de la Literatura implica la realització de tres PACs:

1. PAC 1 - Anàlisi de les aportacions del Formalisme Rus - Mòdul 1 (25% de la nota AC)

2. PAC 2 - Estudi comparatiu de dues escoles teòriques - Mòdul 2 (35% de la nota AC)

3. PAC 3 - Revisió de la figura de l'autor a la llum de la Teoria Literària - Mòdul 3 (40% de la nota AC)

Criteris d'avaluació


Les PAC s'avaluen d'acord amb els criteris que es defineixen en aquest  aquest document.

 

Domini de la llengua escrita
El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, afectant les qualificacions dels treballs. En cas d´estudiants amb dèficits importants, s´informarà al tutor de l´estudiant i al professor responsable de l´assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l´adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l´Avaluació Continuada o l'Examen Final. 

Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

1. De fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.

2. De treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com elaborar el Treball final de grau, que conté un capítol sobre com citar i referenciar adequadament: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

 

 

Amunt

Si no heu seguit l'avaluació contínua o no l'heu superada (és a dir, quan la qualificació final de l'avaluació contínua hagi estat C-, D o N) haureu de presentar-vos a l'examen final presencial per superar l'assignatura. Igualment, si desitgeu millorar la qualificació obtinguda en l'avaluació contínua, podeu realitzar també l'examen final.

L'examen durarà dues hores i tindrà dues parts que caldrà respondre obligatòriament.

La nota final de l'assignatura es determinarà de la següent manera:

 • En cas que no hagueu seguit o superat l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda a l'examen final presencial.

 • En cas que busqueu una millora de la qualificació de l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà la que resulti de l'encreuament de la nota final de l'avaluació contínua amb la qualificació obtinguda a l'examen final presencial. En aquest cas, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda a l'avaluació contínua.

Amunt