Competències TIC Codi:  21.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'assignatura Competències TIC, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries obligatòries del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital que es realitza en equip es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

El projecte digital en equip es realitza sobre un tema vinculat a l'àmbit de la traducció i interpretació per tal d'anar-se introduint en aquest àmbit de coneixement.

La superació de l'assignatura Competències TIC en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Es recomana que curseu l'assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. Les competències a assolir són les següents:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

D'acord amb la Memòria del Grau, les competencias queden definides com:

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.


COMPETENCIAS GENERALES
G1: Gestionar, analizar, interpretar y sintetizar información de fuentes diferentes para desarrollar la profesión.
G2: Desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos según los estándares de la profesión.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E8: Identificar los contextos de la inserción profesional y aplicar los conocimientos de lenguas, traducción, lingüística y procesamiento del lenguaje en actividades profesionales específicas
E11: Asesorar a organizaciones e instituciones sobre cuestiones lingüísticas.
E13: Dominar las herramientas informáticas aplicadas a las lenguas, traducción, interpretación y documentación, e identificar las potencialidades de los entornos virtuales de comunicación.
E14: Tener destrezas para documentarse, buscar, seleccionar y gestionar la información.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l'èmfasi en el domini de l'eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi. 

Continguts reflexius:

 • Ús racional i crític de les TIC
 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • La xarxa social
 • L'actitud digital


Continguts metodològics:

 • Planificació del treball en un entorn virtual
 • Gestió d'un projecte digital en equip
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Estils de comunicació a la xarxa


 Continguts instrumentals:

 • Nocions bàsiques de tecnologia
 • Cerca, tractament i presentació de la informació digital
 • Eines i recursos en línia per a traductors


Amunt

Google Drive como soporte del trabajo colaborativo Web
Proceso de búsqueda y localización de la información por Internet Web
Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
Búsqueda y localización de información por internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
El projecte digital en equip Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Planificar l'estudi en línia Web
El proyecto digital en equipo Web
Google Drive com a suport del treball col·laboratiu Web
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Planificar el estudio en línea Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
Nocions de tecnologia digital Web
Pautas para optimizar la organización de la información digital Web
Repositorio de herramientas digitales (Toolkit) Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Guia Gsites PDF
El proyecto digital en equipo Audiovisual
Composició i redacció de la informació digital Web
Comunicació a la xarxa Web
Guía básica de edición de vídeo Web
Nociones de tecnología digital Web
Guía Gsites PDF
Composición y redacción de la información digital Web
Cómo trabajar en equipo en entornos virtuales Audiovisual
Actitud digital Audiovisual
Comunicación en la red Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
El projecte digital en equip Audiovisual
Actitud digital Audiovisual
Guía de herramientas ofimáticas Web

Amunt

 • Orientacions sobre els debats virtuals
 • El projecte digital en equip
 • Procés de cerca i localització de la informació per Internet
 • Composició i redacció de la informació digital
 • Nocions de tecnologia digital
 • Google Drive com a suport del treball col¿laboratiu
 • @ctitud digit@l
 • Treball en equip en entorns virtuals: Timeline Audiovisual
 • Treball en equip: desenvolupament metodològic
 • Guia d'eines ofimàtiques
 • Eines i recursos en línia per a traductors
 • Introducció a l'ús d'OmegaT


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt