Estructura social i desigualtats Codi:  22.025    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l'assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d'avaluació per al següent semestre a Tràmits / Matrícula / Horaris de les proves d'avaluació final.

L'interès per les desigualtats és un dels elements constituents de les ciències socials des del seu inici, inseparable de l'adveniment de la modernitat. En aquell moment, les desigualtats van passar a veure's com a resultat no de la providència divina sinó de la voluntat i les acciones humanes, i des d'aquest nou punt de vista començà a tenir sentit analitzar i discutir quines desigualtats hi ha i, també, com es generen i mantenen en el temps. Això és en gran part el que han fet les ciències socials i la sociologia durant dos segles, i el que fem a l'assignatura Estructura social i desigualtats. 

A partir de les aportacions dels clàssics i els contemporanis discutirem diferents maneres de pensar i analitzar l'estructura social i les desigualtats i, també, els principals reptes teòrics i empírics que planteja aquesta anàlisi. Per a desplegar una mirada àmplia i passejar per diferents punts que han configurat la comprensió de l'estructura social fins els nostres dies, haurem d'indagar en nombrosos conceptes. Alguns d'ells són conceptes clàssics, com el de classe social; altres són més nous, com el d'interseccionalitat; alguns han entrat en crisi, com el de classes mitjanes; i altres es reconstrueixen constantment com a part de la dinàmica social accelerada en la qual vivim, com el de diversitat. Tots ells, no obstant, tenen en comú que s'han modelat en diferents contextos i èpoques i ens ajuden a pensar, entendre i analitzar les nostres realitats socials.

La interpretació dels aspectes estructurals de la nostra vida social indiquen que les posicions que habitem i les relacions que mantenim són desiguals, però analitzar la producció d'aquesta desigualtat no és una tasca fàcil, de manera que en aquesta assignatura tindrem en compte la complexitat dels diagnòstics i l'existència de canvis socials. Per a això estarem alerta a l'actualització dels debats, dels conceptes i de les metodologies, dialogant de forma constant amb els materials i plantejant els dubtes, idees, plantejaments i aplicacions que configurem en l'aprenentatge de l'assignatura.

Amunt

Estructura social i desigualtats és una assignatura obligatòria que ofereix les bases per pensar i analitzar empíricament les desigualtats socials. Es complementa en aquest sentit amb l'assignatura Gènere i societat, que analitza les desigualtats des de la perspectiva del gènere, i entronca amb coniexiements i continguts de les assignatures Sociologia general i a Pensament social clàssic, i també amb reflexions metodològiques i epistemològiques que es treballen a Metodologia de les ciències socials i a Coneixement i mètode.

Amunt

L'assignatura és útil no només per a fer i analitzar recerca en ciències socials, sinó també per a camps professionals afins com ara la creació de continguts; el disseny, aplicació i avaluació de polítiques públiques; o la docència a l'educació secundària.

Amunt

No hi ha cap coneixement previ imprescindible per cursar l'assignatura, tot i que per treure'n el màxim profit es recomana haver cursat abans Sociologia general, Metodologia de les ciències socials, Coneixement i mètode i Pensament social clàssic.

Amunt

Treballarem les següents competències:

Competència bàsica

- Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competència transversal

- Que els estudiants puguin analitzar críticament, sintetitzar i comparar textos acadèmics i tècnics propis de l'àmbit de les ciències socials, i sàpiguen aplicar els coneixements resultants en les activitats que desenvolupin.

Competències específiques

- Que els estudiants reconeguin les claus del funcionament de les relacions entre individus, grups i institucions socials a escala local, nacional i global, amb especial atenció a les formes emergents de diferenciació i desigualtat social.

- Que els estudiants puguin intervenir amb rigor tècnic en la valoració i disseny de polítiques públiques prenent en consideració la naturalesa multifactorial de les necessitats i problemes socials.

Els objectius concrets d'aprenentatge són els següents:

 • Entendre la relació fonamental entre ciència social i estudi de la desigualtat.
 • Conèixer les dificultats teòriques, epistemològiques i metodològiques de l'estudi de la desigualtat.
 • Conèixer les principals aproximacions teòriques a l'estructura social i els diferents eixos de desigualtat.
 • Entendre les implicacions de les diferents aproximacions empíriques a l'estructura social i la desigualtat.
 • Reconèixer els principals debats sobre l'estructura social i la desigualtat tant des d'un punt de
  vista històric com en l'actualitat.
 • Identificar les mirades institucional, relacional i incorporada a la desigualtat.
 • Aprendre a establir relacions entre conceptes i problemes socials, ope.racionalitzant els termes i extraient conclusions aplicables a la realitat social.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en 5 blocs diferenciats. A més, s'acompanya d'una unitat transversal denominada Glossari i que travessa l'assignatura a través de les seves principals nocions. 

Unitat 1. Aproximació a l'estructura social i les desigualtats

En aquesta primera unitat ens acostem a l'assignatura, emprenent el camí per diferents conceptes que ens permetran entendre com es produeix l'estructuració social i de quina forma es presenta en les nostres vides des d'una perspectiva sociològica.

Unitat 2: La noció d'estructura social en la sociologia clàssica

En la segona unitat ens centrem en com s'ha abordat l'estructura social des del moment fundacional de la sociologia com a disciplina, endinsant-nos en algunes de les aportacions clàssiques del pensament social, com Marx, Durkheim i Weber.

Unitat 3: Classe social i classes mitjanes

Una de les principals formes d'entendre l'estratificació és la classe social. Es tracta d'un concepte que ha canviat històricament i que la seva deriva ha portat a diferents debats, com el que té a veure amb les classes mitjanes. En aquesta unitat, que té la càrrega més gran de tota l'assignatura, abordarem dos aspectes: d'una banda, com s'aborda empíricament l'estructura social a través de diversos estudis, per l'altre, com la discussió sobre les classes mitjanes ens porta a repensar l'estructura social i les desigualtats en l'actualitat.

Unitat 4: L'estructura social des d'una experiència biogràfica

Un exercici de gran importància és ser capaces d'analitzar i interpretar qüestions sociològiques en diferents nivells, des d'explicacions més globals a altres més pròximes i experiencials. Per això aquí realitzarem una lectura de l'estructura social partint de la nostra trajectòria biogràfica per a interpretar com estem construïts i travessats socialment, i també per a albirar com és possible contribuir al canvi social.

Unitat 5: Desigualtat, diversitat i interseccionalitat


En l'actualitat, hi ha diverses formes d'entendre l'estructuració social i d'explicar les situacions desiguals en el social. Després de dècades de dialèctiques, anàlisis i desenvolupaments del pensament sociològic, hi ha algunes perspectives que han adquirit centralitat i que ens porten a desplegar formes de mirar interessants per a la sociologia, però també per a contribuir a interpretacions reflexives i crítiques socials. Els debats sobre la redistribució i el reconeixement, la noció d'interseccionalitat o les discussions sobre la diversitat, són algunes d'aquestes mirades. En aquesta unitat aprofundirem en totes elles. 

Unitat 0: Glossari

 Unitat transversal per treballar sobre diferents conceptes clau de l'assignatura. 

Amunt

Material Suport
Una mirada a l’estructura social i les desigualtats Audiovisual
La idea d'estructura social en sociologia Audiovisual

Amunt

A l'espai de Materials de l'assignatura (a dalt a la dreta de l'aula) trobareu enllaçats els vídeos i lectures de l'assignatura, així com fonts d'informació diverses. A la descripció de cada activitat, a la línia de temps a la part superior de l'aula, podreu trobar detallats els materials obligatoris i complementaris per a cada PAC de l'assignatura. Els recursos estan organitzats en aquests quatre grups:

"Lectures obligatòries", on hi trobareu les lectures que són obligatoris en alguna de les PAC de l'assignatura. 

"Vídeos obligatoris", on hi trobareu els vídeos que heu de visionat de manera obligada per fer els exercicis. 

"Materials de suport", on es detallen els materials no obligatoris. Aquí hi trobareu articles, capítols, informes, vídeos, etc.

"Fonts d'informació", l'apartat on trobareu des de webs que donen accés a bases de dades a diferents nivells geogràfics com revistes o institucions o, senzillament, enllaços, que hem seleccionat. 

"Eines i altres recursos" és, finalment, l'apartat on trobareu eines que us poden ser útils per fer les PAC, com el mateix web del servei lingüístic de la UOC, l'eina Argumenta o un accés al cercador de revistes o a les bases de dades de la biblioteca. Aprofitue-ho. 

Amunt

Bibliografia recomanada

Per aquells que vulgueu un material de suport per l'assignatura, aquí teniu una selecció de lectures genèriques que us poden ser útils per a acompanyar les lectures obligatòries i comlementàries. En aquest cas són llibres que ofereixen una visió de conjunt a l'estudi de l'estructura social i les desigualtats. Són llibres que poden fer la funció de "Manual", si creieu que en teniu la necessitat, i cadascun d'ells és particularment adequat per aspectes concrets.

 • Kerbo, Harold R. (2003) Estratificacion social y desigualdad: el conflicto de clase en perspectiva historica, comparada y global (5ª ed.). Madrid: Mcgraw-hill/Interamericana. És una bona introducció a l'estudi de l'estratificació social. És particularment didàctica l'explicació que fa dels autors clàssics.
 • Crompton, Rosemary (2013) Clase y estratificación. Una introducción a los debates actuales. Madrid: Tecnos. És una altra molt bona introducció als temes de l'assignatura, que destaca per la bona explicació dels reptes de l'estudi empíric de les desigualtats, i també per situar els debats i polèmiques contemporanis en l'estudi d'aquestes.
 • Feito Alonso, Rafael (1995) Estructura social contemoránea. Las clases sociales en los países industrializados. Madrid: Siglo XXI. És també una bona opció, una mica menys didàctica que les dues anteriors, però tamb la virtut d'incloure un capítol sobre l'estudi de les classes socials a Espanya.
 • Bottero, Wendy (2005) Stratification: Social Division and Inequality. Londres & Nova York: Routledge. Si llegiu anglès, us serà molt útil consultar aquest llibre, que tot i no ser pròpiament dit un manual, és el més proper a la mirada que us proposem en aquesta assigantura i una molt bona introducció a l'estratificació social.

 

Amunt

Organitzarem l'aula de la manera següent:

TAULER DE LA PROFESSORA:  En el tauler del professora hi trobareu totes aquelles informacions i aclariments que puguin ser d'interès general. És fonamental que totes les matriculades a l'assignatura obrin aquest tauler regularment, perquè hi podran trobar indicacions i aclariments importants sobre l'assignatura.

DEBAT: El debat, a diferència del Tauler, serà un espai de discussió, dubte i clarificació dels continguts de l'assignatura. El professor proposarà alguns Debats, però els estudiants també poden proposar i engegar els que considerin oportuns. L'espai de debat està pensat per ajudar els estudiants, en la interacció mútua i amb el professor, a treballar, provar, aplicar i aprofundir en els continguts de l'assignatura abans del lliurament de les PAC. És un espai, per tant, on no només es poden fer errors, sinó que està pensat per a fer errors i explicitar dubtes i problemes, per així treballar-los col·lectivament durant el semestre. Per fer el debat més fluid, cal fer un esforç de claredat i concisió en les vostres intervencions, i que aquestes tinguin un treball previ que les faci més productives.

FÒRUM: En l'espai fòrum hi podeu expressar totes aquelles preguntes, informacions, opinions i idees que cregueu interessants per a l'assignatura. Podeu fer-hi comentaris, preguntes, compartir dubtes o experiències, tinguin o no a veure directament amb el temari de l'assignatura.

VIDEOFÒRUM: En aquesta assignatura tindrem a la nostra disposició un videofòrum que utlitzarem inicialment per presentar-nos, però que després podem utilitzar pel que vulgueu durant el semestre. El professor pot fer-hi entrades i els alumnes deixar-hi comentaris en format de vídeo, àudio o text.

REGISTRE D'AVALUACIÓ CONTINUADA: Els exercicis de l'Avaluació Continuada (AC) cal que els envieu a Registre d'Avaluació Continuada dins dels terminis previstos en el pla de treball i preferiblement en format PDF.

CONSULTES: Feu tantes consultes com cregueu necessari als Debats, al Fòrum o a la bústia personal del professor. Intentarem respondre el més aviat possible. Sigueu clars i concisos. El professor també procurarà ser-ho.

Observacions sobre l'accés, ús i participació al campus virtual: Recordeu que s'ha de fer un bon ús del Campus Virtual en tant que àmbit acadèmic amb el respecte mutu entre usuaris. Els usuaris del Campus Virtual i de les seves eines han d'observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb altres usuaris, tant en espais públics com privats, i no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L'avaluaciño contínua de l'assignatura consta d'1 PAC no avaluada i 5 PAC avaluades, les quals es detallen en la línia de temps:

PAC 1: Aproximació a l'estructura social i les desigualtats socials (10% de pes en la nota)

PAC 2: La noció de estuructura social en la sociologia clàssica (20% de pes en la nota)

PAC 3: Classe social i classes mitjanes (25% de pes en la nota)

PAC 4: L'estructura social des d'una perspectiva biogràfica (20% de pes en la nota)

PAC 5: Diversitat, desigualtat i interseccionalitat (25% de pes en la nota)

PAC 0: Glossari (no avaluable)

Els pesos de cada PAC són orientatius. La nota final de l'Avaluació Contínua no és una mitjana aritmètica de les diferents PAC, sinó que té en compte l'evolució i contribució activa de cada estudiant en la construcció col·lectiva del coneixement. Per garantir el caràcter no només acreditatiu, sinó també formatiu de l'avaluació continuada, la nota anirà sempre acompanyada d'una rúbrica i un comentari perquè els alumnes puguin identificar aquells aspectes on poden millorar.

HONESTEDAT INTEL·LECTUAL

A la UOC en general i en aquesta assignatura en particular, considerem essencial l'honestedat intel·lectual i la relació de confiança entre els que conformem la comunitat universitària. Una forma de trencar aquests principis bàsics és el plagi acadèmic, que es dóna de dues maneres bàsiques:

 1. de fonts en paper (llibres, articles, inclou els mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-los passar per propis;
 2. de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el que el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per aturar aquesta pràctica deshonesta de dues maneres:

 1. D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries i que es treballarà i s'avaluarà específicament. Aquí us passem els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament: - Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?
  - El tutorial dels materials Argumenta dedicata a Com evitar el plagi.
  - Finalment, també és molt recomanable que consulteu aquest altre enllaç a un monogràfic elaborat per la Biblioteca de la UOC, que conté recursos i eines per evitar i detectar el plagi, pautes per protegir l'obra intel·lectual i bibliografia complementària: http://biblioteca.uoc.edu/ca/recursos/plagi-academic

2. D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

Amunt

Aquesta assignatura no té avaluació final. La nota final de l'Avaluació Continuada serà la nota final de l'assignatura.

Amunt

Rebreu el retorn mitjançant la correcció individualitzada de les vostres PAC (en àudio). La professora farà també, en tots els exercicis, un comentari col·lectiu al Tauler de l'assignatura i moderarà i farà intervencions en els Debats de l'assignatura, a més de respondre a les consultes directes que feu a la seva bústia personal.

A més d'aquestes formes de retor, i de la nota de cada exercici avaluat, també utilitzarem l'avaluació mitjançant rúbriques i l'avaluació entre iguals com
instruments per treballar un aspecte fonamental del vostre aprenentatge: l'autoavaluació. Aquestes eines volen fer el procés d'avaluació més transparent i així facilitar que tingueu present allò que avaluem en cada exercici, a més d'identificar els punts forts i menys forts dels vostres exercicis per tal que pugueu enfortir el vostre criteri a l'hora d'autoavaluar-vos.

Les rúbriques seran útils si a) us mireu i preneu seriosament les rúbriques que us enviem abans de lliurar el treball, i b) mireu després els comentaris i les rúbriques emplenades pel professor o pels vostres companys. És molt important que a l'hora de fer les PAC tingueu en compte la rúbrica i també les correccions als exercicis anteriors, per així millorar exercici a exercici aquells aspectes on teniu més dificultats.

No us prengueu les rúbriques com una correcció mecànica i poc rellevant per al vostre aprenentatge, sinó com un punt de referència molt útil per millorar el vostre autoaprenentatge. A l'assignatura, les rúbriques faran tres funcions:

 1. Que sapigueu per avançat els principals criteris d'avaluació per cada exercici i així us autoavalueu abans, durant i després d'enviar o fer l'exercici. Fa l'avaluació més transparent i explícita.
 2. Que tingueu un retorn detallat que us faciliti identificar els punts forts i no tant forts dels vostres exercicis, i així pugueu millorar a mesura que avança l'avaluació continuada.
 3. Que disposeu dels criteris per fer el retorn (la revisió entre iguals) al company o companya en l'exercici del Glossari.

Amunt