Muntatge audiovisual Codi:  20.036    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'aportació del muntatge és avui en dia vital per a qualsevol mena de producte de caire audiovisual. La tasca de muntatge de vídeo i de so, combinada amb altres efectes de postproducció, s'ha arribat a fer omnipresent a tota la diversitat de formes d'expressió audiovisual contemporània, des de la publicitat als videoclips, el reportatge, el documental, el vídeo per a xarxes socials o integrant d'un projecte multiplataforma o transmedia. Al si del procés contemporani de digitalització audiovisual, la comprensió sobre com intervenen els elements de muntatge en l'articulació tècnica, narrativa i expressiva dels continguts i dels mitjans audiovisuals hi esdevé clau. A més, en el marc d'un projecte audiovisual de qualsevol  tipus, el muntatge es comença a plantejar en el procés de desenvolupament del producte, des del guió, de manera que l'enregistrament de les imatges ha de tenir en compte possibles opcions de muntatge en la fase de postproducció.


La figura del muntador , més enllà de la pròpia d'un tècnic especialista, pot aportar molt també a nivell artístic en el procés del muntatge. El muntador es pot considerar com el cap de la postproducció, que es tot el llarg i complexe procés que va des de la finalització d'un enregistrament (o d'un procés de selecció d'imatges d'arxiu) fins a l'obtenció de la còpia definitiva. El muntador és l'intermediari entre tota aquesta sofisticada tecnologia, la historia i les idees del director. El muntador ha d'aconseguir plasmar i fer reals les intencions més abstractes que pugui tenir el realitzador sobre el material que ha ideat.


Els materials que composen l'assignatura de Muntatge audiovisual han estat plantejats com una completa guia, alhora introductòria i d'aprofundiment als nombrosos elements tant tècnics com teòrics que intervenen en el procés de muntatge audiovisual, tot mostrant i estudiant com el muntatge és un principi operatiu que implica i determina el conjunt del procés de creació, definició i preparació de qualsevol peça audiovisual.

En el context del Grau en disseny i creació digitals es tractaran conceptes i tècniques del muntatge que es puguin aplicar a aquells elements audiovisuals que s'integrin en un projecte de disseny. 

Amunt

L'assignatura manté una estreta continuïtat amb assignatures arrelades a l'àmbit de la comunicació, com Recursos i comunitats digitals, Comunicació: teories i tècniques o Storytelling: recursos narratius i  manté vincles amb d'altres optatives vinculades a l'àrea d'Expressió en el camp audiovisual, com per exemple Motion Graphics, Animació o Fotografia.

Amunt

Tot i que el perfil professional de muntador s'inscriu de forma més clara en l'àmbit de la Comunicació audiovisual, assolir competències en muntatge audiovisual com a element clau en el llenguatge audiovisual es considera important en qualsevol professió creativa on es treballi amb so i vídeo, sigui per projectes de ficció com de no ficció. Per tant, ho considerem com a un coneixement particularment rellevant per a professionals de la comunicació digital o del disseny visual que tinguin com a interés la creació de vídeo en el marc de la seva projecció professional.

Amunt

No es pressuposa disposar de coneixements previs d'edició de vídeo o de so, ni de guió. Es recomana tenir a ma els coneixements bàsics de narrativa i storytelling proporcionats a l'assignatura del Grau Storytelling: recursos narratius, ja que seran un ajut de cara estructurar millor un relat visual.

Amunt

No es considera cap informació rellevant de cara a la matrícula. Cal disposar, això sí, d'un punt de treball on pugui funcionar correctament CC Adobe Premiere Pro.

Amunt

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CE3- Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny

CE9 - Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com digitals

Amunt

Els principals blocs de contingut de l'assignatura són els següents:

  • Definició, història i evolució del muntatge
  • Principis del muntatge
  • Elements del muntatge
  • Mètodes i tecnologies actuals de muntatge i postproducció

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

Com s'anirà indicant a cada NIU, els recursos d'aprenentatge seleccionats per a l'assignatura ofereixen d'una banda les bases teòriques per a entendre els fonaments del muntatge i, més endavant, proporcionen una base per a l'experimentació.

La principal eina de suport associada a l'assignatura és l'us de l'eina CC Adobe Premiere Pro, un estàndar quant a eines de programari de muntatge audiovisual.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt