Disseny centrat en les persones Codi:  20.011    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Todas las personas son diseñadoras. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar,
pues el diseño es la base de toda actividad humana. La planificación y normativa
de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible constituye un proceso de diseño

(Papanek: 1977, 19).

Disseny Centrat en les Persones és una assignatura que està pensada per aprendre i posar en pràctica els conceptes bàsics, els principis i la metodologia de treball per dissenyar situant les persones en el centre. L'assignatura proporciona una aproximació pràctica a l'aprenentatge de l'antropometria, l'ergonomia, els processos de disseny i els mètodes i tècniques associats.

Amunt

"Disseny Centrat en les Persones" es una assignatura metodològica, situada en el tercer semestre del grau i que manté certa relació directa amb assignatures de tipus taller com ara "Disseny d'Interacció".

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una aprofundiment metodològic al disseny centrat en l'usuari, que dona entrada a camps professionals com ara el disseny d'interacció i la experiència d'usuari.

Amunt

Es recomana que l'estudiant tingui coneixements previs de fonaments de disseny, creativitat així com de teoria del disseny.

Amunt

Es recomana cursar "Disseny Centrat en les Persones" un cop superadas "Història, Teoria i Crítica del Disseny", "Tècniques de Creativitat i Innovació" i alguns tallers com ara "Taller de Dibuix" i "Fonaments del Disseny Gràfic".

Amunt

  • Entendre que el disseny és una activitat humana que s'integra de manera transparent en tota la seva actuació
  • Conèixer els principis del disseny universal i saber-los aplicar en projectes de disseny
  • Conèixer els factors i principis antropomètrics i d'ergonomia que intervenen en tot procés d'us entre les persones i els objectes i productes i saber-los aplicar
  • Conèixer de manera teòrica i pràctica el disseny centrat en les persones i saber-lo aplicar en projectes de disseny
  • Identificar les principals etapes del procés de disseny centrat en els persones així com els seus mètodes i tècniques associats

Amunt

  • El disseny com activitat humana
  • Disseny universal
  • Antropometria
  • Ergonomia
  • El procés de disseny. Disseny centrat en l'usuari. Mètodes i tècniques de disseny

Amunt

Maniquí Gadget
Banc de preguntes Moodle
Design Toolkit Web
Quadern de disseny centrat en les persones Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura són el Quadern de Disseny Centrat en les Persones i el UOC Design Toolkit. El Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny.

El Quadern de Disseny Centrat en les Persones és un recurs que condueix a l'estudiant a través dels temes clau de l'assignatura i, al mateix temps, proporciona el relat i fil conductor del dissenyador que vol situar a les persones en el centre de la seva activitat.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt