Llengua B I (Anglès) Codi:  21.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

English 1 (Lengua B-I Inglés) is designed to reinforce the students’ knowledge and usage of the English language, as well as the specific skills required for the students’ training in the fields of translation, interpreting and applied languages. Starting from the B1 (Advanced) level of the Common European Framework of Reference for Languages, this subject prioritizes the boosting and monitoring of students’ communication skills in a dynamic and interactive environament through reading, studying and practicing grammar, writing, listening and speaking.

Amunt

Students should have attained, at least, a B1 level of English before the beginning of this course.

Amunt

OBJECTIVES:

Speaking: Students will have to prepare an oral presentation about a topic of their own choice related to the culture of the English-speaking countries. They are expected to make effective use of audiovisual tools to record their oral presentation.

Listening: Students will extract information from audiovisual sources such as conversations, oral presentations or talks.

Reading: Students will read and understand different types of texts (newsarticles and contemporary short stories), and they will consult English-language sources for their research.

Writing: Students will write descriptions, opinion essays, summaries and text commentaries in correct academic English.


COMPETENCES:

 • Students will be capable of transmitting information, ideas, problems and solutions to both specialized and non-specialized audiences.
 • Students will develop the necessary learning skills to undertake graduate studies with a high degree of autonomy.
 • Students will develop and keep their own competences, skills and knowledge up to date, according to the standards of the profession.
 • Students will possess aptitudes for criticism and self-criticism, and they will show concern and respect for the profession’s code of ethics.
 • Students will have a good command of the B language both at a productive and at a receptive level, and they will be able to communicate effectively in this language in a professional enviornment, orally and in writing.
 • Students will be familiar with the social and communicative functions of languages, and with intercultural communication processes, in both monolingual and plurilingual environments.
 • Students will be able to analyze, edit and revise oral and written productions.
 • Students will have a good command of the ICT tools applied to languages, translation, interpreting and research, and they will be familiarized with the potential of virtual communication environments.
 • Students will be skilled at researching, browsing, selecting and managing information.
 • Students will use different oral, written and audiovisual modes of communication correctly, in both their first and second languages.

Amunt

Verb tenses, the passive voice, phrasal verbs, reported speech, adverbs and adjectives. Diverse cultural topics and current affairs.

Amunt

A Monster Calls Llibre-manual
Oxford English Grammar Course Advanced with Answers Llibre-manual

Amunt

Llibre:

 • Advanced Grammar in Use with Answers: A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners Of English, 3a edició, de Martin Hewings. Cambridge University Press, 2013.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt