Taller de dibuix Codi:  20.024    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'objectiu d'aquesta assignatura és convidar-vos a experimentar i reflexionar sobre la pràctica del dibuix en relació amb el disseny, donant-li valor com a eina d'anàlisi, exploració, expressió i coneixement. La premisa del Taller és que tots sabem dibuixar. No obstant, hi ha punts de partida i bagatges diversos i, per tant, resultats també diferents. El més important, i allò que es valorarà, són el procés i l'evolució de cadascú. En la majoria dels casos l'aprenentatge no serà immediat. A dibuixar s'aprèn dibuixant i experimentant. Equivocar-se és un valor, ja que l'"error" conscient és una de les principals vies d'aprenentatge i de descobriment de nous llenguatges.

El dibuix que ens interessa desenvolupar hauria d'estar ple d'intencions, essent més conceptual que formal: una eina comunicativa, creativa i resolutiva. Entrenarem la mà, o les mans, i la seva connexió amb el món de les idees. Treballarem el coneixement i l'aplicació de diverses tècniques "analògiques", en la mesura en que aquestes siguin necessàries per a adquirir llibertat creativa i de pensament. També reflexionarem sobre el nostre treball i el dels altres.

Amunt

Es tracta d'una assignatura inicial que està molt relacionada amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada per a que li trobis utilitat i la puguis aplicar especialment als diferents Projectes.

Amunt

L'objectiu és aplicar el dibuix a les pràctiques del disseny però considerem que el dibuix és un llenguatge i una eina que pot ser útil a qualsevol camp professional.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura inicial, s'enten que no tothom tindrà coneixements previs de dibuix. Si bé pot ser útil tenir-ne, el més important és la progressió d'aprenentatge que es produeixi, sigui quin sigui el punt de partida.

Amunt

Es recomana cursa-la els primers semestres del Grau.

Amunt

  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
  • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
  • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com digitals.

Amunt

El dibuix com a pràctica d'observació

El dibuix com a eina descriptiva i analítica d'objectes, cossos i espais

El dibuix com a forma narrativa i expressiva

El dibuix com a estratègia transformadora

Possibilitats conceptuals del dibuix

Context, història i materials

Amunt

Vídeo 2 (expert): El sistema dièdric o la desconstrucció de la nostra visió Audiovisual
Vídeo 1 (expert): El dibuix tècnic: eina d’eines Audiovisual
Vídeo 4 (expert): Perspectiva cònica o la ciència de la representació de la mirada Audiovisual
Un viatge pel dibuix Web
Vídeo 3 (expert): Perspectiva axonomètrica o la reconstrucció objectual Audiovisual
Vídeo 5 (expert): Tràiler dibuix tècnic Audiovisual
Conceptes i referents de dibuix Web
Art Toolkit Web
Dibujo y proyecto Llibre-manual
Laboratori de documentació Web

Amunt

Aquests són els recursos docents, materials i eines principals amb els que treballarem en aquesta assignatura. Es tracta de materials d'accés digital, llevat dels casos on s'indiqui el contrari:

El llibre Dibujo y proyecto de Francis D. K. Ching, Steven P. Juroszek (enviament físic)

  • Aquest és un llibre extens i amb un enfocament per a l'arquitectura, però no t'espantis! Farem servir algunes parts d'aquest llibre per abordar algunes de les activitat del curs. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

L'espai web Un viatge pel dibuix de Carlos Ruiz Brussain

  • En aquest espai trobaràs d'una banda textos explicatius i reflexius sobre diversos aspectes de la teoria i la pràctica del dibuix i d'una altra banda també trobaràs enllaços d'interès sobre temes relacionats.

Art Toolkit

  • Es tracta d'una web amb informació sobre materials i instruments pel dibuix i per altres assignatures expressives del Grau. Amb aquestes fitxes durant el transcurs de l'assignatura podràs decidir quins materials hauran de configurar el teu propi Laboratori de disseny a casa

El blog del Laboratori de documentació

  • És un repositori de recursos sobre utilització de bibliografia i altres recursos i formes de documentació del procés creatiu

Materials de dibuix propis

A banda dels recursos disponibles a l'aula o a la UOC, per aquest Taller haureu de disposar d'uns mínims materials de dibuix i condicions de treball. No es demanaran marques ni qualitats concretes, però val la pena escollir amb cura els estris amb què volem treballar. No és una qüestió de preus sinó de consciència del mitjà. Els materials bàsics que hauríeu de tenir a mà per iniciar el Taller són:

Llapis dur, mig i tou
Carbonets
Esfumí
Fixador
Goma de plàstic/mal·leable/maquineta
Retolador de punta flexible (3 colors)
Tinta xinesa
Pinzells
Plumilla
Paper de dibuix (mín.DinA5 - màx.DinA3)

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt