Ètica i sostenibilitat en el disseny Codi:  20.002    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Tot el que projectem, els éssers humans, forma part del nostre món. Per tant, el disseny del món no és neutre: vehicula, materialitza i habilita determinades formes de pensament. En aquesta assignatura abordarem de quina manera el disseny i les maneres de dissenyar, materialitzen determinats valors i normes. També veurem de quina manera el disseny pot relacionar-se millor amb l'ètica i la sostenibilitat. En definitiva, com el disseny es posa al servei de la reflexió ètica.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura és de tipus teòric i pràctic. Al mateix temps que treballem aspectes metodològics, essent els seus continguts i competències d'ordre transversal i aplicables al conjunt de coneixements adquirits a la resta d'assignatures del Grau. Acompleix, per tant, una funció fonamental a l'hora d'articular les diferents aproximacions i perspectives presents en el Grau de Disseny i Creació Digital: unir aspectes conceptuals, instrumentals i projectuals de la professió. Aquesta dimensió social aplicada a la pràctica del disseny és consubstancial i vertebradora del pla d'estudis.

Amunt

Avui en dia tota pràctica de disseny ha de tenir en compte aquesta aproximació ètica i reflexiva sobre les visions del món que materialitzem amb els nostres projectes. Tota activitat projectual ha de preguntar-se per la responsabilitat del professional quan "fa món". Farem especial atenció al procés projectual, productiu, de venda i consum.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. Tot i que és recomenable tenir coneixements d'història, teoria i crítica del Disseny. També és interessant tenir coneixements de metodologies del Disseny.

Amunt

Aquesta assignatura té com a competència associada la capacitat de comprendre textos en llengua anglesa. Alguns dels textos bàsics que el consultor donarà per llegir són en anglès. Tot i que farem resums, i altres tipus d'ajuts, per  facilitar la comprensió i interpretació dels textos.

Amunt

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny;
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny;
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny;
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny;

Amunt

 • Reflexió sobre la relació entre ètica i disseny.
  • ¿És una relació desde l'inici o és nova?
  • Responsabilitat del dissenyador/a en la construcció del món material que ens rodeja i en la transformació social.
  • Conseqüències de no tractar les qüestions ètiques en el disseny.
  • Necessitat de l'ètica en el disseny i el paper del professional del disseny en la relació entre ambdós aspectes.
 • Drets i deures dels/les dissenyador/es a partir de l'anàlisi de codis deontològics.
  • Definició de codi deontològic.
  • Anàlisi de codis deontològics.
  • Nova proposta de drets-deures.
 • Análisi del cicle de vida de productes, sistemes i serveis desde criteris de sostenibilitat.
  • Projecte.
  • Producció.
  • Distribució.
  • Emmagatzematge.
  • Venda.
  • Consum.
  • Ús.
  • Gestió final.
 • Redisseny i sostenibilitat.
  • Estudi d'estratègies per al disseny sostenible de productes, sistemes i serveis que prioritzin, també, aspectes ambientals i socials.
  • Aplicació d'eines i metodologies per al redisseny amb criteris sostenibles i ètics de projectes ja existents.

Amunt

Ètica, filosofia moral i política PDF

Amunt

S'especificaran pel consultor dins l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt