Infografia i visualització Codi:  20.013    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats del sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

No obstant això, la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç passa per perseguir un objectiu concret que és de representar les dades que es volen transmetre, fugint d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.

En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrera d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. i s'utilitzen diferents eines per a la creació d'infografies i visualitzacions interactives. Així, s'introdueix al dissenyador en el camp de la infografia i la visualització per a que aprengui a analitzar gràfics i a representar dades per mitjà d'estadístiques, mapes, diagrames i esquemes, per tal de presentar la informació a una audiència determinada, crear eines d'anàlisi per visibilitzar el que aquestes dades amaguen o explorar formes d'experimentació visual a partir de les mateixes. Entre d'altres, això inclou:

 • Què és una infografia i què és una visualització de dades
 • Exemples, bones pràctiques i males pràctiques
 • Eines i tecnologies
 • Aspectes interactius i d'analítica visual

Amunt

Dintre del Grau en Disseny i Creació Digitals, aquesta assignatura es troba situada en l'àrea de Tecnologies i suposadament s'ha de cursar el cinquè semestre, tot i que això dependrà de l'itinerari triat per cada estudiant i el seu ritme. La seva posició en el pla d'estudis presuposa que l'estudiant hi arriba amb un desenvolupament competencial adequat per ser aplicat en activitats pràctiques.

Així, aquesta assignatura permet a l'estudiant posar en pràctica els coneixements i competències adquirits en d'altres assignatures on es treballen tècniques, tecnologies i eines concretes, com ara els aspectes lligats al color, la tipografia, forma i composició, comunicació, interacció, etc. Es tracta, doncs, d'una assignatura on l'estudiant podrà desenvolupar un treball en forma de pràctica on reflectir tot allò après al llarg del grau.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona als estudiants els elements bàsics per a enfocar-se cap a diversos perfils dintre del disseny gràfic, especialment aquells més orientats a la comunicació de dades i conceptes de forma efectiva i interactiva, com ara per exemple:

 • Creació de recursos gràfics per a la comunicació de resultats
 • Noves narratives basades en les dades
 • Periodisme de dades
 • Publicitat i màrqueting
 • Creació d'interfícies interactives per a la manipulació de dades

Amunt

És recomanable que l'alumne tingui coneixements de composició, representació, dibuix i color apart de nocions en eines d'edició digital. 

No és necessari tenir coneixements de programació ni d'estadística, però aquests dos àmbits són clau en un àmbit multidisciplinar com és la visualització de dades. 

Amunt

La representació visual de dades és una àrea de coneixement que es troba lligada a moltes altres camps i disciplines, tant conceptuals com gràfiques, d'aquí la necessitat que l'estudiant tingui certs coneixements assolits dins del Grau en Disseny i Creació Digitals a l'hora de matricular-se en aquesta assignatura.

Amunt

Les competències específiques que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • CE1 - Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • CE2 - Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • CE4 - Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • CE7 - Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.
 • CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.
 • CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.
 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.
 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.
 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables al disseny d'informació.
 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per a crear un relat visual.
 • Aprendre a crear visualitzacions, desde la selecció de dades i la croquització fins la seva formalització més adequada.
 • Obtenir coneixements per a plantejar visualitzacions informatives independentment del camp o sector d'aplicació.
 • Desenvolupar un esperit crític alhora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.

Amunt

L'assignatura planteja l'aprenentatge al voltant del gènere infogràfic i la visualització desde una vertent progressiva, proposant elements de major dificultat a mesura que es van integrant els nous coneixements presentats a l'aula. 

Continguts

- Introducció a la visualització de dades. Recorregut històric.

- Trets, característiques i elements d'una infografia / visualització.

- Representacions gràfiques de les dades. Gràfics estadístics.

- Intenció comunicativa, adequació i públic objectiu.

- Bones i Males pràctiques gràfiques. Disseny de visualització.

- Mecanismes cognitius i de percepció. Principis de comunicació visual.

- Procés de creació d'una visualització de dades.

- Elements d'Interactivitat.

- Disseny infogràfic i de visualització.

Amunt

Introducció a la visualització de la informació PDF
3. Infografia i visualització de dades (Carlota) Audiovisual
4. Eines al núvol per a la crear infografies (Ignasi Alcalde) Audiovisual
2. De Storyboard a infografia (Jenifer Johnson) Audiovisual
5. Introducció a la infografia i visualització de dades 2018 (Ignasi Alcalde) Audiovisual
1. Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades (Julià Minguillón) Audiovisual
Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Eines per a la visualització de dades Audiovisual

Amunt

Com a materials didàctics es farà ús dels continguts adjuntats a l'aula, desde documents explicatius a altres fonts complementàries com són articles, recursos audiovisuals i altres interactius de suport a l'activitat acadèmica.

Respecte a les eines, es recomana que l'alumnat tingui accés a eines d'edició i dibuix vectorial tals com Adobe Illustrator o Inkscape (aquest últim gratuït). És aconsellable, encara que no necessari, que l'alumne disposi d'eines de maquetació com Adobe InDesign.

Es recomana disposar d'un aplicatiu per visualitzar i editar arxius pdf tal com Adobe Acrobat Professional o Adobe DC.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt