Tipografia Codi:  20.025    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Les paraules se les emporta el vent, mentre que allò escrit perdura. Jan Tschichold

La tipografia és una eina indispensable en disseny gràfic i comunicació visual. Vivim rodejats de lletres: rètols i senyals, titulars de diaris, envasos de productes de consum, pantalles, etc. La tipografia és la disciplina més diferencial de l'ofici de grafista i una de les seves claus. Fer l'aparença d'un text atractiu i alhora funcional està en el cor del que s'entén avui en dia com disseny visual.

Aquesta assignatura aborda en profunditat els aspectes formals, pràctics i tècnics de la tipografia així com els seus recursos expressius.

S'estructura al llarg de tres eixos: LLETRES, PARAULES i TEXTOS. A cada un es desenvolupen activitats en les que es posaran en pràctica els aspectes teòrics estudiats, utilitzant la tipografia com l'element fonamental per a la comunicació gràfica.

Amunt

L'assignatura dins del pla d'estudis manté una estreta relació amb els altres tallers: "Taller de forma i composició", "Taller de dibuix", i "Taller de color", complementant, d'aquesta manera, els principis conceptuals i pràctics que es comencen a treballar en el mòdul "Tipografia i composició tipogràfica" de l'assignatura "Fonaments del disseny gràfic". Té la seva continuïtat a l'optativa "Tipografia avançada".

Amunt

Todos aquellos relacionados con el diseño gráfico y en diferentes soportes.

Amunt

És necessari haver superat "Fonaments del disseny gràfic". 

I fortament recomanable haver cursat el Taller de forma i composició, i l'assignatura de Tècniques de creativitat.

És a dir, és el darrer taller que s'aconsella fer i sempre després de Fonaments de disseny gràfic.

Amunt

L'assignatura capacita i sensibilitza l'estudiant per a una correcta utilització de la tipografia i els recursos que ofereix tenint en compte els valors funcionals i expressius.

Es recomana no cursar l'assignatura de Tipografia el primer semestre, sinó un cop s'hagin cursat i superat altres assignatures com Fonaments de Disseny Gràfic, Taller de forma i composició, Taller de Color i Tècniques de Creativitat.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

 • Comprendre el context i conèixer la història de la tipografia.
 • Conèixer l'anatomia i els atributs formals de les lletres i fonts tipogràfiques.
 • Utilitzar i combinar amb criteri les diferents famílies tipogràfiques.
 • Dominar la creació, composició i disposició dels elements tipogràfics.
 • Fer servir la composició i els recursos tipogràfics en relació a la llegibilitat i funcionalitat.
 • Aplicar criteris i recursos tipogràfics propis del mitjà digital.

I persegueix les següents competències:

 • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes innovadorament i generar noves idees.
 • Dominar el llenguatge expressiu per a propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Analitzar i aplicar en la pràctica del disseny coneixements de la seva història i de la cultura visual.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Amunt

L'assignatura abordarà la tipografia des del nivell més micro (lletres) al més macro (textos) i estarà estructurada en els següents eixos:

 1. LLETRES
  Introducció a la tipografia, començant per els aspectes més elementals com l'anatomia de les lletres i la terminologia habitual de la disciplina.
 2. PARAULES
  Composició de paraules, espaiat entre lletres, elecció i combinació de fonts i expressivitat de la lletra. Jerarquia tipogràfica i llegibilitat. Crims Tipogràfics.
 3. TEXTOS
  Composició macrotipogràfica: paràgrafs, alineacions, textura tipogràfica, graella compositiva, etc.

Amunt

Tipografia. Wordpress Web
Tipografia i composició tipogràfica PDF
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Tipografia - Vídeo 4. Crims tipogràfics Audiovisual
Tipografia - Vídeo 1. El caràcter Audiovisual
Tipografia - Vídeo 3. El text Audiovisual
Manual de tipografía Llibre-manual
Tipografia - Vídeo 2. La paraula Audiovisual
Tipografia - Vídeo 0. Passos bàsics per a crear una memòria Audiovisual

Amunt

Com a materials didàctics de l'assignatura farem servir els recursos web "Tipografia" elaborats pel professorat i el llibre "Manual de Tipografía" de John Kane editat per Gustavo Gili.

En relació a les eines, a l'assignatura Tipografia treballarem amb una aplicació de maquetació com Adobe InDesign o Scribus. L'ús d'aquesta aplicació ens oferirà la possibilitat de solucionar una àmplia varietat de problemes de disseny gràfic.

Es recomana, a més, l'ús d'una aplicació per a l'edició i l'anàlisi d'arxius PDF com Adobe Acrobat Professional.

És recomanable també l'ús d'un gestor de fonts tipogràfiques com FontExplorer o Suitcase Fusion, tot i que també es pot fer servir el gestor de fonts inclòs al sistema operatiu de l'ordinador.

El Laboratori d'Eines de la UOC facilitarà orientacions sobre el treball amb aquestes aplicacions.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). És necessari fer les activitats pràctiques obligatòries (Pr), la nota de les quals s'encreua amb la nota d'avaluació contínua . El resultat d'aquest creuament entre l'AC i la Pr es creua amb la nota de la PS per a obtenir la nota final de l'assignatura. Per a fer la PS cal haver superat la FC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS

 
 

Amunt