Direcció d'art Codi:  20.028    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura s'analitzen les funcions, tècniques i àmbits de la direcció d'art, a través de la comunicació visual com a àmbit d'aplicació. S'inclouen també els principis de disseny gràfic aplicat a la publicitat i es practiquen tècniques de pensament visual.

 

Amunt

Direcció d'art és una assignatura optativa del Grau de Disseny i creació digitals, que s'integra en la matèria d'Habilitats comunicatives, juntament amb:

- Comunicació: teories i tècniques
- Storytelling: recursos narratius
- Recursos i comunitats digitalsAmunt

Es recomana cursar Direcció d'art a tots aquells estudiants que pretenguin desenvolupar les seves potencialitats en aquest àmbit d'actuació, especialment en el sector publicitari, o vulguin seguir formant-se en el terreny de la comunicació de marques.

Aquest perfil professional té cabuda tant en agències de publicitat, departaments de comunicació d'anunciants, productores audiovisuals, estudis de disseny, etc.


Amunt

Són necessaris coneixements bàsics del paquet Adobe, que ja s'ha utilitzat en assignatures obligatòries.

Amunt

Aquesta assignatura solament pot superar-se si es realitza un seguiment de l'avaluació contínua i es lliuren, dins dels terminins estipulats a l'aula, tots els reptes que proposi el docent.

Abans de matricular-la, cal haver cursat prèviament:

- Fonaments del disseny gràfic

- Tècniques de creativitat i innovació

- Tipografia

- Comunicació: teories i tècniques

- Taller de forma i composició  

- Taller de dibuix

- Taller de color

- Projecte I: identitat i marca

I també seria recomanable haver superat:

- Producció gràfica

- Producció i publicació digital

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són que l'estudiant domini els principis de la direcció d'art publicitària i sàpiga aplicar-los en projectes concrets.

Les competències associades a aquesta assignatura són:

Bàsica: Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

General: Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.

Específiques:

- Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
- Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.

Amunt


  • Origen, història i evolució de la direcció d'art
  • Identitat de la direcció d'art respecte el disseny gràfic
  • Fonaments de la direcció d'art
  • Rol del director d'art en la indústria i les seves funcions com a creatiu
  • Publicitat gràfica, audiovisual i formats parapublicitaris

Amunt

La direcció d'art: records, somnis, direcció i processos Audiovisual
Estudis de cas fallits PDF
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Procediments clau (infografia) PDF

Amunt

Paquet Adobe.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt