Disseny d'interfícies Codi:  20.010    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura es continua aprofundint en l'estudi dels camps del disseny de la interacció i experiència d'usuari iniciats en assignatures anteriors. A l'assignatura es treballa el disseny d'interfícies a partir d'un enfocament que té en compte que els usuaris puguin assolir els seus objectius d'acord amb criteris d'usabilitat i eficiència. Des d'aquest punt de vista, el concepte de transparència de les interfícies d'usuari resulta clau a l'hora de dissenyar interfícies "invisibles".

Per altra banda, a part dels criteris generals d'usabilitat i l'eficiència també es consideren altres factors d'experiències d'usuari relacionades amb entorns d'interacció amb aplicacions més específiques (jocs, salut, educació, etc.). El disseny disseny d'interfícies d'usuari (DI) per a programari o màquines es consideren des la perspectiva actual d'entorns d'ús multidispositiu i multiplataforma. Tot i que el disseny de la IU sol referir-se al disseny d'interfícies gràfiques d'usuari, a l'assignatura també es contemplen altres interfícies d'usuari (veu, multisensorials, etc.).

La realització de les activitats proposades durant desenvolupament docent permet treballar la capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions proposats per la metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari a través de la creació els recursos conceptuals, creatius i tècnics adequats a cada interfície.

En aquesta assignatura s'explica amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics implicats en la producció d'interactius i examinant les seves característiques en el disseny d'interfícies. Es treballen també els aspectes i factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors.

Amunt

L'assignatura manté una estreta relació amb "Disseny Centrat en les Persones" i amb "Disseny d'Interfícies". Es situa en el quart semestre del grau i juntament amb les altres dues permet aproximar-se a les particularitats del disseny de productes i serveis digitals.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de l'àmbit professional del disseny d'interacció i la experiència d'usuari. Concretament, l'assignatura està vinculada amb el rol professional del disseny d'interfícies de tot tipus, tenint en compte la diversitat d'usuaris, necessitats, gèneres, plataformes i tecnologies.

Amunt

Es recomana que l'estudiant hagi adquirits coneixements previs de dibuix, fonaments de disseny gràfic, forma i composició, tipografia i disseny centrat en les persones.

Amunt

Es necessari haver cursar prèviament les assignatures de "Disseny d'Interacció" i "Disseny Centrat en les Persones". També es recomana haver superat prèviament les assignatures de tipus taller de primer i segon semestre.

Amunt

Conèixer els aspectes i factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors

Capacitat d'explicar amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics en la producció d'interactius i examinant les seves característiques i les seves implicacions en el disseny d'interfícies.

Capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions proposats per la metodologia de Disseny Centrat en l'Usuari.

Capacitat de desenvolupar els recursos conceptuals, creatius i tècnics que permeten atribuir les característiques formals més adequades a cada interfície.

Capacitat de prendre decisions de disseny d'interfícies d'acord amb les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i la informació obtinguda a través dels sistemes d'avaluació existents.

Capacitat per tenir en compte els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals al disseny de la interfície.

Amunt

Interface Toolkit Web
Design Toolkit Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt