Traducció C-A I (alemany-català) Codi:  21.542    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura suposa l'entrada de ple en la pràctica de la traducció de l'alemany a la llengua A. Per a això es treballen encàrrecs de traducció de textos de diversos àmbits. Aquesta diversitat afavoreix el desplegament de diferents estratègies i habilitats així com l'ús de diverses eines traductológiques .

El punt de partida són textos prototípics de tres tipologies: textos periodístics, textos audiovisuals i textos científics.
En primer lloc es desenvolupen estratègies de comprensió dels textos entesos com a productes d'interacció social, i per tant cultural, emesos amb una intenció comunicativa determinada i situats en un context comunicatiu concret.
A continuació s'exerciten les altres dues competències fonamentals del traductor, la competència de transferència de significats del text original al text d'arribada i el control de l'adequació del text final en funció de l'encàrrec de traducció.
Els continguts i les activitats estan dirigits a obtenir unes traduccions homologables al món de la traducció professional actual i a dotar les i els estudiants de les competències necessàries per poder executar traduccions reals en elmón professional real dins dels àmbits abordats.

 

Amunt

L'assignatura Traducció C-A I (Alemany) es construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I-CIV i Anàlisi Textual i Traducció i sobre les bases de les primeres activitats de traducció desplegades en l'assignatura Anàlisi Textual i Traducció. Mitjançant aquestes assignatures s'han adquirit les bases lingüístiques i culturals necessàries per poder entrar de ple en la traducció de la llengua C a la llengua A i uns primers rudiments sobre l'activitat traductora. Aquesta assignatura es completa amb l'assignatura Traducció C-A II (Alemany).

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

Per poder cursar l'assignatura amb èxit és necessari haver superat les assignatures de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII, LCIV i ATT-Alemany.

Amunt

Haver superat les assignatures de llengua alemanya LCI, LCII, LCIII i LCIV.

 

Amunt

Es parteix d'un primer objectiu, el de conscienciar sobre la importància de discriminar les diferents fases que intervenen en el procés de traducció, per poder adquirir competència en cadascuna d'elles i, com a resultat,  competència traductora en general.

 

Comprensió del text original:

Les competències que es treballen per arribar a aconseguir aquest objectiu  són:

  • ser capaç de detectar els trets prototípics de l'organització textual en els exemples de textos seleccionats (macroestructura, superestructura i microestructura).
  • Ser capaç de realitzar anàlisi de les convencions textuals des d'un punt de vista contrastiu.
  • Ser capaç de detectar la funció comunicativa del text a partir d'una anàlisi del context, del registre i del lèxic des d'un punt de vista pragmàtic.
  • Ser capaç d'activar i consolidar coneixements sobre la morfosintaxi de la llengua alemanya com a instrument per interpretar les marques de coherència i cohesió textual.

 

Transferència del text original al text d'arribada:

Aquesta competència s'adquireix mitjançant l'elaboració de traduccions de fragments de textos a partir de la pràctica individual, de la retroacció, de la interacció i de la reflexió i de la pràctica en l'ús de les eines a l'abast del traductor.

 

Control de l'adequació:

L'adquisició d'aquesta competència es treballa mitjançant l'anàlisi durant la pròpia comesa de la traducció i, després, a partir de la reflexió sobre el producte final i la seva adequació als requisits determinats per l'encàrrec de traducció.

 

 

Amunt

En l'assignatura s'aborda la traducció de textos reals dels àmbits dels textos periodístics (principalment reportatges, cròniques i entrevistes), dels textos audiovisuals (doblatge de reportatges divulgatius i subtitulació de pel·lícules de ficció) i dels textos científics (principalment del camp de les ciències humanes i socials).

Amunt

Traducció C-A I (Alemany-Català) PDF

Amunt

Els continguts i els exercicis estan disponibles a l'aula virtual. Consisteixen en explicacions teòriques, textos originals autèntics per traduir i activitats i exercicis de pràctica de traducció.

Les altres eines necessàries per superar l'assignatura estan disponibles gratuïtament a Internet (diccionaris bilingües i monolingües, motors de cerca de parells, textos paral·lels, etc.). D'altra banda, a l'espai de bibliografia recomanada es detallen obres que poden ser d'utilitat si l'estudiant vol aprofundir més en algun dels aspectes abordats.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt