Taller de forma i composició Codi:  20.006    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Taller de Forma i Composició ofereix una formació pràctica en dues dimensions fonamentals de disseny: la forma és la mínima expressió de la comunicació visual, i la composició és la manera en com s'articulen les diferents formes que hi entren en joc.  Dominar aquests dos principis, doncs, esdevé una competència imprescindible per a poder desenvolupar diferents treballs i projectes de disseny.

Amunt

L'assignatura dins del pla d'estudis manté una estreta relació amb els altres tallers: Taller de dibuix, i Taller de color, complementant, d'aquesta manera, els principis conceptuals i pràctics que es comencen a treballar en l'assignatura de Fonaments de disseny gràfic. També té relació amb l'assignatura de Tipografia, i amb els projectes.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el disseny.

Amunt

No són necessaris.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

 • Dominar els elements de la forma
 • Realitzar composicions simples i complexes que responguin a diferents objectius

 I forma per a les següents competències:

 • Fer servir la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar. 
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.

 

Amunt

 • Estructura de la forma
 • Tipologies de formes
 • Percepció de la forma
 • Forma i espai: volum, textura i profunditat
 • L'organització espacial.
 • Composició de la imatge: marc i estructures
 • Pesos, ritmes i recorregut visual
 • Tipologia de composicions i components predominants
 • Proporcionalitat, mòduls, retícules
 • Composició i color
 • Composició i temps

Amunt

Taller de forma i composició Web
Anàlisi compositiu Audiovisual
Sistemes compositius. Creació i aplicació PDF
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt