Projecte II: Disseny editorial Codi:  20.018    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

 

Llibres, catàlegs, ebooks, fullets,... cada dia vivim envoltats de missatges en diferents suports. Un pilar bàsic del disseny gràfic és el disseny editorial. Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de disseny editorial en totes les seves fases (layout o retícula, maquetació i difusió), considerant també que es tracta d'una publicació impresa i digital. Per això, cada alumne haurà de concebre i desenvolupar el seu propi projecte.

 

Amunt

L'assignatura s'integra dins de les estructurades com a Projectes, per tant té una funció primordialment pràctica. Els alumnes apliquen en un cas real els coneixements adquirits en aquesta assignatura, a més de recuperar i posar en valor l'aprenentatge d'altres assignatures prèvies i que es complementen, com a Projecte I: Identitat i MarcaTaller de Color o Tipografia.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el disseny gràfic i els seus diferents suports.

Amunt

Per cursar Projecte II: Disseny Editorial, tal com s'indica en les recomanacions de matrícula, seria necessari haver superat prèviament o estar en disposició de fer-ho les següents matèries: Fonaments del disseny gràficRecursos i comunitats digitalsTaller de dibuixTaller de color, Història, teoria i crítica del disseny, Tècniques de creativitat i innovacióTipografiaTaller de forma i composicióProducció gràficaProjecte I: Identitat i marcaÈtica i sostenibilitat en el disseny editorialComunicació: Teories i tècniquesDisseny centrat en les persones, i Disseny d'interacció.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

- Desenvolupar la capacitat un projecte de disseny editorial des de l'anàlisi de suports, mercat al qual va dirigit, creació i publicacions.

- Controlar els elements del disseny claus per al desenvolupament del disseny editorial.

 

I capacita per a les següents competències:

- Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.

- Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny a les organitzacions.

- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals

- Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.

- Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

- Presentar treballs de disseny en diferents contexts, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.

 

 

Amunt

1. Posar en marxa un disseny editorial

2. Plasmar un dissenya editorial: la retícula o layout

3. Dissenyar una portada

4. Dissenayar pàgines interiors

5. Nous formats digitals

Amunt

Com es crea un projecte editorial Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

A l'aula l'estudiant trobarà els materials i recursos expressament seleccionats per poder realitzar cadascuna de les pràctiques que es proposen. Així mateix, l'estudiant podrà fer ús de les llicències del programari de maquetació i disseny necessàries per realitzar algunes de les activitats plantejades al llarg del període docent.

En aquesta assignatura s'emprarà l'eina de UOCFolio per presentar alguns dels lliuraments i comentar-los. El professor docent col·laborador informarà, a través de l'aula, de quan i com s'emprarà aquest recurs.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt