Projecte IV: Portfolio Codi:  20.020    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris perquè l'estudiant realitzi el seu propi Portfolio professional, a partir d'una selecció dels seus millors treballs realitzats al llarg de la titulació i sempre de d'acord amb la imatge i posicionament personal que es vol aconseguir dins de les comunitats i xarxes professionals. En aquest projecte és especialment rellevant com l'estudiant posa en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • Estratègia, identitat digital i marca personal
 • Discurs i estil
 • Desenvolupament gràfic i tecnològic
 • Posicionament en comunitats i xarxes professionals

Amunt

L'assignatura dins del conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb els projectes i assignatures de taller, especialment amb el projecte I d'Identitat i Marca que servirà de base per a la creació de la seva pròpia marca personal.

Amunt

Tots els relacionats amb el disseny, ja que el portafolio és l'eina més important que té el dissenyador per donar-se a conèixer al món professional.

Amunt

Es recomanable haver cursat primer els altres projectes del grau I, II i III.

Amunt

Competències

 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.                            
 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.                                
 • Aplicar els processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny a projectes per aconseguir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.                                                                  
 • Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.                                      
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.                                      
 • Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.                            
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional. 
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.       
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny                                

Amunt

 • Marca personal
 • Identitat visual corporativa
 • Metodologia i procés projectual en el disseny gràfic
 • Portafolios i book de disseny
 • Selecció i documentació de treballs de disseny
 • Introducció al projecte de disseny web
 • Reputació 2.0
 • Storytelling i marca personal

Amunt

Laboratori de documentació Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Diseño web y social/mobile media Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt