Cultura visual i nous mitjans Codi:  20.009    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura ofereix una visió transversal sobre la cultura visual i els nous mitjans, combinant les arts, la tecnologia i el disseny en la construcció d'una perspectiva crítica sobre els diferents aspectes de la creativitat amb eines digitals i tecnologies emergents.

L'assignatura es divideix en quatre blocs: en el primer bloc, explorem les interseccions entre arts, ciència i tecnologia, així com els espais en que aquestes es produeixen. També examinem el desenvolupament de la cultura visual en la societat de la informació i el coneixement. El segon bloc es dedica a l'impacte del programari en la creació artística i en el disseny, incidint en les possibilitats que ha obert la computació a l'art i el disseny actuals. En el tercer bloc, contraposem els discursos que vinculen tecnologia amb innovació i la corrent dominant de la història de l'art i la tecnologia amb els plantejaments i els mètodes de l'arqueologia dels mitjans. També centrem la mirada en l'aspecte material de l'art i el disseny examinant la obsolescència dels dispositius i les estratègies de conservació. Finalment, en el quart bloc qüestionem els límits entre art i disseny en la seva vinculació amb els nous mitjans i examinem entorns d'innovació i tecnologies que marquen l'evolució futura de l'art i el disseny.

A cada bloc li correspon una activitat dividida en dues tasques que porten a treballar amb els fonaments teòrics, l'anàlisi de diversos contexts de l'àmbit professional i l'exploració d'estudis de cas de festivals, exposicions i obres d'art i nous mitjans. No cal haver cursat cap altre assignatura relacionada amb anterioritat tot i que tenir coneixements previs d'història de l'art i el disseny pot ser convenient.

Amunt

Amunt

No calen coneixements previs tot i que és recomanable haver cursat l'assignatura Història, teoria i crítica del Disseny per establir-hi connexions. 

Amunt

Objectius:

1- Conèixer les bases de la cultura visual i les transformacions ocasionades per les tecnologies digitals.

2- Saber reconèixer i analitzar les pràctiques artístiques contemporànies vinculades als nous mitjans.

3- Conèixer els àmbits professionals en què es desenvolupen els projectes creatius basats en l'ús de tecnologies digitals.

4- Comprendre les diferents perspectives sobre l'efecte de les tecnologies digitals en la creativitat contemporània i les implicacions de les nocions d'innovació i obsolescència en el disseny de productes tecnològics.

Competències:

C1 - Capacitat per comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.

C2 - Capacitat per elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.

C3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

C4 - Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

C5 - Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.

 

Amunt

Continguts

1. Interseccions entre arts, ciència i tecnologia
2. El programari pren el comandament
3. Artefactes i utopies
4. Art, disseny i innovació

Amunt

Humanismo 2.0: Arte, ciencia, tecnología y sociedad Web
Cultura y entretenimiento digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital DAISY
Comisariado y conservación del arte digital EPUB 2.0
Comisariado y conservación del arte digital MOBIPOCKET
Comisariado y conservación del arte digital KARAOKE
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital HTML5
Comisariado y conservación del arte digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital OAI-MPH

Amunt

Manovich, Lev. "El software toma el mando". Barcelona : Editorial UOC, 2013. 298 p. UOC Press. Comunicación #29. ISBN 978-84-9064-022-7. [Format epub]

Rennó, Raquel i Waelder, Pau. "Cultura y entretenimiento digital. Nuevos juegos y jugadores en las industrias creativas." Universitat Oberta de Catalunya, 2010.

Waelder, Pau. "Comisariado y conservación de arte digital." Universitat Oberta de Catalunya, 2010. PID_00166802

"Història de l'art dels mitjans - Número complet". Art Nodes, no. 13, 2013. ISSN 1695-5951

Blog Art Matters - http://artmatters.blogs.uoc.edu/

Blog Design Matters - http://catedratelefonica.uoc.edu/

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt