Disseny generatiu Codi:  20.029    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

Entenem per disseny generatiu aquell que utilitza els principis de computació per a generar els resultats, ja sigui per a personalitzar un disseny, per generar de forma algorítmica o per incloure factors com el temps, l'aleatorietat o la co-creació en una producció gràfica, ja sigui en paper o en format digital.

L'assignatura utilitza Processing per als resultats en paper i P5js per a resultats en pantalla. Seguint els principis proposats per John Maeda amb els seus Reactive Books i la introducció del concepte de Disseny Computacional, i recollint breument la tradició de l'Art Generatiu, l'assignatura proposa una metodologia basada en la pràctica.

Els materials docents de l'assignatura recullen 3 casos reals, realitzats per a l'assignatura i en col·laboració amb diversos clients. S'aconsegueix així posar a l'abast dels estudiants els materials originals de la producció dels projectes, acompanyat d'un relat del briefing i el procés creatiu. El repte per a l'estudiant és entendre, apropiar-se i millorar els casos d'ús, tot partint d'una base clara, però explorant les capacitats creatives i l'esperit crític.

Es tanca l'assignatura amb un projecte lliure i propi que ha de servir per demostrar les habilitats i competències adquirides al llarg del curs.

L'assignatura proposa models d'autoavaluació per a reflexionar de manera crítica amb el pròpi mètode d'aprenentatge.

Es recomana per aquells i aquelles que vulguin millorar les seves competències de programació de forma aplicada, creativa i amb una mirada crítica al codi i a les pràctiques de disseny computacional.

 

Amunt

Assignatura optativa que treballa les competències de computació en el disseny gràfic. És imprescindible per a cursar aquesta assignatura haber superat Programació per al disseny i les arts 20.016.

Amunt

 • Disseny gràfic, web i digital
 • Disseny d'informació, visualització de dades i infografía periodística
 • Disseny d'Interacció i instal.lacions interactives
 • Programació creativa. Investigació en el camp de la programació pel disseny i les arts
 • Mapping
 • Visualistes musicals (VJ)
 • Art Digital

Amunt

Cal tenir coneixements bàsics de programació amb Processing, P5js o bé javascript.

Amunt

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CT1 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

CG2 - Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i / o cooperativa en entorns digitals.

CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.

CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.

CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.

Amunt

L'assignatura compta amb mòduls teòrics i casos pràctics que l'estudiant haurà d'utilitzar per tal de desenvolupar exercisi pràctics i un projecte final lliure.

Mòduls teòrics:
 • En què consisteix el Disseny Generatiu
 • Estructura d'un disseny generatiu
 • Casos de disseny generatiu
 • Interactivitat
 • Joc de miralls: Guia per a l'avaluació
S'acompanya també el material amb el llibre  "Generative design: visualize, program, and create with processing"

Mòduls pràctics:
 • Cas d'estudi: Cartell per Mercat de La Volta nº 27
 • Cas d'estudi: Etiquetes de vi per a Sottosopra
 • Cas d'estudi: Logotip per la revista online Mosaic

Cada mòdul pràctic conté guies d'us i els arxius originals de treball de cada projecte.

Amunt

Generative design: visualize, program, and create with processing Llibre-manual
En què consisteix el Disseny Generatiu XML
En què consisteix el Disseny Generatiu DAISY
En què consisteix el Disseny Generatiu EPUB 2.0
En què consisteix el Disseny Generatiu MOBIPOCKET
En què consisteix el Disseny Generatiu KARAOKE
En què consisteix el Disseny Generatiu HTML5
En què consisteix el Disseny Generatiu PDF
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic XML
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic DAISY
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic EPUB 2.0
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic MOBIPOCKET
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic KARAOKE
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic HTML5
Estudi de cas 3: logotip de la revista Mosaic PDF
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta XML
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta DAISY
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta EPUB 2.0
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta MOBIPOCKET
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta KARAOKE
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta HTML5
Estudi de cas 1: Cartell pel 27è Mercat de La Volta PDF
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra XML
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra DAISY
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra EPUB 2.0
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra MOBIPOCKET
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra KARAOKE
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra HTML5
Estudi de cas 2: Etiquetes de vi per a Sottosopra PDF
Interactivitat XML
Interactivitat DAISY
Interactivitat EPUB 2.0
Interactivitat MOBIPOCKET
Interactivitat KARAOKE
Interactivitat HTML5
Interactivitat PDF
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Joc de miralls: guia per a l'avaluació XML
Joc de miralls: guia per a l'avaluació DAISY
Joc de miralls: guia per a l'avaluació EPUB 2.0
Joc de miralls: guia per a l'avaluació MOBIPOCKET
Joc de miralls: guia per a l'avaluació KARAOKE
Joc de miralls: guia per a l'avaluació HTML5
Joc de miralls: guia per a l'avaluació PDF
Casos de disseny generatiu XML
Casos de disseny generatiu DAISY
Casos de disseny generatiu EPUB 2.0
Casos de disseny generatiu MOBIPOCKET
Casos de disseny generatiu KARAOKE
Casos de disseny generatiu HTML5
Casos de disseny generatiu PDF
Estructura d'un disseny generatiu XML
Estructura d'un disseny generatiu DAISY
Estructura d'un disseny generatiu EPUB 2.0
Estructura d'un disseny generatiu MOBIPOCKET
Estructura d'un disseny generatiu KARAOKE
Estructura d'un disseny generatiu HTML5
Estructura d'un disseny generatiu PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt