Projecte I: Identitat i marca Codi:  20.017    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura de Projecte I sobre Identitat i Marca suposa un primer apropament de l'estudiant al treball aplicat en un context real de projecte, tenint en compte les seves diferents fases. El primer projecte del grau es centra en el treball sobre la identitat i marca, un dels encàrrecs més habituals als quals s'hi enfrontarà en el món professional. Amb aquest objectiu, l'assignatura integra un coneixement introductori sobre branding, que li serveixi a l'estudiant per a desenvolupar propostes d'imatge gràfica solvents i d'acord amb les necessitats comunicatives del client. Així mateix, planteja un primer repte per a desenvolupar les diferents aplicacions d'aquesta imatge gràfica sobre diversos suports de naturalesa física i digital en totes les seves manifestacions. D'aquesta manera, l'estudiant es prepara per a anar assumint els posteriors projectes desenvolupats al llarg del grau.

Amunt

Dintre del pla d'estudis l'assignatura es relaciona amb les assignatures prèvies que el capaciten tècnicament i conceptua per a desenvolupar un primer encàrrec i també amb els projectes posteriors que incorporaran més complexitat metodològica i tècnica, tot proporcionant a l'estudiant, d'aquesta manera, una adquisició progressiva de competències en el desenvolupament de projectes.

Amunt

Es projecta d'una manera especial en el camp del disseny gràfic orientat a la marca o disseny d'imatge corporativa. També es relaciona amb el sector del branding i en menor mesura del màrqueting.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:


 • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, comunicatiu, expressiu, metodològic i tecnològic.
 • Aplicar a un projecte real valors ètics, de sostenibilitat i diversitat.
 • Dominar els principis de la marca i la identitat gràfica i aplicar-los a diferents suports impresos i digitals.

I forma per a les següents competències:


 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.

Amunt

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per a realitzar un projecte de creació d'una marca i identitat gràfica en totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament i difusió. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • La marca i el seu context. Branding
 • Identitat i imatge de marca
 • Marca i identitat gràfica
 • Aplicacions i suports
 • Manuals i estils
 • Fases del projecte
 • Anàlisi d'imatge corporativa
 • Proposta de disseny d'imatge corporative

Amunt

Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia XML
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia DAISY
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia EPUB 2.0
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia MOBIPOCKET
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia KARAOKE
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia HTML5
Disseny d'elements seriats: conceptes i metodologia PDF
Tutorial. Realitzar un logotip amb retícula Audiovisual
Projecte I: Identitat i marca - Casos Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt