Història, teoria i crítica del disseny Codi:  20.004    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura ofereix una visió integrada de la vessant històrica, teòrica i alhora construcció crítica del disseny, tot posant-ho en relació amb les altres arts i alhora els diferents materials i mitjans que s'han anat fent servir al llarg de la història.  Ens centrarem especialment en la connexió entre el disseny gràfic i l'audiovisual així com en els recents desenvolupaments amb els nous mitjans, però sempre posant-ho en relació amb una visió omniabarcadora de la relació entre disseny i societat. Tot i tractar-se d'una assignatura de caràcter històric i tèoric està molt enfocada a contribuir a la pràctica del disseny fent un ús pragmàtic de la història i de la teoria. L'objectiu fonamental és doncs aprendre a fer servir la història i la teoria del disseny com a recurs bàsic i fonamental per a la praxis creativa, contribuint així als processos d'innovació des de la pròpia tradició del disseny. 

Les activitats aniran doncs en aquesta direcció d'integració de les diferents vessants mencionades i alhora enfocades a un ús pragmàtic destinat a la producció de disseny amb coneixement del seu context així com amb la capacitat d'el·laboració d'un discurs crític. No cal haver cursat cap altre assignatura relacionada amb anterioritat tot i que tenir coneixements pràctics previs per suposat. 

Amunt

Objectius:

1- Conèixer la història i les teories del disseny per poder aplicar-les al disseny des d'una posició crítica.

2- Conèixer les bases de la cultura visual i les transformacions ocasionades per les tecnologies digitals.

3- Conèixer el context sociocultural del disseny des de les diferents perspectives proporcionades per l'antropologia, la psicologia i la sociologia.

4- Comprendre la rellevància de les implicacions ètiques i mediambientals, la diversitat cultural i l'estructura social per al correcte plantejament i execució del disseny en l'àmbit professional

Competències: 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CG1 - Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.
CG3 - Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.
CE7 - Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.
CE8 - Incloure conceptes clau de sostenibilitat i respecte a l'entorn en els projectes de disseny.
CE9 - Reconèixer i incorporar la complexitat de la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats de disseny.
CE10 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.

Amunt

  1. Història i històries del disseny
  2. Filosofies i àmbits del disseny en l'actualitat
  3. Teoria i crítica del disseny
  4. Metodologia del disseny

Amunt

El diseño gráfico: desde los orígenes hasta nuestros días Llibre-manual

Amunt

SATUE, Enric. El diseño gráfico: desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 9788420670713

Selecció d'articles i informes disponibles a l'aula.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt