Motion graphics Codi:  20.037    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Motion graphics representa un pas cap a endavant en la producció de narratives gràfiques ja que incorpora conceptes del disseny audiovisual. La imatge en moviment amplifica les possibilitats de la comunicació gràfica i l'expandeix cap a escenaris més dinàmics, com les pantalles digitals. L'assignatura fa una revisió des d'una pespectiva històrica a aquesta especialitat que transita en l'àmbit del disseny i arriba fins a la cultura audiovisual contemporània. El treball que es durà a terme en el curs aprofundirà en la funció de la imatge, espai i tipografia i la seva relació amb la construcció d'un discurs visual i narratiu coherent.

Amunt

L'assignatura Motion graphics té una connexió directa amb les assignatures d'expressió gràfica tals com a Taller de dibuix, Taller de color, Tipografia i Producció gràfica. A nivell narratiu és natural la conección amb Storytelling: Recursos narratius, així com amb l'assignatura de Cultura visual i nous mitjans. Motion graphics en definitiva és un recipient ideal per a la producció gràfica en moviment que aglutina gran part dels coneixements generals del Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Es projecta al camp del disseny audiovisual i a la producció de narratives gràfiques en moviment. En l'època actual els escenaris professionals que requereixen motion graphics són inconmesurables doncs abasten la possibilitat de dissenyar continguts per a cadascuna de les pantalles que envolten el nostre entorn immediat i global.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:

 • Conèixer els diferents discursos i tècniques per a la realització de peces d'animació curtes
 • Saber integrar l'animació en projectes de disseny
 • Aplicar els discursos i estètica dels motion graphics a projectes de disseny

I forma per a les següents competències: 

 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com a digitals;

 

Amunt

Es tractaran els conceptes de disseny audiovisual i motion graphics des d'una perspectiva històrica i s'aprofundirà en la funció de la imatge, espai i tipografia i la seva relació amb la construcció d'un discurs visual i narratiu coherent. També es tractaran els aspectes tecnològics i metodològics que intervenen en un projecte de motion graphics.

 • Conceptes fonamentals i història

 • Tecnologia i metodologia

 • Imatge, espai i tipografia

 • La construcció del discurs

 •  Àmbits d'aplicació

Amunt

Història dels Motions graphics Web
Programari Adobe/Software Adobe Programari
La línia de producció de motion graphics Web

Amunt

- S'han dissenyat continguts a mesura en els quals s'aprofundirà la història dels motion graphic així com les temàtiques vinculades al disseny audiovisual.

- S'usaran els programes de Adobe Creative Cloud enfocats ala producció gràfica en moviment.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt