Taller de color Codi:  20.023    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Aquest Laboratori és un espai transversal compartit entre diverses assignatures que té com a objectiu principal treballar amb el programari de forma complementària a les assignatures.

Assignatures vinculades

Grau Multimèdia

 • Fonaments i evolució del multimèdia
 • Disseny gràfic
 • Imatge i llenguatge visual
 • Arquitectura de la informació
 • Disseny d'interfícies multimèdia

Grau en disseny

 • Fonaments del disseny gràfic
 • Infografia i visualització
 • Producció gràfica
 • Producció i publicació digital
 • Projecte III: Digital signage
 • Projecte IV: Portafoli


Grau d'art

 • Taller de color
 • Tipografia
 • Taller de dibuix i expressió gràfica
 • Taller de pintura i color

Amunt

Assignatures vinculades

 • Llenguatges i estàndards web
 • Imatge i llenguatge visual
 • Arquitectura de  la informació
 • Disseny d'interfícies  multimèdia

 

Amunt

Els camps professionals en què es projecta són tots els relacionats amb el disseny gràfic aplicat als diferents formats i mitjans, tant sobre paper com en digital.

Amunt

No són necessaris coneixements previs per tal de poder cursar l'assignatura.

Amunt

Objectius

 • Complementar i ampliar el treball amb el programari en les assignatures vinculades.
 • Resoldre els dubtes que es puguin plantejar entorn el programari en les assignatures relacionades.

Algunes consideracions

 • No és una assignatura avaluable ni amb creditatge.
 • La participació és opcional.
 • Està orientat a resoldre qüestions tècniques.
 • No es resoldran qüestions relacionades amb els continguts de les pràctiques o les assignatures.

Amunt

Programari associat al dibuix vectorial, la composició i maquetació gràfica, la maquetació web o el prototipat.

Amunt

Laboratori de documentació Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari
La percepció del color Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Taller de color. Magazine Web

Amunt

http://multimedia.uoc.edu/blogs/labeines

http://multimedia.uoc.edu/guias/guias.html

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt