Tècniques de creativitat i innovació Codi:  20.007    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
.óicavonni ah ih on tativitaerc esneS Cal donar la volta al pensament convencional per trobar noves maneres de fer les coses, per innovar. Efectivament: Sense creativitat no hi ha innovació.

L'entorn laboral demanda cap cop més professionals amb capacitats creatives que permetin l'abordatge dels reptes actuals des de perspectives diferents. Els nous problemes requereixen noves solucions, i molt especialment en l'àmbit del disseny, on les tecnologies digitals obren infinites possibilites creatives.

Partint de la base que la creativitat no és un do reservat per a uns quants, sinó una capacitat que es pot exercitar i potenciar, en aquesta assignatura tractarem de despertar, estimular i provocar la vessant creativa dels estudiants, dotant-los d'eines per a la pràctica de diferents tècniques.

Hem donat la volta als materials didàctics convencionals i proposem una manera diferent d'acostar-nos al pensament divergent i lateral: amb un objecte que servirà com a detonant per a la posada en pràctica de les tècniques, amb un Quadern de pensar, amb un Club de crea-lectura (on es podrà escollir el recurs d'estudi i es compartirà allò après col·laborativament), amb un joc que es diu Houston...

Es tractaran i treballaran algunes de les tècniques de creativitat i innovació més comunes i aplicables, amb el propòsit de l'automatització inconscient. És a dir, es tracta d'aconseguir que els estudiants activin el pensament creatiu amb espontaneïtat i els serveixi per a la resta de matèries del grau i, per suposat, per a la seva vida diària.

Amunt

Tècniques de creativitat i innovació s'integra en el pla d'estudi del Grau en Disseny i creació digitals com a matèria bàsica de la branca d'Arts i Humanitats-Expressió artística, amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Es recomana cursar l'assignatura el segon semestre lectiu, un cop l'estudiant s'hagi familiaritzat amb l'entorn d'aprenentatge i pugui assumir que tots els límits són qüestionables per a la creativitat. A partir de llavors, l'aprenentatge obtingut resultarà molt útil per a aplicar en la resta d'assignatures, especialment les d'aquestes altres àrees: Expressió, Comunicació, Tecnologies i Creació digital.

Amunt

L'assignatura es projecta en tots els camps professionals del grau: disseny gràfic, disseny audiovisual, disseny web, direcció d'art, direcció creativa, crítica del disseny, gestió del disseny, comissariat d'exposicions gràfiques, editorial animació, il·lustració, infografia, disseny d'interfícies, creació d'apps i visualització de dades.

Amunt

Es dóna per suposada la capacitació dels estudiants pel que fa a l'ús del llenguatge escrit. Per tant, quan en les primeres interaccions o lliuraments d'activitats es detectin problemes d'expressió escrita (en català o castellà) s'advertirà a l'estudiant i se l'orientarà per tal que pugui assolir la competència necessària pel seu compte.

Serà útil el coneixement de l'anglès (nivell B1, mínim), atès que alguns recursos d'aprenentatge poden estar en aquesta llengua.

Amunt

El objectius generals de l'assignatura són els següents:
  • Aprendre a usar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.
  • Aplicar el pensament creatiu i innovador en projectes de disseny i creació digitals.
  • Conèixer els autors de referència en l'àmbit de la creativitat i la innovació per saber els mètodes i processos de les ments creatives.
  • Estimular la formació de criteri per a la valoració (i autovaloració) de les idees.
Les competències especifiques que desenvoluparan els estudiants en aquesta assignatura són:
  • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de manera innovadora i generar noves idees.
  • Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que hi intervenen i plantejar els problemes i reptes associats.
I els resultats d'aprenentatge que s'esperen dels estudiants són:
  • Conèixer diferents perspectives i tècniques de pensament creatiu, divergent o lateral.
  • Pensar creativament, tenint en compte que és una capacitat humana que es pot treballar i desenvolupar.
  • Conèixer i aplicar metodologies de ciències socials, així com mètodes i tècniques d'investigació, avaluació, creativitat, innovació i cocreació.
  • Comprendre i comunicar missatges a través de comunitats en línia utilitzant l'idioma anglès.

Amunt

Els continguts de l'assignatura convergeixen en diferents tipus de materials:

  a) Quadern de pensar + objecte detonador per a la posada en pràctica de les tècniques creatives presentades al quadern. L'índex dels continguts és el següent:  

1. Pensa com crees

1.1. Què tenen en comú les ments més creatives?

1.2. Crea amb tots els sentits

1.3. Crea per a solucionar problemes

2. Pensa lateralment. Pensa per a crear

2.1. El qüestionament creatiu (preguntar, crear un desordre, SCAMPER)

2.2. Les alternatives (focus simple, ventall de conceptes, analogies, bisociació, sinèctica)

2.3. Les provocacions: mètodes de fugida, de pont (inversió, exageració, distorsió i expressió d'anhels) i d'atzar. PO, POMAT i POPER

2.4. TO-LO-PO-SO-GO, CoRT i barrets com a processos de pensament

2.5. Sis parells de sabates per a l'acció

3. Pensa divergentment

3.1. Fins després, De Bono. Hola, Guilford

4. Pensa visualment

4.1. Ideatoons

5. Pensa a la teva manera amb tècniques intractives

5.1. Escriptura o dibuix lliure, calistènia mental, 3B, imatges hipnagògiques, connexió amb un altre problema, serindípia

6. Pensa en companyia. Eines per a la cocreació

6.1. Brainstorming i tècniques organitzades

7. Pensa allò que has pensat. Avaluació d'idees

7.1. SUCCES i lideratge creatiu  

b) Club de crea-lectura. Consisteix en una plataforma virtual vinculada a la Biblioteca UOC, on els estudiants matriculats a l'assignatura tenen reservats en préstec exclusiu 40 recursos diferents (llibres digitals i físics, reculls d'articles o vídeos sobre creativitat i innovació). Cada estudiant escull el tipus o contingut de recurs que més li pot interessar, en llegeix i/o visiona un i crea un resum per compartir les idees principals amb la resta de l'aula. Finalment, tots els estudiants han de llegir/visionar altres resums (de tal manera que se'n fa un aprenentatge col·laboratiu), comentar-los o fer les preguntes adients i, en acabat, valorar-los (per fer una coavaluació, paral·lela al feedback que donarà el/la professor/a). 

c) Joc Houston. Es tracta d'un joc en línia integrat al campus que serveix per practicar, de manera gamificada, individualment o en grup, tècniques creatives diferents. L'objectiu del joc és assolir fluïdesa creativa per resoldre els diferents problemes quotidians que van apareixent aleatòriament. Degut a unes actualitzacions, aquest semestre apareixerà a l'aula però no implicarà una activitat obligatòria.    

d) Vídeos MOOC. Es tracta de càpsules audiovisuals del MOOC de Creativitat i Pensament Lateral, que complementen els continguts.

Amunt

Vídeo 11. El azar Audiovisual
Vídeo 4. El pensamiento divergente Audiovisual
Vídeo 15. Evaluación Audiovisual
Vídeo 2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creatividad? Audiovisual
Vídeo 9. Edward De Bono y el pensamiento lateral. Alternativas Audiovisual
Vídeo 7. La motivación Audiovisual
Vídeo 12. Tu plan de calistenia mental Audiovisual
Vídeo 13. La creatividad en grupo Audiovisual
Vídeo 3. El einstellung y otros enemigos de la creatividad Audiovisual
Vídeo 5. La personalidad creadora Audiovisual
Quadern de pensar PDF
Laboratori de documentació Web
Vídeo 8. Edward De Bono y el pensamiento lateral. Cuestionamiento Audiovisual
Vídeo 6. El proceso creativo Audiovisual
Vídeo 10. Edward De Bono y el pensamiento lateral. La provocación Audiovisual
Vídeo 14. Seis sombreros para pensar Audiovisual
Maniquí Gadget

Amunt

Atès que els materials estan vinculats directament amb els continguts de l'assignatura, s'han especificat en l'apartat corresponent d'aquest pla docent (Continguts).

Tanmateix, de manera regular, l'equip docent incorporarà també a l'aula virtual totes aquells informacions d'actualitat que puguin ajudar a enriquir els materials en el decurs de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt