Antropologia del disseny Codi:  20.008    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'antropologia estudia les similituds i diferències en la gran varietat de formes que tenim els humans de fer les coses, de relacionar-nos amb els altres, de fer habitable el nostre entorn i de donar sentit al que veiem, sentim o experimentem. La manera d'entendre la vida, el valor que donem al joc o al treball, les normes que regeixen la nostra vida social o allò que considerem bo o desitjable varia d'un lloc a un altre, d'una comunitat a una altra, d'un període històric a un altre, i d'una persona a una altra. No obstant això, aquestes diferències no només responen a disposicions psicològiques o individuals, tampoc són un "esperit de l'època" abstracte, sinó que formen part d'idees, gustos, normes i valors compartits, és a dir, s'han configurat en dinàmiques col·lectives que són culturals i socials i que tots contribuïm a construir. Això també significa incorporar la dinàmica, el conflicte, les continuïtats i discontinuïtats culturals també en els processos de disseny.

Com a dissenyadors en un món global, plural i interconnectat, hem d'aprendre a dissenyar tenint en compte aquesta variabilitat social i cultural de l'espècie humana, comprendre les dinàmiques de canvi i continuïtat, així com els valors associats a la generació de desigualtat i diferència, inclusió i exclusió social. En aquesta direcció, els coneixements i competències que proporciona l'antropologia són cada vegada més necessaris per a una pràctica del disseny adaptada i contextualitzada en un món complex, de relacions globals, i alhora, íntim i proper.

L'assignatura proposa construir un camp propi de reflexió i de coneixement sobre el món material que ens envolta.  Al llarg del curs us proposarem utilitzar els instruments propis del treball etnogràfic per abordar l'àmbit del disseny. Per aquest motiu, us proposem realitzar una incursió a un territori de frontera entre l'Antropologia i el Disseny. L'objectiu és assajar una Antropologia en el Disseny: treballar amb els instruments de l'antropologia per acabar produint un disseny o prototip. Aguditzarem les nostres capacitats d'observació de la realitat i interaccionarem amb grups de persones o comunitats per aconseguir comprendre el seu punt de vista i saber interpretar necessitats reals dels grups humans per produir dissenys concordes amb els contextos treballats.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures de context perquè el procés de disseny incorpora un pensament crític, compromès amb el seu temps, amb el respecte a la diversitat i que explori el potencial del disseny en els processos de transformació social.

Amunt

És una assignatura pràctica pensada des del fer i el disseny en el qual s'incorpora a la pràctica sensibilitat i una manera de fer també antropològica i una mirada qualitativa.

Amunt

No calen coneixements previs però si certa sensibilitat sobre la societat i la cultura com a eixos pel disseny.  

Amunt

Objectius:

L'objectiu del curs és introduir als estudiants de disseny en els temes claus de l'antropologia i la seva rellevància per al disseny d'una manera pràctica, a través del propi desenvolupament d'un projecte concret.

Competències:

BÀSIQUES

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

GENERALS

CG1 - Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;

CG3 - Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny;

CG5 - Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny;

CG6 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.

Amunt

Els exercicis i continguts del curs s'articulen a partir de tres eixos:

  • Temes claus de l'antropologia: naturalesa i cultura, individu i societat, relativisme i universals, diferència i desigualtat.
  • Temes claus per a una antropologia del disseny: pràctica social,  dimensió cultural,  funció simbòlica, i una reflexió crítica sobre les nocions d'espai,  temps, cos, materialitat i tecnologia.
  • Mètodes qualitatius i  etnogràfics per al disseny: conèixer i incorporar l'altre en els processos del disseny. 

Amunt

Vídeo 1. Antropologia del disseny Audiovisual

Amunt

Veure els recursos de l'assignatura a l'aula virtual.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt