Packaging Codi:  20.038    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

En aquesta assignatura et podràs especialitzar en el disseny d'envasos i embalatges, atenent als materials, els processos industrials, els tipus d'envasos i les seves funcions i l'evolució històrica del Packaging. Treballaràs aspectes creatius del disseny i també criteris de funcionalitat, ergonomia i sostenibilitat.

Coneixeràs, pas a pas, el desenvolupament d'un projecte de Packaging des de la seva conceptualització fins a la seva producció final, passant per l'elaboració del briefing de disseny i el prototipat, estudiant aspectes com l'experiència del consumidor, l'ergonomia, l'elecció de materials, la gestió d'equips interns i proveïdors.

Entre altres punts d'interès entrarem en temes que impacten directament en el concepte i el desenvolupament d'aquesta disciplina en l'actualitat, com poden ser l'internet de les coses, la industria 4.0 o l'ecodisseny i la sostenibilitat, prestant especial atenció a la importància de la innovació en aquest sector.

Amunt

Packaging és una assignatura optativa de 6 crèdits que es realitza en una etapa avançada del pla d'estudis. Es recomana tenir prèviament superada l'assignatura obligatòria Producció gràfica.

Amunt

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són:

 1. Capacitat per seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 2. Capacitat per desenvolupar i presentar un projecte de Packaging en diferents contextos, per a diferents públics i en formats variats, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.
 3. Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Per tal d'assolir aquestes competències, aprendràs a:

 1. Identificar els diferents components del Packaging (primari, secundari i terciari).
 2. Classificar diferents tipologies de Packaging segons criteris d'utilització.
 3. Identificar diferents actors involucrats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 4. Analitzar i elaborar informes creatius, tècnics i industrials.
 5. Analitzar i definir la viabilitat d'un projecte de Packaging.
 6. Identificar i seleccionar materials segons el contingut del envàs i la seva funció.
 7. Aplicar criteris de la selecció dels sistemes de fabricació i impressió.
 8. Gestionar la documentació, fluxos de treball i temps d'un projecte de Packaging.
 9. Analizar un packaging ja existent i proposar millores que impactaran en el cost final del producte.
 10. Aplicar criteris de ecodisseny i sostenibilitat en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.

Amunt

Per tal d'assolir una perspectiva crítica, creativa, tècnica sobre el Packaging, treballaràs els continguts següents: 

 1. Evolució històrica i actualitat del Packaging
 2. El procés creatiu i industrial del Packaging
 3. Components i tipologia de Packaging.
 4. Materials i sistemes de fabricació i impressió 
 5. La gestió d'un projecte de Packaging
 6. Storitelling aplicat al Packaging
 7. La industria 4.0 i l'ecodisseny aplicat al Packaging

Amunt

PLA 1.2. Llega la industria 4.0. Valor Afegit. TV3. 02/05/2017 Audiovisual
Transcripció/Transcripción: Què és l'ecodisseny? PDF
Programari Adobe/Software Adobe Programari
Video "De visita" Packaging Audiovisual
Introducció a la indústria 4.0 PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt