Storytelling: Recursos narratius Codi:  20.021    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.
L'assignatura Storytelling: recursos narratius tracta la importància de la narrativa en els processos comunicatius i la seva rellevància en relació als processos i metodologies propis del disseny. 
 
El terme Storytelling, amb unes arrels fonamentals en el coneixement dels productes, estratègies i recursos propis de les formes culturals narratives (des de la literatura al teatre, el còmic, el cinema, la televisió, els videojocs o les narratives digitals interactives, per posar només alguns exemples) ha esdevingut cada cop més present en nous àmbits com l'empresa, l'educació, el periodisme o els social media. Més enllà de modes, el concepte d'Storytelling ens permet apuntar a una pràctica social i cultural orientada cap a l'acte d'explicar i compartir històries, sigui per mitjans trandicionals relacionats amb la tradició oral i performativa com a través de la reproducció tecnològica. L'assignatura proporciona alguns fonaments sobre narrativa, sobretot audiovisual, per a centrar-se en diferents punts de contacte entre disseny i narrativa.
 

Amunt

L'assignatura Storytelling: recursos narratius manté punts de contacte amb altres assignatures del pla d'Estudis com  Tècniques de creativitat i innovació, Recursos i comunitats digitals, Cultura visual i nous mitjans, Disseny centrat en les persones i Projecte I: identitat i marca.

Amunt

Aquesta assignatura forma a l'estudiant per aproximar-se a camps professionals com el disseny d'experiències grupals de caràcter narratiu (jocs en temps i espais reals, dinàmiques de grup, team building, focus groups, experiència de client o stakeholders, formació a través de joc,  tècniques d'intervenció social i etnogràfica, etc.), així com en l'aplicació de tècniques de disseny en productes narratius (storytelling digital, arquitectura de projectes transmedia, desenvolupament de guió, etc.).

Amunt

L'assignatura Storytelling: recursos narratius, ha estat dissenyada com a assignatura autocontingudai per tant no es pressuposen coneixements previs.

Amunt

No hi ha cap informació especial que es consideri rellevant

Amunt

Competències
 
CE6 - Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.
 
CE 7. Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 
Resultats d'aprenentatge
 
RAP 1. Construir relats en diferents suports, formats i mitjans per incorporar-los en projectes de disseny.
 
RAP 2: Conèixer les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.
 
RAP 3:  Aplicar habilitats narratives en el disseny d'experiències en diferents àmbits.
 
RAP 4. Conèixer els components narratius del relat i la seva contribució al disseny d'estratègies per a construir-los.
 
RAP 5:  Dissenyar una experiència narrativa d'storytelling associada a una marca.
 
RAP 6: Dissenyar un producte/servei utilitzant tècniques d'storytelling.

Amunt

  • Fonaments de narrativa audiovisual
  • Disseny d'experiències narratives digitals
  • Storytelling com a recurs en processos de disseny

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt