Disseny d'interacció Codi:  20.001    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

"El disseny d'interacció no és disseny de producte però defineix com són els productes. No és disseny de comunicació tot i que en comparteix eines. Tampoc és programació tot i que el seu context és principalment el món del software i els productes digitals. El disseny d'interacció es situa entre aquestes tres disciplines però és alguna cosa més. Te a veure amb connectar gent amb els productes que utilitzen". -Bill Moggridge, IDEO, 2007.

Disseny d'interacció és una assignatura que està pensada per aprendre els principis i la metodologia de treball necessària per dissenyar experiències d'interacció agradables i eficients des del punt de vista de la usabilitat. L'assignatura te un caràcter pragmàtic que permetrà l'aprenentatge de la metodologia i les teories vinculades a cada fase d'un projecte d'interacció mitjançant la realització d'un treball pràctic.

Amunt

Assignatura de tipus taller que manté una estreta relació amb "Disseny Centrat en les Persones" i amb "Disseny d'Interfícies". Es situa en el tercer semestre del grau i juntament amb les altres dues permet aproximar-se a les particularitats del disseny de productes i serveis digitals.

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una punt de partida als àmbits del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari.

Amunt

Es recomana que l'estudiant tingui coneixements previs de dibuix, fonaments de disseny gràfic, forma i composició, tipografia i disseny centrat en les persones.

Amunt

Es recomana cursar "Disseny d'Interacció" al mateix temps o després de "Disseny Centrat en les Persones". També es recomana haver superat prèviament les assignatures de tipus taller de primer i segon semestre.

Amunt

Objectius i resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els fonaments del disseny d'interacció i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que el conformen.

 • Conèixer la metodologia del disseny d'interacció, les etapes que el configuren, el seu procés iteratiu i la seva interrelació amb el disseny centrat en l'usuari

 • Capacitat per integrar la investigació en un procés de disseny d'interacció i saber aplicar les tècniques que la fan possible.

 • Capacitat de sintetitzar el procés de recerca en el modelat de persones i escenaris, i  en la definició de requisits.

 • Conèixer els principis de l'arquitectura de la informació per tal d'organitzar i definir la interacció dels productes digitals

 • Prototipar solucions de disseny utilitzant les diferents tècniques i eines existents.

 • Conèixer i saber aplicar diferents mètodes d'avaluació de la usabilitat i identificar la idoneïtat de cadascun d'ells.

 • Integrar mètodes d'autoavaluació i millora com a procés de treball en projectes de disseny d'interacció.

Amunt

1. Què és el disseny d'interacció

 • Del disseny d'interacció al disseny d'experiència
 • El context metodològic del disseny d'interacció
 • Les cinc capes del disseny d'interacció
 • Planificació àgil d'un projecte de disseny d'interacció
 • Com es formalitza el disseny d'interacció

2. Per a qui dissenyem

 • De la investigació a la proposta de valor
 • Què és la recerca
 • Planificació de la investigació

3. Quins són els límits del projecte

 • Què és el modelatge
 • Les tres fases del modelatge: Persones, escenaris i requisits

4. Com serà la interacció

 • Com interactuem amb un sistema: principis cognitius
 • Com organitzem la informació

5. Prototipat i avaluació

 • Què és un wireframe
 • Què és un prototip
 • Com s'avalua la interacció

Amunt

Design Toolkit Web
Quadern d'interacció Gadget
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura són el Quadern d'Interacció i el UOC Design Toolkit.

El Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny.

El Quadern d'Interacció és un recurs que condueix a l'estudiant a través d'un projecte de disseny d'interacció. Aquest quadern és una eina essencial per a l'assignatura ja que proporciona el relat i fil conductor del dissenyador d'interacció.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt