Il·lustració Codi:  20.032    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura d'Il·lustració proposa un acostament a l'ús del dibuix com a eina creativa i narrativa. La il·lustració al costat de la tipografia representen una eina d'expressió i comunicació universal que troben la seva aplicació professional en gran part dels productes i serveis de la comunicació actual. L'assignatura comença revisant el desenvolupament històric de la il·lustració per passar posteriorment a l'estudi de les tècniques i tipologies d'aquesta pràctica professional. La il·lustració representa una especialitat vertebral en l'àmbit del disseny i en la cultura contemporània, així com en la transferència de coneixement en diverses disciplines professionals. En aquesta assignatura les activitats se centren en l'aplicació de la il·lustració en l'àmbit del disseny amb la finalitat de complementar les diverses especialitats que s'estudien en el grau. L'estudiant desenvoluparà capacitats per a la implementació de projectes que usin la il·lustració com a eix vertebrador de narratives gràfiques. 

Amunt

L'assignatura d'il·lustració es vincula directament amb la majoria de les assignatures del Grau de Disseny i Creació Digitals. L'assignatura connecta de forma directa i progressiva amb el Taller de dibuix i amb el Taller de color, passant per una retroalimentació amb les assignatures de Tipografia i Producció gràfica. La il·lustració és un dels recursos comunicatius que podem usar en gairebé qualsevol procés de comunicació visual i és un gran aliat a l'hora de generar narratives visuals i dissenyar marques corporatives.

Amunt

L'assignatura d'il·lustració està enfocada perquè l'estudiant projecti els seus treballs en els àmbits de:

- Il·lustració comercial.

- Il·lustració cultural.

- Disseny gràfic.

- Publicitat.

- Narratives gràfiques per a mitjans de comunicació.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:

 • Dominar les tècniques i els àmbits d'aplicació de la il·lustració per incorporar la il·lustració en treballs de disseny
 • Utilitzar la fotografia com a element expressiu i comunicatiu en projectes de disseny
 • Conèixer els diferents discursos i tècniques per a la realització de peces d'animació curtes
 • Saber integrar l'animació en projectes de disseny
 • Aplicar els discursos i estètica dels motion graphics a projectes de disseny
 • Aplicar conceptes del muntatge dels elements audiovisuals que formen part d'un projecte de disseny

I forma per a les següents competències:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global
 • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica

Amunt

Es posa en pràctica l'ús del dibuix com a eina creativa i narrativa, s'experimenta amb diferents materials i tècniques de representació i es treballa la relació entre el text i el dibuix.

 • Història de la il·lustració
 • Tècniques analògiques i digitals
 • Dibuix i narració
 • Campos d'aplicació
 • Text i il·lustració

Amunt

Història i tipologies de les il·lustracions Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

- Materials dissenyats a mesura que desenvolupen la història i tipologia de les il·lustracions.

- Programa informàtic Adobe Creative Cloud, enfocat a la producció gràfica.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt