Producció gràfica Codi:  20.014    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

La producció gràfica contempla una gran varietat de perfils professionals i de processos creatius i industrials que no sempre han anat de la mà. És un fet que la fase creativa i la fase productiva del disseny pateixen en alguns moments friccions derivades del desconeixement mutu, generant tensions que, en el cas de no gestionar-se correctament, poden afectar la qualitat dels resultats finals d’un projecte gràfic.

Aquesta assignatura pretén apropar aquests dos mons, el creatiu i el productiu, abordant els diferents sistemes de producció gràfica, les seves possibilitats i límits, i el seu encaix en el procés creatiu del disseny.

Amb aquesta finalitat s’expliquen i discuteixen les característiques de diferents sistemes de preimpressió, impressió i postproducció, fent especial èmfasi en els processos d’obtenció i optimització d’imatges per a la seva reproducció, així com la realització d’arts finals destinats a impremta.

Un altre focus de desenvolupament de l’assignatura és la relació entre la producció impresa i el disseny per a mitjans digitals, abordant els desafiaments que el disseny multimèdia, en clara expansió, ens presenta. 

Amunt

Producció Gràfica és una assignatura obligatòria de 6 crèdits, recomanant-se en l’etapa inicial (segon semestre) del pla d’estudis donat que els continguts treballats són de gran utilitat per emprendre l’assignatura de Projectes. Els continguts treballats a l’assignatura fan d’enllaç entre les assignatures del grau de caràcter més creatiu i aquelles de caràcter més tècnic.


Amunt

Tots aquells relacionats amb els processos de producció gràfica en el marc de diferents sistemes d’impressió industrials i digitals. 

Amunt

L’assignatura Producció gràfica no requereix haver superat amb anterioritat cap assignatura del grau, tot i que es recomana haver cursat Fonaments del Disseny Gràfic i tenir coneixements mínims dels programes Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe Indesign

Amunt

L'assignatura Producció gràfica té com objectiu dotar als estudiants dels següents resultats d'aprenentatge:

 •  Conèixer i diferenciar els diversos sistemes d'impressió i la seva aplicació a diferents suports
 • Identificar els diferents perfils i activitats professionals que intervenen en un procés de producció gràfica.
 • Realitzar pressupostos de projectes gràfics.
 • Dominar la creació, composició i disposició dels elements gràfics valorant les possibilitats i límits dels processos de producció.
 • Optimitzar imatges per al seu ús en projectes gràfics.
 • Aplicar criteris tècnics a un art final que permeti la seva correcta reproducció.

 I capacita per a les competències següents:

 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.
 • Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adients als casos a resoldre.
 • Analitzar i aplicar a la pràctica del disseny coneixements de la seva història i de la cultura visual.

 

Amunt

L'assignatura abordarà la producció gràfica en la seva totalitat, fent especial esment als sistemes d'impressió, l'optimització d'imatges i l'elaboració correcta d'arts finals per a la seva reproducció

 • SISTEMES D'IMPRESSIÓ: Anàlisi de la mecànica de producció dels principals sistemes d'impressió: Serigrafia, Òfset, Flexografia i Gravat al buit.
 • PROCESSOS DE PREIMPRESSIÓ: Coneixement dels diferents processos de preimpressió i aspectes a considerar  en la realització d'un projecte gràfic. Pressupostos.
 • OBTENCIÓ i OPTIMITZACIÓ D'IMATGES: Resolució, lineatura, modus de color.
 • ARTS FINALS: Creació de l'art final d'un producte gràfic en funció del sistema d'impressió escollit.

Amunt

Empaquetar, Desar com a PDF (Adobe Indesign) Audiovisual
Perfils de color Audiovisual
Art Toolkit Web
Resolució, capes i modes de color a Adobe Photoshop Audiovisual
Arts finals en la impressió digital - Entrevista Audiovisual
Producció d'impressió a Adobe Acrobat Audiovisual
Responsabilitat Civil Professional. Una assegurança per al dissenyador - Entrevista Audiovisual
Més sobre producció gràfica Web
Arts finals en la impressió ofset - Entrevista Audiovisual
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

En el marc d’aquesta assignatura l’estudiant necessitarà treballar amb programes d’edició d’imatges bitmap i/o vectorials, de maquetació i de gestió d’arxius pdf. Podrà escollir treballar amb programes de propietat (es recomanen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional) o programari obert (InkScape, GIMP, Scribus, entre d’altres). Al Laboratori d’eines, obert a tots els estudiants, trobarà orientacions respecte a la feina amb aquestes aplicacions.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt