Llengua A I (català) Codi:  21.500    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Llengua A I (Català) aborda els conceptes bàsics en relació amb la varietat estàndard del català, els recursos indispensables per a resoldre dubtes lingüístics i també aspectes ortogràfics, morfològics i sintàctics de la llengua catalana, tant des d'un punt de vista teòric com pràctic, sempre tenint present l'activitat traductora. Així mateix, en l'assignatura es treballarà la producció, la revisió i la traducció de textos.

Amunt

Aquesta assignatura és la primera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. La superació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats que es necessiten per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció i assessorament lingüístic en què la llengua catalana sigui una de les llengües de treball. Els camps professionals poden comprendre sectors jurídics, científics i tecnològics, entre altres.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballa els objectius següents, que són objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Dominar coneixements gramaticals avançats de llengua catalana.
 • Conèixer i usar adequadament les fonts de referència: principals obres descriptives i prescriptives, diccionaris d'ús, diccionaris normatius, altres recursos digitals.
 • Produir amb eficàcia textos en llengua catalana.
 • Adquirir les eines i la capacitat necessària per a estar a l'avantguarda del camp d'estudi.
 • Adquirir la competència lingüística necessària per a fer front a la traducció de textos.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, les destreses i els coneixements segons els estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel¿lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir destreses per a documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

PAC 1. Les varietats lingüístiques, la normativa i recursos lingüístics

 • La llengua i les varietats lingüístiques
 • La normativa i les obres normatives
 • Recursos lingüístics per a professionals de la llengua

PAC 2. Els nous canvis ortogràfics i les gramàtiques de la llengua catalana

 • Les gramàtiques de la llengua catalana
 • Els accents diacrítics
 • Els articles: casos conflictius de l'apòstrof i l'article "lo".
 • Els mots compostos i l'ús del guionet
 • Flexió nominal i concordança entre el nom i l'adjectiu.

PAC 3. Qüestions morfosintàctiques (I): els verbs

 • Flexió verbal
 • La forma no personal dels verbs
 • L'oració passiva, la correlació dels temps verbals i alguns règims verbals conflictius
 • Els verbs "ser" i "estar"
 • El Netvibes: un gestor de recursos

PAC 4. Qüestions morfosintàctiques (II): els pronoms i l'ordre dels elements a la frase

 • Els pronoms forts: el tractament de vostè i l'abús de pronoms forts
 • Els pronoms forts
 • Els pronoms febles
 • L'ordre dels elements a la frase
 • Contrastos entre l'ús dels pronoms en català i castellà

PAC 5. El panorama actual de la llengua catalana

 • Els lingüistes més importants del moment
 • Com ens mantenim al dia?
 • L'opinió dels experts sobre l'estat del català

 IMPORTANT: tots aquests continguts poden ser objecte d'avaluació a la prova de síntesi i l'examen final.

Amunt

Lingüística textual PDF
Pompeu Fabra i la codificació del català PDF
Metodologia de la traducció PDF

Amunt

Badia, J.; Brugarolas, N.; Torné, R.; Fargas, X. (2008). El llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català. Barcelona: Edicions Castellnou.

Altres lectures complementàries.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt