Programació per al disseny i les arts Codi:  20.016    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Code has opened new ways to think
and new ways to make things
which have created the conditions for
new ideas and forms in the visual arts
- Casey Reas, 2016


La tecnología i la programació tenen, actualment, un impacte directe en els diferents aspectes del disseny contemporani, les arts i la cultura visual. La programació és una eina, cada cop més indispensable per a qualsevol professional d'àmbits creatius. En el disseny, la programació permet transformar els processos creatius i de producció, portar a la práctica projectes de disseny paramètric, incorporar aleatorietat i generació autónoma, disseny personalitzat i també disseny interactiu. La programació és, avui, no només una eina a disposició del dissenyador com ara un llapis o un software de dibuix vectorial sino que constitueix un mitjà, un llenguatge expressiu per al disseny i les arts i, al mateix temps, una eina que canvia la tant el procés creatiu com la manera de treballar.

L'assignatura constitueix un punt d'entrada a la programació per al disseny i les arts. Proporciona una visió general del que podem arribar a fer gràcies a ella en el context específic del disseny, la creació digital i la interactivitat. Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica i requereix un treball continuat de l'estudiant al llarg de tot el curs.


Amunt

Aquest assignatura és obligatòria sense cap requisit inicial per cursar-la. No obstant es recomana haver cursat i superat Fonaments del Disseny Gràfic i el Taller de Forma i Composició.
Les competències adquirides a aquesta assignatura seran molt útils quan els estudiants cursin l'assignatura Infografia i Visualització. També és imprescindible per cursar l'assignatura de Disseny Generatiu.
Per altra banda, la utilització dels recursos i competencies de l'assignatura resulten de gran ajut per millorar la qualitat del portafoli de l'estudiant i el seu Treball Final de Grau.

Amunt

 • Disseny gràfic, web i digital
 • Disseny d'informació, visualització de dades i infografía periodística
 • Disseny d'Interacció i instal.lacions interactives
 • Programació creativa. Investigació en el camp de la programació pel disseny i les arts
 • Mapping
 • Visualistes musicals (VJ)
 • Art Digital

Amunt

Aquesta assignatura no requereix uns coneixements previs concrets de programació, però l'estudiant l'aprofitarà més si posa en pràctica els coneixements de disseny adquirits al llarg del grau.

Amunt

Generals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional;
 • Comunicar-se en una llengua estrangera (anglès);
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
 • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i / o cooperativa en entorns digitals;   

Específiques:

 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies;
 • Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació;
 • Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny;

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 5 eixos temàtics que constitueixen els reptes d'aprenentatge de cada activitat. Aquests reptes són:

 1. Dibuixos
 2. Autòmats
 3. Interaccions
 4. Moviments
 5. Sistemes

Amunt

Programació per al Disseny i les Arts Web
Quadern de Programació amb P5.js Web

Amunt

L'assignatura fa servir com a material docent el llibre Getting Started with P5.js, de Lauren McCarthy, Casey Reas i Ben Fry, disponible en format digital a l'apartat Recursos de l'aula.

Com a complement a aquest llibre, es disposa d'un conjunt de guies d'estudi. Cada guia d'estudi es correspon amb un dels reptes de l'assignatura i acompanya a l'estudiant en la lectura de llibre i, al mateix temps, proporciona un conjunt d'exercicis per realitzar i posar en pràctica els aprenentatges.

A més, s'ha inclòs el capítol Texturas del llibre Diseño y Comunicación Visual de Bruno Munari, indicat com a font d'inspiració per dibuixar a través del codi.

Per finalitzar, a la bibliografia complementaria s'ha inclòs el llibre Form+Code in Design, Art, and Architecture de Casey Reas i Chandler McWilliams.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt