Fonaments del disseny gràfic Codi:  20.003    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Fonaments del Disseny gràfic ofereix una introducció a la creació i al tractament d'imatges per ordinador. Presenta les bases del disseny gràfic combinant els aspectes tècnics, formals i conceptuals.

L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny. Per això, l'assignatura tractarà d'establir les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis del disseny bàsic (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

Les activitats d'aprenentatge es basen en quatre estratègies:

  • Formació basada en la utilització d'un material didàctic, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
  • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/a per mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
  • Activitat basada en la realització de guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos per mitjà del material didàctic.
  • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

A nivell tècnic, es treballarà amb programari de tractament i edició d'imatges.

Amunt

Fonaments del Disseny gràfic ofereix els principis bàsics de disseny fonamentals per a qualsevol estudiant de Disseny.

Els coneixements sobre disseny són necessaris per afrontar després altres assignatures com:
 
Tipografia, Taller de Color, Taller de Forma i Composició, Producció Gràfica, Producció i publicació digital, Disseny d'interfícies, Infografia i visualització, etc.

Amunt

Aquesta assignatura té un caràcter bàsic, com s'ha dit, i per això dota a l'estudiant de competències necessàries per a tot graduat en Disseny i Creació Digitals. No obstant, serà especialment útil per a aquells la orientació professional sigui la de dissenyadors visuals, infografistes o creatius en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (disseny gràfic, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, publicitat digital, etc.)

Amunt

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerrequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura suposa el primer contacte amb l'àrea de disseny gràfic i pertany a una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny.

Per això, l'assignatura tractarà d'assentar les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis bàsics del disseny (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més a més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

A nivell tècnic, es treballarà amb software de tractament i edició d'imatges.

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Compete¿ncies generals de grau a les quals correspon

  1. Compete¿ncies TIC (Treball en grup)
  2. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les compete¿ncies professionals
  3. Capacitat per innovar i generar noves idees
  4. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi e¿tic i als aspectes legals a l'entorn de les TIC
  5. Capacitat per crear i dissenyar els elements gra¿fics i visuals d'un producte concret o aplicacio¿ multime¿dia usant procediments creatius, fonaments ba¿sics del disseny i un llenguatge formal

Compete¿ncies de l'assignatura

1. Capacitat per plantejar problemes de disseny / Design thinking and design process
2. Coneixements que permetin plantejar-se un problema, e¿s a dir, identificar una potencialitat innovadora en termes de forma, te¿cnica, funcionalitat i finalitat
3. Domini del disseny ba¿sic i els seus principis
4. Coneixements de percepcio¿ visual i composicio¿
5. Coneixements ba¿sics de percepcio¿ visual i les seves implicacions per a la comunicacio¿ visual (ergonomia gra¿fica)
6. Domini d'eines especi¿fiques i programes per al disseny gra¿fic
7. Coneixement dels diferents sistemes, models i formats multime¿dia relatius al gra¿fic vectorial i al mapa de bits ( jpeg, swf, gif, tif, etc.)
8. Cone¿ixer els sistemes de proteccio¿ de la propietat inte
ectual en imatges

Amunt

Programari associat al dibuix vectorial, la composició i maquetació gràfica, la maquetació web o el prototipat.

Amunt

Guia d'Illustrator CS5 PDF
Guies d'aprenentatge Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Infografia: Resum Mòdul 4 PDF
Disseny gràfic - Vídeo Audiovisual
Infografia: Resum Mòdul 1 PDF
Objectius comunicatius del disseny XML
Guia per a la redacció d'informes de projecte XML
Infografia: Resum Mòdul 0 PDF
Guia d'aprenentatge Bridge CS6 PDF
Blog Disseny Gràfic: Fonaments del disseny gràfic Web
Sagnat i tall Audiovisual
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft XML
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft DAISY
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft EPUB 2.0
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft MOBIPOCKET
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft KARAOKE
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft HTML5
Mòdul 0. Propietat intel·lectual, copyright i copyleft PDF
Infografia: Resum Mòdul 3 PDF
Vídeo de presentació de l'assignatura Audiovisual
Cerca de recursos digitals Audiovisual
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe Illustrator Audiovisual
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe InDesign Audiovisual
Infografia: Resum Mòdul 2 PDF
Guia d'InDesign PDF
Infografia: Resum Mòdul 5 PDF
El Diari PDF

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas de recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en el Tauler de l'aula.

Per a la realització dels projectes recomanem que els estudiants utilitzin les aplicacions Adobe Illustrator i Adobe InDesign com a eines per a la creació i edició de gràfics, i de maquetació. Aquest programari es facilitat com a recurs d'aquesta assignatura, en el paquet d'Adobe CS6. Igualment els estudiants disposen d'una guia orientativa per ambdues aplicacions i poden també connectar-se al recurs orientatiu per aplicacions que constitueix el Laboratori d'Eines: http://multimedia.uoc.edu/blogs/labeines/cat i http://multimedia.uoc.edu/guias/guias.html

Cal remarcar, però, que tot i la recomanació els estudiants podrien utilitzar alternativament altres programaris de funcions equivalents per al desenvolupament dels projectes. Així els estudiants podrien recórrer a una aplicació alternativa a Adobe Illustrator per a la creació i edició de gràfics digitals com l'InkScape; i igualment a un programa alternatiu a Adobe InDesign per a la maquetació dels projectes com l'Scribus.

llustrator és un programari d'edició de gràfics vectorials. És una eina de dibuix vectorial molt completa que en el context de l'assignatura serà especialment útil per a la realització d'imatges escalables, així com pel tractament tipogràfic precís. Illustrator també dóna suport a InDesign subministrant eines per la realització d'elements vectorials que després es poden incorporar en la maquetació d'estructures superiors, ja siguin llibres, revistes, etc.

InDesign és un programa de maquetació per a l'edició de productes multipàgines amb gestió dels estàndards de sortida per productes analògics (impressió de tot tipus de publicació) i també digitals (tauletes, pantalles). És interessant per adaptar amb facilitat les publicacions per a una gran varietat de mides de pàgina, orientacions i dispositius. Permet un gran control i versatilitat en l'ús de les imatges i les tipografies.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt